INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik dozymetrysta

Kod: 325510

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik dozymetrysta wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Mierzenie dawek i mocy promieniowania oraz innych wielkości związanych z promieniotwórczością.
 • Z2 Odczytywanie dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych.
 • Z3 Monitorowanie pracy urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.
 • Z4 Prowadzenie ewidencji źródeł, rejestru dawek oraz innych wskaźników narażenia na napromieniowanie.
 • Z5 Prowadzenie ewidencji używanego sprzętu pomiarowego.
 • Z6 Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie pomiarów dozymetrycznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Mierzenie dawek i mocy promieniowania oraz innych wielkości związanych z promieniotwórczością

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zjawisko promieniowania jonizującego;
 • Definicję pojęć dawka, moc, skażenie, dawka letalna 4, dawka pochłonięta 5;
 • Pojęcia wielkości: mierzalne, normatywne, operacyjne;
 • Skutki napromienienia;
 • Zjawisko termoluminescencji;
 • Aktualne normy oraz przepisy prawne regulujące działalność z użyciem źródeł promieniotwórczych;
 • Zasady poboru i preparatyki próbek środowiskowych;
 • Metody kontroli dawek: aktywne i pasywne;
 • Rodzaje detektorów;
 • Warunki stosowania przyrządu dozymetrycznego;
 • Podstawowe parametry przyrządów dozymetrycznych.
 • Mierzyć dawkę promieniowania oraz określić moc dawki;
 • Wymieniać i definiować rodzaje promieniowania jonizującego;
 • Stosować odpowiedni sprzęt pomiarowy, np. licznik Geigera 10;
 • Wdrażać procedury awaryjne na wypadek skażeń, wybuchów, kradzieży źródeł promieniotwórczych;
 • Rozróżniać pojęcia dawka, moc, skażenie, dawka letalna, dawka pochłonięta;
 • Pobierać próbkę środowiskową;
 • Mierzyć inne wielkości związane z promieniowaniem, np. aktywność, energię promieniowania.

Z2

Odczytywanie dawkomierzy indywidualnych, środowiskowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę oraz zasadę działania dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych;
 • Zasadę działania dawkomierzy indywidualnych na dłonie i na całe ciało;
 • Systemy informatyczne dokonujące pomiarów dozymetrycznych;
 • Jednostki miary układu SI z zakresu fizyki jądrowej.
 • Odczytywać dawkę otrzymaną z dawkomierza indywidualnego i środowiskowego;
 • Przeliczać jednostki z zakresu fizyki jądrowej.

Z3

Monitorowanie pracy urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy zarządzania aparaturą;
 • Zasadę emisji promieniowania z urządzeń emitujących promieniowanie;
 • Budowę urządzeń, w których zainstalowano źródła promieniotwórcze (izotopy, lampy rtg, magnetrony);
 • Zasadę działania urządzeń, w których zainstalowano źródła promieniotwórcze;
 • Procedury nadzorowania pracy urządzeń emitujących promieniowanie;
 • Zasady analizowania informacji otrzymanych z systemów pomiarowych.
 • Śledzić wykresy w czasie rzeczywistym na monitorze;
 • Wprowadzać korekty w pracy aparatury;
 • Wykonywać testy kontroli jakości aparatów emitujący promieniowanie;
 • Stwierdzać usterkę aparatów emitujących promieniowanie;
 • Używać komputerowych systemów awaryjnych;
 • Oceniać skutki złej pracy aparatury;
 • Zgłaszać do przełożonego stwierdzoną usterkę aparatów emitujących promieniowanie w celu naprawy;
 • Dokonywać analizy informacji otrzymanych z systemów pomiarowych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie ewidencji pomiarów i sprzętu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Prowadzenie ewidencji źródeł, rejestru dawek oraz innych wskaźników narażenia na napromieniowanie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Obsługę komputera;
 • Pakiet biurowy office;
 • Bazy danych;
 • Programy do rejestracji dawki;
 • Procedury wewnętrzne dotyczące prowadzenia ewidencji.
 • Synchronizować dane z serwerów zewnętrznych;
 • Tworzyć dokumenty za pomocą komputera;
 • Tworzyć formuły oraz makra w arkuszu kalkulacyjnym;
 • Tworzyć raporty i sprawozdania do instytucji nadzorujących;
 • Postępować zgodnie z procedurami wewnętrznymi dotyczącymi ewidencji;
 • Katalogować prowadzone ewidencje.

Z5

Prowadzenie ewidencji używanego sprzętu pomiarowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia statystyk, zbiorów oraz rejestrów;
 • Programy biurowe;
 • Bazy danych;
 • Procedury prowadzenia ewidencji.
 • Tworzyć analizy, statystyki;
 • Tworzyć raporty i sprawozdania;
 • Postępować zgodnie z procedurami wewnętrznymi, dotyczącymi ewidencji sprzętu pomiarowego;
 • Katalogować prowadzone ewidencje.

Kompetencja zawodowa Kz3: Kalibrowanie sprzętu pomiarowego zadanie zawodowe Z6, do realizacji którego wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę i zasadę działania radiometrów oraz mierników aktywności;
 • Procedury wzorcowania mierników i radiometrów;
 • Normy ISO dotyczące wzorcowania np. PN-ISO 4037-1:2002 Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych, PN-ISO 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • Kalibrować miernik i radiometr przy użyciu źródeł wzorcowych;
 • Nadzorować realizację harmonogramu wzorcowania aparatury dozymetrycznej;
 • Postępować zgodnie z procedurami i normami.

Pracownik w zawodzie technik dozymetrysta powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi) oraz za powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy technika dozymetrysty.
 • Postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami, instrukcjami, zakresem obowiązków oraz przepisami BHP.
 • Oceniania zagrożenia promieniowaniem jonizującym i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.
 • Dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami.
 • Weryfikowania własnych działań oraz oceny osób, z którymi współpracuje lub którymi kieruje w zakresie realizacji zadań zawodowych.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla wykonywanego zawodu.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych, nowych metod pomiarowych oraz wykorzystywania do pracy nowych przyrządów dozymetrycznych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik dozymetrysta.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik dozymetrysta

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik dozymetrysta nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę