INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik informacji naukowej

Kod: 343303

2. Opis zawodu

Technik informacji naukowej bierze udział w organizowaniu działalności informacyjnej w określonej instytucji. Wyszukuje i analizuje różne źródła informacji 20. Pod nadzorem specjalisty gromadzi i opracowuje informacje o stanie i kierunkach rozwoju różnych dziedzin nauki i techniki w kraju i za granicą. Organizuje współpracę i wymianę informacji z placówkami krajowymi i zagranicznymi.

Opis pracy

Technik informacji naukowej jest zawodem o charakterze usługowym. Stosuje metody, formy i środki działalności informacyjnej adekwatne do tematyki branży, miejsca zatrudnienia oraz potrzeb określonych użytkowników. Tworzy metadane niezbędne do identyfikacji źródeł. Klasyfikuje 11 zasoby, opracowuje adnotacje 1, sporządza zestawienia bibliograficzne i dokumentacyjne.

Sposoby wykonywania pracy

Technik informacji naukowej poprzez umiejętne konstruowanie zapytań informacyjnych 18 wyszukuje informację korzystając z tradycyjnych i cyfrowych źródeł informacji. Obserwując i analizując rynek księgarski 17 dokonuje selekcji i gromadzi zbiory w oparciu o analizę potrzeb instytucji i użytkowników. Zgromadzone źródła informacji opracowuje, wykorzystując do tego obowiązujące normy 12, standardy, formaty 6 i technologie informatyczne. Poprzez trafnie przeprowadzoną rozmowę /korespondencję z użytkownikiem rozpoznaje jego potrzeby i pomaga w znalezieniu odpowiednich informacji lub wskazuje użytkownikowi metody poszukiwań.

WAŻNE:

Zadania technika informacji naukowej zależą w dużej mierze od instytucji, w której jest zatrudniony.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca technika informacji naukowej wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych, często oświetlonych sztucznym światłem i klimatyzowanych, wyposażonych w komputer z dostępem do internetu. Zawód wymaga umiejętności współpracy z ludźmi w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez najnowsze formy przekazu.

Technik informacji naukowej może być zatrudniony w bibliotece, ośrodku informacji 14, wydawnictwie, archiwum, muzeum, placówce naukowo-badawczej, firmie konsultingowej i innych jednostkach, zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik informacji naukowej w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z dostępem do internetu i oprogramowaniem,
 • telefon,
 • faks,
 • kserokopiarkę,
 • skaner,
 • drukarkę,
 • niszczarkę,
 • bindownicę,
 • laminarkę,
 • inne urządzenia wspomagające prowadzenie działalności zawodowej.

Organizacja pracy

Technik informacji naukowej pracuje najczęściej w systemie jednozmianowym, jednak w większych ośrodkach informacji lub bibliotekach praca może przebiegać w systemie wielozmianowym oraz w soboty i niedziele.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Uciążliwościami występującymi w pracy technika informacji naukowej są: długotrwała praca na stanowisku z komputerem, niewłaściwe oświetlenie, kontakt z alergenami (pył i kurz). Zawód ten narażony jest na stres psychiczny wynikający z kontaktów ze szczególnie uciążliwymi klientami.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technik informacji naukowej ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-słuchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • logiczne i analityczne myślenie,
 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,

w kategorii cech osobowościowych

 • dokładność,
 • samodzielność,
 • sumienność,
 • wytrwałość,
 • systematyczność,
 • empatia,
 • wysoka kultura osobista,
 • życzliwość,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca technika informacji naukowej zalicza się do prac lekkich, w związku z tym nie ma szczególnych wymagań zdrowotnych dla kandydatów do wykonywania tego zawodu.

Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie może być wada wzroku niemożliwa do skorygowania za pomocą szkieł, wada układu mięśniowo-szkieletowego uniemożliwiająca kilkugodzinną pracę na stanowisku komputerowym oraz niepełnosprawność intelektualna.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie technik informacji naukowej preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie. Pomocne może być np. ukończenie kształcenia w zawodzie technik archiwista.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technik informacji naukowej ułatwia:

 • dyplom potwierdzający nabycie kwalifikacji pełnych w pokrewnym zawodzie szkolnym technik archiwista, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • świadectwo ‎potwierdzające nabycie kwalifikacji: AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum i/lub AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych, w zawodzie pokrewnym technik archiwista, uzyskane po skończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
 • potwierdzenie znajomości w stopniu komunikatywnym języka angielskiego,
 • potwierdzenie umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i programów wspomagających prowadzenie działalności informacyjnej,
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Technik informacji naukowej może:

 • brać udział w szkoleniach i kursach doskonalących, organizowanych w miejscu pracy oraz przez stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 • zdobyć kwalifikacje w zawodzie pokrewnym technik archiwista,
 • po nabyciu doświadczenia zawodowego, przy posiadaniu zdolności i umiejętności organizacyjnych oraz umiejętności pracy z ludźmi – awansować na stanowisko nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 • podnosić swoje kwalifikacje poprzez naukę na wyższej uczelni na kierunkach: bibliologia i informatologia, informacja naukowa 7 i bibliotekoznawstwo, zarządzanie informacją i bibliologia,
 • po uzyskaniu wykształcenia wyższego – awansować na stanowiska kierownicze, zgodnie z zasadami przyjętymi w danej instytucji.

Ponadto technik informacji naukowej może również rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik informacji naukowej nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kwalifikacji AU.63 oraz AU.64 w zawodzie pokrewnym technik archiwista.

Umiejętności językowe są potwierdzane certyfikatami szkół językowych.

Technik informacji naukowej może również uzyskać certyfikaty/świadectwa ukończenia kursów, szkoleń organizowanych przez niepubliczne jednostki edukacyjne, w systemie stacjonarnym lub na odległość.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik informacji naukowej może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

BibliotekarzS

343301

Pracownik galerii/muzeum

343302

Doradca do spraw zasobów bibliotecznych

343304

Technik archiwistaS

441403

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę