INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik informacji naukowej

Kod: 343303

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369).

Literatura branżowa:

 • Babik W. (red.): Nauka o informacji. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2016.
 • Bednarek-Michalska B.: Opis stanowiska pracy bibliotekarza dziedzinowego na przykładzie BG UMK. Biuletyn EBIB, 2000, nr 10.
 • Bojar B. [i in.] (oprac.): Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2002.
 • Czapnik G., Gruszka Z. (red.): Podręczny słownik bibliotekarza. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2011.
 • Dymmel A., Kotuła S. (red.): Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.
 • Hollender H.: Polscy bibliotekarze w poszukiwaniu swojego zawodu. „Rocznik Biblioteki Narodowej”, Warszawa 2015, t. 46.
 • Sosińska-Kalata B., Chuchro R., Luterka M. (red.): Nauka o informacji w okresie zmian. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2014.
 • Tokarska A. (red.): Bibliotekarstwo. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2013.
 • Tomaszczyk J.: Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 • Wojciechowski J.: Obszary wiedzy o bibliotekarstwie. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2017.
 • Żaboklicki S., Korchut A.: Słownik informatyczny dla każdego. Interbook, Szczecin 2001.
 • Żmigrodzki T. (red.): Bibliografia: metodyka i organizacja. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2000.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę