INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik informacji naukowej

Kod: 343303

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Adnotacja

Krótka, dodatkowa notatka, informacja o dokumencie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Słownik terminologiczny informacji naukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979

2. Baza danych

Uporządkowany zbiór danych dający się łatwo przeszukiwać. Zwykle są to powiązane ze sobą relacjami tablice. Wiersze tych tablic nazywają się rekordami, a komórki polami. Bazy danych stosowane są powszechnie w przedsiębiorstwach do przechowywania informacji biznesowych, księgowych, magazynowych itp.

Żaboklicki S., Korchut A.: Słownik informatyczny dla każdego. Interbook, Szczecin 2001

3. Bibliografia

Uporządkowany spis dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania informacyjne.

Encyklopedia wiedzy o książce. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971

4. Bibliograficzna baza danych

Uporządkowane zbiory opisów bibliograficznych różnego typu dokumentów wraz z oprogramowaniem służącym do przetwarzania danych w nich zawartych. Oprogramowanie umożliwia przeszukiwanie bazy, definiowanie kryteriów wyszukiwawczych, wydawanie komend, zapisywanie otrzymanych wyników wyszukiwań i zarządzanie nimi.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Babik W. (red.): Nauka o informacji. Wydaw. SBP, Warszawa 2016

5. Biblioteka cyfrowa

Usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych, takich jak czasopisma elektroniczne lub e-booki oraz zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych. Inaczej nazywana jest biblioteką internetową, wirtualną lub elektroniczną.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie Czapnik G., Gruszka Z. (red.): Podręczny słownik bibliotekarza. Wydaw. SBP, Warszawa 2011

6. Format

Sposób uporządkowania danych na cyfrowym nośniku danych. Formaty można podzielić na formaty wejściowe, formaty przechowywania danych i formaty wyjściowe.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php?tema=435

[dostęp: 10.07.2018]

7. Informacja naukowa

To dyscyplina naukowa, która obejmuje teorię, metodykę, historię i organizację działalności informacyjnej, która polegająca na wyszukiwaniu, selekcjonowaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu materiałów informacyjnych o stanie i kierunkach nauki, techniki i ekonomii w kraju i za granicą. Są to również treści zawarte w komunikatach naukowych różnego typu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Słownik terminologiczny informacji naukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979

8. Język informacyjno-wyszukiwawczy

Język sztuczny o wyspecjalizowanych funkcjach: wyrażania charakterystyki wyszukiwawczej dokumentu oraz formułowania instrukcji wyszukiwawczej.

Sadowska J.: Instrukcja tematowania i katalogu przedmiotowego. Wydaw. SBP, Warszawa 1991

9. Katalog

Spis dokumentów sporządzony według określonych zasad i ułożony w określony sposób. Katalog ułatwia odszukanie dokumentów, podaje ich cechy indywidualne oraz miejsce przechowywania.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Słownik terminologiczny informacji naukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979

10. Katalog centralny

Katalog rejestrujący całość lub część zbiorów jednego typu bibliotek, jednego rodzaju zbiorów różnych bibliotek lub jednej sieci bibliotecznej. Katalog centralny stanowi jedną, wspólną bazę rekordów bibliograficznych opracowaną według jednolitej metodologii. Jego głównym zadaniem jest wskazanie lokalizacji zasobów bibliotecznych za pomocą listy bibliotek, które posiadają daną pozycję w swoich zbiorach.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

11. Klasyfikowanie

Przyporządkowanie dokumentów bibliotecznych do określonej kategorii według systemu przyjętego w danej bibliotece.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Słownik terminologiczny informacji naukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979

12. Norma

Instrukcja określająca zasady tworzenia opisu używanego w katalogach, bibliografiach, bazach danych itp.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Słownik terminologiczny informacji naukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979

13. Opis bibliograficzny

Uporządkowany zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji; to inaczej mówiąc, wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów.

Norma PN-89/N-01224

https://www.pkn.pl/polskie-normy

[dostęp: 10.07.2018]

14. Ośrodek informacji

Instytucja zajmująca się wyszukiwaniem, selekcją, gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem różnych źródeł informacji.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

15. Prawo autorskie

Zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. Oznacza to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeń dzieła.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf

[dostęp: 10.07.2018]

16. Repozytorium

Repozytorium otwarte jest to narzędzie służące zarządzaniu i długoterminowemu przechowywaniu dokumentów cyfrowych. Repozytoria wspierają rozwój badań naukowych, procesy uczenia się oraz prace administracyjne. 

Repozytorium instytucjonalne definiowane jest jako cyfrowe archiwum gromadzące i rozpowszechniające dorobek intelektualny konkretnej społeczności naukowej (uczelni, instytutu badawczego).

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/informacje-o-repozytorium-o-rep/definicje-repozytorium

[dostęp: 10.07.2018]

17. Rynek księgarski

Sieć księgarń, hurtowni księgarskich, wydawnictw i nabywców.

Czapnik G., Gruszka Z. (red.): Podręczny słownik bibliotekarza, Wydaw. SBP, Warszawa 2011

18. Zapytanie informacyjne

Wprowadzony do systemu informacyjno-wyszukiwawczego tekst, w którym wyrażona została określona potrzeba informacyjna.

Czapnik G., Gruszka Z. (red.): Podręczny słownik bibliotekarza, Wydaw. SBP, Warszawa 2011

19. Zintegrowany system biblioteczny

Program komputerowy lub zespół modułów umożliwiający całościowy proces zarządzania daną biblioteką.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Bojar B. [i in.] (opr.): Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

Wydaw. SBP, Warszawa 2002

20. Źródło informacji

Źródłem informacji naukowej jest każdy obiekt, z którego czerpane są informacje zaspokajające określone potrzeby informacyjne. Są to zarówno dokumenty, osoby lub instytucje, jak i systemy, miejsca, organizacje, spotkania itp., w których powstaje, znajduje się lub jest udostępniana informacja.

Czapnik G., Gruszka Z. (red.): Podręczny słownik bibliotekarza, Wydaw. SBP, Warszawa 2011

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę