INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik informacji naukowej

Kod: 343303

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik informacji naukowej wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Poszukiwanie informacji w źródłach tradycyjnych i cyfrowych.
 • Z2 Selekcjonowanie informacji.
 • Z3 Gromadzenie źródeł informacji.
 • Z4 Opracowywanie i przetwarzanie źródeł informacji.
 • Z5 Prowadzenie współpracy z innymi ośrodkami w zakresie gromadzenia, opracowania i wymiany źródeł informacji.
 • Z6 Udostępnianie i rozpowszechnianie informacji wśród użytkowników (obsługa informacyjna).
 • Z7 Organizowanie wystaw, konferencji i targów związanych z działalnością informacyjną.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie, weryfikowanie, rejestrowanie i przechowywanie źródeł informacji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Gromadzenie źródeł informacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Technologie informacyjne w zakresie pozyskiwania i weryfikacji źródeł informacji;
 • Rynek dostawców baz danych;
 • Rynek księgarski i antykwaryczny;
 • Metody oceny jakości źródeł informacji;
 • Metody prowadzenia ewidencji źródeł informacji;
 • Zasady przechowywania (magazynowania) tradycyjnych i cyfrowych źródeł informacji;
 • Zasady funkcjonowania repozytoriów 16.
 • Wyszukiwać źródła informacji;
 • Oceniać jakość i przydatność źródeł informacji;
 • Wyszukiwać oferty kupna;
 • Przeglądać oferty wydawnicze;
 • Dobierać metody gromadzenia informacji w zależności od rodzaju źródła;
 • Ewidencjonować źródła informacji;
 • Zapewniać różnym typom źródeł informacji właściwe warunki przechowywania.

Z4

Opracowanie i przetwarzanie źródeł informacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Normy, standardy, formaty rejestracji źródeł informacji;
 • Zasady formalnego i rzeczowego opracowania źródeł informacji;
 • Zasady funkcjonowania zintegrowanych systemów bibliotecznych 19;
 • Języki informacyjno-wyszukiwawcze 8;
 • Zasady przygotowywania bibliografii 3 różnych typów;
 • Zasady tworzenia baz danych 2, kartotek, katalogów 9;
 • Zasady funkcjonowania bibliotek cyfrowych 5.
 • Tworzyć opis katalogowy źródła informacji zgodnie z obowiązującymi normami i standardami;
 • Klasyfikować i indeksować źródła informacji;
 • Posługiwać się systemami bibliotecznymi;
 • Sporządzać opisy bibliograficzne 13 różnych typów źródeł informacji;
 • Prowadzić katalogi, kartoteki, bazy danych;
 • Wyszukiwać dokumenty oraz formułować instrukcje wyszukiwania w bibliotecznych zbiorach cyfrowych;
 • Analizować treść dokumentów w celu sklasyfikowania zbiorów, przygotowania adnotacji, abstraktów.

Z5

Prowadzenie współpracy innymi ośrodkami w zakresie gromadzenia, opracowania i wymiany źródeł informacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sieć ośrodków informacji naukowej, bibliotek, archiwów, muzeów i pozostałych placówek przechowujących źródła informacji w kraju i za granicą;
 • Zasoby informacyjne innych ośrodków;
 • Katalogi centralne 10 i zasady ich tworzenia.
 • Podejmować współpracę z innymi ośrodkami;
 • Prowadzić korespondencję z innymi ośrodkami;
 • Prowadzić wymianę źródeł informacji z innymi ośrodkami.

Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie obsługi informacyjnej użytkowników obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Poszukiwanie informacji w źródłach tradycyjnych i cyfrowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Typologie źródeł informacji;
 • Źródła informacji, w tym faktograficzne i bibliograficzne bazy danych 4;
 • Języki informacyjno-wyszukiwawcze;
 • Metody przeszukiwania źródeł informacji.
 • Wyszukiwać informacje w różnych źródłach informacji;
 • Stosować metody przeszukiwania źródeł informacji;
 • Stosować różne języki informacyjno-wyszukiwawcze.

Z2

Selekcjonowanie informacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody oceny jakości źródeł informacji;
 • Potrzeby instytucji i użytkowników.
 • Oceniać jakość i przydatność źródeł informacji;
 • Wybierać odpowiednie źródła informacji.

Z6

Udostępnianie i rozpowszechnianie informacji wśród użytkowników (obsługa informacyjna)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Warsztat informacyjny;
 • Metodykę i organizację bibliografii;
 • Metody rozpoznawania potrzeb użytkowników;
 • Zagadnienia prawa autorskiego 15 i praw pokrewnych;
 • Technologie informatyczne w zakresie obsługi informacyjnej użytkowników.
 • Wyszukiwać informacje odpowiadające użytkownikom;
 • Wskazywać użytkownikowi metody poszukiwań źródeł informacji;
 • Przeprowadzać wywiad informacyjny z użytkownikiem;
 • Redagować odpowiedź na zapytania informacyjne;
 • Przygotowywać zestawienia bibliograficzne i dokumentacyjne.

Z7

Organizowanie wystaw, konferencji i targów związanych z działalnością informacyjną

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przygotowywania konferencji i wystaw;
 • Programy do edycji tekstu;
 • Programy do tworzenia prezentacji multimedialnych;
 • Typowe programy do przygotowania grafiki i  prezentacji multimedialnych.
 • Organizować konferencje;
 • Opracowywać scenariusze i przygotowywać wystawy;
 • Definiować cele udziału w określonych targach;
 • Przygotowywać projekt ulotki i plakatu z wykorzystaniem typowego oprogramowania graficznego;
 • Tworzyć prezentacje multimedialne.

Pracownik w zawodzie technik informacji naukowej powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzone urządzenia.
 • Tworzenia i rozwijania wzorów postępowania w zakresie obsługi różnych kategorii użytkowników informacji.
 • Doskonalenia kompetencji w zakresie poprawy jakości świadczonych usług informacji naukowej.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Oceniania swoich działań, realizowanych w ramach współpracy zespołowej.
 • Stosowania się do zapisów dokumentacji związanej z użytkowanym sprzętem biurowym (np. instrukcje obsługi).

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik informacji naukowej.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik informacji naukowej

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik informacji naukowej nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę