INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Trener koni wyścigowych

Kod: 516404

2. Opis zawodu

Trener koni wyścigowych wykonuje pracę związaną z przygotowaniem koni do gonitw przeprowadzanych na torach wyścigów konnych 15, zgodnie z przepisami ustawy o wyścigach konnych i regulaminem wyścigów konnych, których zadaniem jest ocena stopnia dzielności wyścigowej koni 3.

Opis pracy

Trener koni wyścigowych jest zawodem o charakterze usługowym. Trener bierze udział w wyborze koni do treningu oraz opracowaniu i wdrożeniu optymalnych metod treningowych dla każdego konia. Jego zadaniem jest również opieka nad końmi. Trener powinien doprowadzić konia do formy wyścigowej i utrzymywać go w dobrej kondycji. Odpowiada za opracowanie indywidualnych wytycznych dla koni w tym zakresie. Osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się także szkoleniem jeźdźców wyścigowych 6.

Celem jego pracy jest przygotowanie koni do gonitw: płaskich, przeszkodowych, płotowych oraz rozgrywanych kłusem lub galopem.

Współpracuje z właścicielami koni, ale także z weterynarzami, podkuwaczami, zoofizjoterapeutami itp. Tworzy warunki do odpowiedniego rozwoju i kształtowania koni. Powinien zapewniać miejsca do treningu i pomieszczenia do odpoczynku zarówno dla koni, jak i dla osób pracujących w stajni.

WAŻNE:

Trener koni wyścigowych powinien przywiązywać szczególną uwagę do dobrostanu powierzonych mu zwierząt.

Sposoby wykonywania pracy

Trener koni wyścigowych stosuje metody, techniki i procedury związane m.in. z:

 • pozyskiwaniem koni do treningu,
 • zapewnianiem koniom odpowiednich warunków bytowych i zabezpieczaniem przed podaniem niedozwolonych środków dopingujących,
 • sporządzaniem i wdrażaniem planu żywienia,
 • dobieraniem odpowiednich metod do danego konia,
 • przyuczaniem młodego konia do przyjęcia kiełzna 7, noszenia siodła i jeźdźca (zajeżdżenie koni 17),
 • ustalaniem planu treningowego, optymalnego dla każdego konia, służącego do uzyskania formy niezbędnej do udziału w gonitwach,
 • menażowaniem koniem 9 (sporządzeniem planu startowego, w zależności od predyspozycji danego konia),
 • ustalaniem właściwej dla danego konia taktyki w gonitwie, doborem jeźdźca do określonego konia,
 • organizowaniem pracy w stajni,
 • zarządzaniem jeźdźcami i pracownikami obsługi stajni,
 • zaopatrywaniem stajni w żywność dla koni, środki czystości itp.,
 • dopełnianiem formalności i procedur związanych z udziałem konia w gonitwach.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy trenera koni wyścigowych jest stajnia, tor treningowy, ewentualnie hala. Trenerzy, którzy prowadzą działalność poza dużymi ośrodkami treningowymi, korzystają ze ścieżek leśnych i/lub łąk do prowadzenia treningu. Trener koni wyścigowych okazjonalnie wykonuje obowiązki w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 13 bądź w siedzibach organizatorów wyścigów konnych, klinikach dla koni, na aukcjach koni.

Trener wykonuje większość obowiązków na wolnym powietrzu, bez względu na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, niskie lub wysokie temperatury). W budynkach stajennych jest narażony na działanie gazów inwentarskich (siarkowodór, amoniak).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Trener koni wyścigowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • rower lub inny pojazd,
 • lornetkę,
 • stoper,
 • laskę zoometryczną 8 i taśmę do mierzenia koni,
 • maszynę do stępowania i kłusowania koni, tzw. „karuzelę”,
 • komputer/smartfon z dostępem do internetu.

Organizacja pracy

Trener koni wyścigowych określa porządek czynności wykonywanych w stajni wyścigowej i na treningu. Wydaje polecenia jeźdźcom i obsłudze stajennej.

Praca wykonywana jest od wczesnych godzin rannych, między 6.00 a 12.00 oraz po południu, między 17.00 a 19.00. Jest to uwarunkowane zachowaniem dobowego rytmu funkcjonowania organizmu końskiego, a przede wszystkim zachowaniem odpowiednich odstępów między treningiem a stałymi porami karmienia. W niektórych przypadkach (przy małej liczbie koni) praca może być wykonywana między 8.00 a 15.00. Dużo czasu zajmują trenerowi dojazdy na hipodromy 5, na których musi wykonywać obowiązki w dni wyścigowe.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wśród głównych zagrożeń w pracy trenera koni wyścigowych wyróżnia się:

 • możliwość urazów wynikających z obcowania z końmi (kopnięcia, ugryzienia, przyciśnięcia przez konia),
 • wysokie stężenie gazów w budynkach stajennych (amoniak, siarkowodór),
 • zapylenie powietrza w stajni.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód trener koni wyścigowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • czucie dotykowe,
 • powonienie,
 • szybki refleks,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • uzdolniania organizacyjne,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • łatwość podejmowania decyzji;

w kategorii cech osobowościowych

 • zamiłowanie do pracy z końmi,
 • odporność na stres wynikający z rywalizacji,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • odporność emocjonalna,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • przywództwo,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Osoba pracująca jako trener koni wyścigowych powinna mieć dobry ogólny stan zdrowia i zdolności pozwalające na zarządzanie pracownikami. Praca trenera koni wyścigowych pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich. W zawodzie niezbędna jest ogólna wydolność fizyczna i sprawny zmysł dotyku. Przeciwwskazania do wykonywania pracy w tym zawodzie to m.in.:

 • wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 • niektóre choroby neurologiczne lub psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Trenerem koni wyścigowych może zostać osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika, weterynaria lub rolnictwo oraz posiada co najmniej 2-letni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 2 lat,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej 5-letni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 5 lat,
 • wygrała co najmniej 500 gonitw,
 • przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko ochronie zwierząt lub za przestępstwo przeciwko mieniu
 • nie została pozbawiona prawa do trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.

Osobie, która nie spełnia określonych prawem warunków, może być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu trener koni wyścigowych wymagane jest uzyskanie uprawnień i przedstawienie licencji na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym. Licencja wydawana jest przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, po ukończeniu specjalistycznego szkolenia – kursu trenerskiego i zdaniu egzaminu, po którym nabywa się uprawnienia do trenowania koni.

Osoba kandydująca na to stanowisko może uzyskać:

 • dyplom technika hodowcy koni,
 • dyplom licencjata, a następnie magistra np. na kierunku zootechnika lub hipologia i jeździectwo,
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku hodowla koni i jeździectwo.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Trener koni wyścigowych jest oceniany na podstawie liczby zwycięstw trenowanych koni i sumy wygranych przez nie nagród pieniężnych. Ranking trenerów koni wyścigowych jest na bieżąco publikowany na stronie www.pkwk.pl. Trener może rozwijać się zawodowo, by wykonywać zawód pośrednika w handlu końmi, hodowcy koni wyścigowych i sędziego wyścigowego.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Trener koni wyścigowych może potwierdzić trzy kwalifikacje w zawodzie pokrewnym technik hodowca koni: RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni, RL.20 Szkolenie i użytkowanie koni lub RL.06 Jeździectwo i trening koni. Egzaminy organizują Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Formą potwierdzenia kompetencji jest również dyplom szkoły wyższej np. na kierunku zootechnika lub hipologia i jeździectwo oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku hodowla koni i jeździectwo.

W systemie pozaformalnym potwierdzeniem jest licencja na trenowanie koni wydawana przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie trener koni wyścigowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik hodowca koniS

314203

Dżokej

342101

Sędzia wyścigowy

342206

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę