INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Trener koni wyścigowych

Kod: 516404

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie trener koni wyścigowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Ocenianie konia.
 • Z2 Zapewnianie koniowi dobrych warunków bytowych i utrzymywanie go w dobrym zdrowiu.
 • Z3 Doprowadzanie konia do kondycji wyścigowej i utrzymywanie go w formie.
 • Z4 Menażowanie końmi.
 • Z5 Dobieranie sprzętu jeździeckiego podczas treningu i w gonitwach.
 • Z6 Opracowywanie harmonogramu codziennej pracy w stajni wyścigowej.
 • Z7 Nauczanie jeźdźców i pracowników stajni postępowania z końmi.

Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie, obsługiwanie i utrzymywanie w formie konia wyścigowego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Ocenianie konia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Genealogię koni;
 • Eksterier i interier koni 4;
 • Rodzaje przyrządów służących do wykonywania pomiarów zoometrycznych;
 • Rasy koni;
 • Behawior koni 2.
 • Analizować rodowód w celu określenia predyspozycji konia i jego wartości wyścigowej;
 • Opisywać eksterier konia;
 • Oceniać budowę konia pod kątem przydatności do wyścigów;
 • Mierzyć konia za pomocą laski i taśmy zoometrycznej;
 • Identyfikować konia na podstawie dokumentów i opisu graficznego;
 • Rozróżniać rasy koni;
 • Oceniać zachowanie i charakter koni.

Z2

Zapewnianie koniowi dobrych warunków bytowych i utrzymywanie go w dobrym zdrowiu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Fizjologię koni;
 • Sposoby wykonywania pomiarów fizjologicznych;
 • Sposoby kontrolowania stanu kończyn;
 • Zasadność wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych;
 • Rodzaje ściółek stosowanych w stajniach;
 • Zasady żywienia koni;
 • Zasady stosowania suplementów dla koni;
 • Zasady paszoznawstwa.
 • Oceniać funkcjonowanie organizmu konia i wykrywać nieprawidłowości wymagające interwencji podkuwacza, weterynarza itp.;
 • Kontrolować stan kończyn konia po wysiłku poprzez badanie palpacyjne 1;
 • Mierzyć koniowi temperaturę i tętno;
 • Oceniać stan uzębienia;
 • Dobierać zabiegi pielęgnacyjne i fizykoterapeutyczne (masaż, prysznic);
 • Dobierać właściwą ściółkę dla danego konia (słoma, trociny);
 • Ustalać odpowiednią dawkę żywieniową;
 • Dobierać odpowiednie suplementy dla danego konia (elektrolity, preparaty krwiotwórcze, preparaty wzmacniające kopyta);
 • Oceniać paszę pod kątem jakości i przydatności.

Z3

Doprowadzanie konia do kondycji wyścigowej i utrzymywanie go w formie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady treningu koni;
 • Oznaki sygnalizujące zmęczenie konia;
 • Terminologię i powszechnie używane słownictwo związane z wyścigami konnymi.
 • Ustalać intensywność i objętość treningu dla każdego konia;
 • Reagować na oznaki przetrenowania fizycznego i zmęczenia psychicznego konia;
 • Dostosowywać plan treningowy do wieku, stopnia rozwoju i predyspozycji konia oraz stanu nawierzchni na torze treningowym;
 • Oceniać stopień przygotowania konia do wyścigu;
 • Posługiwać się odpowiednią terminologią i nazewnictwem związanymi z wyścigami konnymi.

Z4

Menażowanie końmi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Plany wyścigów konnych na dany rok w Polsce i za granicą;
 • Regulamin wyścigów konnych (w tym procedury w nim określone);
 • Terminologię i powszechnie używane słownictwo związane z wyścigami konnymi;
 • Rodzaje podków.
 • Planować starty konia na podstawie planów gonitw różnych organizatorów wyścigów;
 • Dobierać odpowiedni wyścig w celu maksymalnego wykorzystania możliwości konia i zdobycia przez niego maksymalnej możliwej sumy nagród;
 • Zapisywać konia do gonitw;
 • Wycofywać konia z gonitw;
 • Wnosić protest 14;
 • Przestrzegać procedur określonych w regulaminie wyścigów konnych i w regulaminach organizatorów gonitw;
 • Rozróżniać dozwolone i zabronione przez władze wyścigowe rodzaje podków.

Kompetencja zawodowa Kz2: Organizowanie pracy stajni wyścigowej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Dobieranie sprzętu jeździeckiego podczas treningu i w gonitwach

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje sprzętu pomocniczego;
 • Zasady dobierania ogłowia 11, siodeł i sprzętu pomocniczego (nauszniki, okulary 12, nachrapniki 10, wytoki 16, ochraniacze itp.);
 • Rodzaje kiełzn.
 • Siodłać konia do gonitwy;
 • Dobierać odpowiednie ogłowie i kiełzno dla danego konia;
 • Dobierać sprzęt pomocniczy według potrzeb.

Z6

Opracowywanie harmonogramu codziennej pracy w stajni wyścigowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady komunikacji interpersonalnej;
 • Sposoby kontroli działań pracowników;
 • Harmonogram czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stajni, zgodnie z naturalnym rytmem biologicznym koni;
 • Przepisy BHP i Kodeks pracy.
 • Przydzielać zadania odpowiednim pracownikom;
 • Kontrolować prawidłowość wykonania zadań;
 • Dostosowywać harmonogram prac do naturalnego rytmu biologicznego koni;
 • Przestrzegać przepisów BHP i Kodeksu pracy.

Z7

Nauczanie jeźdźców i pracowników stajni postępowania z końmi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady jazdy konnej wyścigowej;
 • Zasady postępowania z końmi;
 • Zasady obsługi i dosiadania koni;
 • Zasady kultury i etyki zawodowej.
 • Szkolić jeźdźców początkujących i zaawansowanych;
 • Dobierać właściwego jeźdźca dla każdego konia;
 • Ustalać taktykę jazdy na treningu i w gonitwie;
 • Uczyć pracowników wszystkich czynności związanych z codzienną obsługą i dosiadaniem koni;
 • Przestrzegać zasad kultury i etyki zawodowej.

Pracownik w zawodzie trener koni wyścigowych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone konie.
 • Podejmowania kontaktów z właścicielami koni.
 • Kierowania się zasadami etyki zawodowej, mając na uwadze dobrostan zwierząt.
 • Organizowania codziennej pracy stajni.
 • Zarządzania pracownikami stajennymi.
 • Promowania wyścigów konnych i wypowiadania się w mediach.
 • Dawania przykładu swoją postawą, zachowywania się godnie.
 • Postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej obowiązującej w pracy ze zwierzętami.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu trener koni wyścigowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu trener koni wyścigowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie trener koni wyścigowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę