INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Kod: 712904

2. Opis zawodu

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje szeroko pojęte prace wykończeniowe w budynkach 4 użyteczności publicznej, domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, zgodnie z projektem budowlanym 11 lub zamówieniem klienta.

Opis pracy

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie realizuje prace w budynkach nowych oraz zakwalifikowanych do remontu. Na podstawie projektu budowlanego dobiera odpowiednie materiały do zrealizowania prac oraz określa ich ilość. Ocenia również ich jakość i przydatność w wykonywanych robotach wykończeniowych. Wykonuje prace pomocnicze związane z  przygotowaniem podłoży pod wykonanie okładzin, posadzek, powłok malarskich, tapet oraz zasadnicze prace wykończeniowe w tym zakresie.

Wykonuje ścianki działowe 13, zabudowę kartonowo-gipsową 17, kładzie tynki zwykłe 15 lub cienkowarstwowe 16. Wykonuje okładziny ścienne 9 z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli, podłogi z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli. Maluje ściany pomieszczeń techniką malarską 14 (emulsyjną, klejową i olejną), posługując się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami. Sporządza kalkulację wykonywanych prac, rozliczenia robocizny, materiałów, sprzętu, ocenia jakość i poprawność wykonanej pracy.

Sposoby wykonywania pracy

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje pracę ręcznie lub mechanicznie, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i sprzętu. Jego praca polega na:

 • określaniu właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich należytego zastosowania, transportowania i składowania,
 • przygotowaniu materiałów do robót wykończeniowych,
 • organizowaniu stanowiska pracy do wykonywania robót wykończeniowych,
 • wykonywaniu robót murarskich zgodnie z projektem budowlanym,
 • wykonywaniu tynków zwykłych lub cienkowarstwowych,
 • wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli oraz kamienia,
 • wykonywaniu robót posadzkarskich,
 • wykonywaniu zabudowy kartonowo-gipsowej,
 • malowaniu ścian techniką emulsyjną, klejową i olejną,
 • wykonywaniu remontów 12 i konserwacji 7 pomieszczeń,
 • wykonywaniu odbioru i kosztorysowaniu robót wykończeniowych,
 • odczytywaniu dokumentacji związanej z wykonywaniem robót wykończeniowych,
 • organizowaniu własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • nadzorowaniu podległych pracowników w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do poszczególnych rodzajów robót wykończeniowych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie nie ma jednego miejsca pracy. Prace wykończeniowe prowadzi na budowach 3 obiektów o różnym przeznaczeniu, w tym budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych, mieszkalnych wielorodzinnych, a także w budynkach i w mieszkaniach osób prywatnych zlokalizowanych na obszarach miejskich i wiejskich. Prace wykończeniowe w nowych obiektach wykonywane są z reguły w warunkach niedostatecznego oświetlenia i braku ogrzewania w pomieszczeniach.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • narzędzia i urządzenia do robót murarskich, takie jak: młotek murarski, kielnia 6, kastra 5, wiaderko, poziomnica 10, pion, łata murarska, łopata, wiertarka udarowa, mieszarka, mieszadło elektryczne,
 • narzędzia do wykonywania robót tynkarskich, takie jak: kastra, mieszarka, kielnia, łata murarska, poziomnica, drabina , rusztowanie, wiadro, agregat tynkarski 1,
 • narzędzia do wykonywania okładzin ściennych i posadzkowych z płytek ceramicznych, desek, paneli, takie jak: przecinarka kątowa, przecinarka do płytek, dłuto, przecinak, młotek, szczypce do ceramiki, paca zębata, kastra, wiadro, pędzel, poziomnica, laser krzyżowy 8, kątownik, wiertła do ceramiki, piła ukośnica, piła tarczowa, brzeszczot, otwornica, wiertła koronowe,
 • narzędzia do malowania (drabina, rusztowanie, wiadra, pędzle, wałki, pistolety malarskie, kompresor, agregat malarski, taśma malarska, folia, laser krzyżowy, sznurek malarski, mieszadło),
 • narzędzia do wykonywania ścianek działowych kartonowo-gipsowych, w tym: poziomice, laser krzyżowy, nóż, wkrętarki, wiertarki udarowe, nożyce do blach, otwornice, młotek, pacę do szpachlowania, wiaderko, mieszadło elektryczne, miarę zwijaną itp.,
 • urządzenia i wyposażenie do kosztorysowania i sporządzania dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy, takie jak: dalmierze, miary zwijane, ołówki, kalkulatory, dzienniki robót budowlanych itp.

Organizacja pracy

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie może wykonywać pracę indywidualnie lub w zespole, w systemie jedno- lub dwuzmianowym. Pracując samodzielnie współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Może również kontaktować się z inwestorami obiektów budowlanych.

Swoją pracę wykonuje w pozycjach stojącej lub klęczącej, często też musi się schylać i pracować z uniesionymi do góry rękami. Prace wykończeniowe wewnątrz budynków może realizować przez cały rok. Z uwagi na szeroki wachlarz wykonywanych robót może pracować na różnych stanowiskach na placu budowy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w trakcie wykonywania robót narażony jest na działanie czynników, mogących powodować wypadki. Należą do nich:

 • praca na wysokości (możliwość powstania urazów lub śmierci na skutek braku środków ochrony zbiorowej i indywidualnej lub nadzoru nad pracami na wysokości),
 • możliwość zaprószenia oczu, zachlapania oczu farbą,
 • skaleczenia kończyn dolnych, górnych, twarzy.

W środowisku pracy technolog robót wykończeniowych w budownictwie może być narażony m.in. na:

 • czynniki fizyczne:
 • hałas emitowany przez elektronarzędzia podczas wykonywanych prac przy braku środków ochrony indywidualnej – możliwość powstania uczucia zmęczenia, bólu głowy, przy narażeniu na długotrwały hałas – możliwość uszkodzenia słuchu,
 • prąd elektryczny, czynnik pochodzący z uszkodzonych urządzeń elektrycznych używanych podczas pracy lub przebić na instalacjach elektrycznych w miejscu wykonywanej pracy,
 • urazy mechaniczne przy korzystaniu z elektronarzędzi typu: mieszadło, betoniarka 2, przecinarka kątowa, szlifierka;
 • czynniki chemiczne i pyły:
 • substancje chemiczne wchodzące w skład zapraw klejowych i murarskich, farb, szpachlówek, które mogą przyczynić się do powstania alergii skórnych;
 • czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy:
 • wymuszona pozycja ciała w czasie pracy (długotrwałe klęczenie, praca w pochylonej pozycji itp.) – może wywołać dolegliwości bólowe wynikające z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
 • dźwiganie ciężarów podczas przenoszenia farb, szpachlówek, gruntowników, pustaków czy cegieł, płytek okładzinowych, mogące przyczynić się do urazów ciała, problemów z kręgosłupem, przeciążeń,
 • transport pionowy – możliwość powstania złamań lub zgnieceń, a nawet śmierci pracownika,
 • śliskie, nierówne powierzchnie – możliwość powstania urazów ciała, potłuczeń, skaleczeń oraz złamań,
 • wąskie przejścia, dojścia – możliwość otarć, uderzeń,
 • ostre krawędzie – możliwość powstania ukłuć, urazów,
 • stres związany z terminowością wykonywanych zadań.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:

 • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • choroby zwyrodnieniowe stawów kończyn,
 • choroby układu oddechowego, alergie,
 • choroby przeciążeniowe mięśni i stawów.

Z powodu licznych zagrożeń szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii pracy, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • szybki refleks,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • czucie dotykowe,
 • brak lęku przed wysokością;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć dotycząca ludzi i rzeczy oraz orientacji w budynku,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • gotowość podporządkowania się,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • dokładność i rzetelność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • odporność na dzielnie pod presją czasu,
 • gotowość do współdziałania.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie musi posiadać dobre zdrowie i sprawność ruchową, gdyż rodzaj wykonywanej pracy wymaga znaczącego wysiłku fizycznego. Pod względem wydatku energetycznego praca technologa robót wykończeniowych w budownictwie należy do prac średnio ciężkich.

Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie są m.in.:

 • niepełnosprawność kończyn górnych w zakresie precyzyjnego chwytania, sięgania, przenoszenia, szlifowania, cięcia itp.,
 • duże dysfunkcje kończyn dolnych i górnych ograniczające wykonywanie precyzyjnych czynności,
 • całkowita dysfunkcja narządów wzroku i słuchu,
 • lęk wysokości,
 • zaburzenia równowagi,
 • wady wzroku niepodlegające korekcji za pomocą szkieł optycznych,
 • wady słuchu uniemożliwiające korekcję za pomocą aparatu słuchowego,
 • podatność na alergie,
 • nadmierna pobudliwość nerwowa i choroby neurologiczne powodujące gwałtowne, niekontrolowane ataki.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu budowlanym, np. w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Alternatywne wykształcenie można uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego w tym zawodzie oraz w zawodach pokrewnych: glazurnik, posadzkarz, parkieciarz, malarz-tapeciarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie ułatwiają:

 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, glazurnik, posadzkarz, parkieciarz, malarz-tapeciarz lub monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, uzyskane po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym szkolnym monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych w pokrewnym zawodzie szkolnym monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub technik robót wykończeniowych w budownictwie, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu technologa robót wykończeniowych w budownictwie są m.in.:

 • suplementy Europass do świadectw i dyplomów (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń do robót stosowanych w robotach wykończeniowych,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające udział w kursach dokształcających,
 • udokumentowana znajomość języka obcego (przy pracy za granicą),
 • posiadanie prawa jazdy minimum kategorii B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie ma możliwość:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego pod warunkiem posiadania zdolności i umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników, a następnie kierownika grupy, kierownika zmiany, kierownika działu,
 • dalej kształcić się w technikum lub branżowej szkole II stopnia w zawodzie (pokrewnym) technik robót wykończeniowych w budownictwie lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a po zdaniu matury kontynuować naukę na uczelni wyższej (kierunek budownictwo) i awansować na stanowisko kierownicze,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach organizowanych przez pracodawców,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie istnieje możliwość potwierdzania kompetencji w systemie rzemieślniczego przygotowania zawodowego i uzyskania tytułu czeladnika, a następnie mistrza, po zdaniu egzaminów organizowanych przez Izby Rzemieślnicze. Istnieje również możliwość potwierdzania kompetencji w zawodach pokrewnych: glazurnik, posadzkarz, parkieciarz, malarz-tapeciarz lub monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Osoba wykonująca zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie może także ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, ujętej w podstawie programowej dla zawodów: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie i potwierdzić kwalifikację, zdając egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik budownictwaS

311204

Technik robót wykończeniowych w budownictwieS

311219

Murarz-tynkarzS

711204

Glazurnik

712202

Parkieciarz

712203

Posadzkarz

712204

Tynkarz

712303

Monter płyt kartonowo-gipsowych

712901

Monter systemów suchej zabudowy

712902

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS

712905

Malarz – tapeciarz

713101

Malarz budowlany

713102

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę