INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Kod: 712904

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie może znaleźć pracę na budowach obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, handlowych, przemysłowych, a przede wszystkim przy remontach i konserwacjach tych obiektów. Może pracować w kraju i za granicą.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, wykonując szeroki zakres robót wykończeniowych lub specjalizując się w określonym zakresie tych robót. Zatrudnienie w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie oferują m.in.:

 • przedsiębiorstwa budowlane, zwłaszcza specjalizujące się w wykonywaniu robót wykończeniowych,
 • firmy remontowo-budowlane, w tym zakłady rzemieślnicze,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • firmy zarządzające nieruchomościami.

Sytuacja na rynku pracy w budownictwie oraz usługach budowlano-remontowych (2018 r.) wskazuje, że technolog robót wykończeniowych w budownictwie nie powinien mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się wykończeniem wnętrz.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego kandydatów do pracy w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie kształci się w trybie rzemieślniczego przygotowania zawodowego. Tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie można uzyskać po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

W zawodach szkolnych pokrewnych: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie kształcenie oferują branżowe szkoły I i II stopnia oraz technika. Kwalifikacje w tych zawodach potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie kwalifikacji BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, wyodrębnionej w pokrewnych zawodach szkolnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie, mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Szkolenie

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie może brać udział w szkoleniach:

 • organizowanych w firmach produkujących materiały wykończeniowe: materiały posadzkarskie, szpachlówki, farby, lakiery, tapety itp. zwłaszcza nowej generacji,
 • oferowanych przez organizacje branżowe i wyspecjalizowane instytucje edukacji pozaformalnej oraz przez instytuty i stowarzyszenia, działające w branży budowlanej.

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • nowoczesne materiały stosowane w technikach wykończeniowych,
 • wykonywanie ścianek działowych z pustaków szklanych (luksferów),
 • najczęstsze błędy popełniane przy wykonywaniu robót malarskich, tapeciarskich, okładzinowych i posadzkarskich,
 • zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami stosowanymi w robotach wykończeniowych.

Z reguły organizatorzy szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie zależne jest rodzaju wykonywanych robót, posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i miejsca pracy.

Dla osób wykonujących roboty posadzkarskie miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) wynosiło 3740 zł brutto. Co drugi posadzkarz otrzymywał wynagrodzenie od 2750 zł do 6080 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych posadzkarzy zarabiało poniżej 2750 zł brutto, zaś na zarobki powyżej 6080 zł brutto mogła liczyć jedna czwarta najlepiej opłacanych pracowników.

Dla osób wykonujących roboty malarskie miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) wynosiło 2750 zł brutto. Co drugi malarz budowlany otrzymywał wynagrodzenie od 2220 zł do 3610 zł brutto. Jedna czwarta najgorzej wynagradzanych malarzy budowlanych zarabiała poniżej 2220 zł brutto, zaś na zarobki powyżej 3610 zł brutto mogła liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych specjalistów.

Dla osób wykonujących montaż płyt gipsowych miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) wynosiło 3300 zł brutto. Co drugi monter płyt gipsowych otrzymywał wynagrodzenie w granicach od 2280 zł do 4210 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych monterów płyt gipsowych zarabiało poniżej 2280 zł brutto, zaś na zarobki powyżej 4210 zł brutto mogła liczyć jedna czwarta najlepiej opłacanych fachowców.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 • z dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania jej szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli umożliwiają skuteczny kontakt interpersonalny i komunikację.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę