INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Kod: 712904

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową ścianek działowych.
 • Z2 Wykonywanie ścianek działowych kartonowo-gipsowych.
 • Z3 Wykonywanie ścianek działowych murowanych.
 • Z4 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z wykonywaniem tynków i okładzin ściennych.
 • Z5 Wykonywanie tynków suchych.
 • Z6 Wykonywanie tynków zwykłych i cienkowarstwowych.
 • Z7 Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli.
 • Z8 Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z realizowaniem robót malarskich i tapeciarskich.
 • Z9 Przygotowywanie podłoża pod wykonanie powłok malarskich i pod tapetowanie.
 • Z10 Wykonywanie powłok malarskich.
 • Z11 Tapetowanie ścian i sufitów.
 • Z12 Odbiór i rozliczenie robót malarskich i tapeciarskich.
 • Z13 Wykonywanie prac pomocniczych związanych z robotami posadzkarskimi.
 • Z14 Wykonywanie podkładów i izolacji pod posadzki.
 • Z15 Wykonywanie posadzek.
 • Z16 Odbieranie i rozliczanie robót posadzkarskich.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie ścianek działowych murowanych i kartonowo-gipsowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z budową ścianek działowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu prac przygotowawczych związanych z tworzeniem ścianek działowych;
 • Zasady stosowania materiałów przy wykonywaniu ścianek działowych;
 • Zasady stosowania oznaczeń i symboli w dokumentacji technicznej projektu budowlanego;
 • Zasady doboru narzędzi, elektronarzędzi i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu ścianek działowych;
 • Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi i elektronarzędzi oraz urządzeń specjalistycznych;
 • Zasady bezpiecznego stosowania drabin, podestów i rusztowań.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska przy wykonywaniu prac przygotowawczych związanych z tworzeniem ścianek działowych;
 • Dobierać odpowiednie materiały do techniki wykonywanych prac;
 • Rozróżniać oznaczenia i symbole w dokumentacji budowlanej;
 • Czytać dokumentację techniczną oraz rysunki wykonawcze i montażowe;
 • Dobierać odpowiednie narzędzia i sprzęt pomocniczy do określonych prac;
 • Posługiwać się narzędziami i elektronarzędziami;
 • Korzystać z drabin, podestów i rusztowań.

Z2

Wykonywanie ścianek działowych kartonowo-gipsowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu ścianek działowych kartonowo-gipsowych;
 • Zasady stosowania oznaczeń i symboli w dokumentacji technicznej;
 • Oznaczenia i symbole występujące w dokumentacji technicznej;
 • Zasady dobierania materiałów używanych w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu;
 • Techniki montażu konstrukcji wsporczej ścianki do różnych podłoży;
 • Zasady łączenia płyt kartonowo-gipsowych z konstrukcją wsporczą;
 • Zasady działania i obsługi urządzeń do postawienia ścianki kartonowo-gipsowej;
 • Rodzaje uszkodzeń ścianek działowych kartonowo-gipsowych;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska przy wykonywaniu ścianek działowych gipsowo-kartonowych;
 • Odczytywać z dokumentacji technicznej potrzebne informacje do wykonania ścianki kartonowo-gipsowej;
 • Dobierać odpowiednie materiały do wykonania ścianki kartonowo-gipsowej;
 • Montować elementy ścianki szkieletowej gipsowo-kartonowej;
 • Przestrzegać zasad przy łączeniu płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji wsporczej;
 • Używać elektronarzędzi i narzędzi pomocniczych do montażu ścianki kartonowo-gipsowej zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • Rozpoznać rodzaje uszkodzeń wykonanych ścianek gipsowo-kartonowych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuwania;
 • Oceniać jakość robót związanych z wykonywaniem ścianek działowych kartonowo-gipsowych.

Z3

Wykonywanie ścianek działowych murowanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu murowanych ścianek działowych;
 • Zasady organizacji stanowiska pracy do wykonywania robót murarskich;
 • Zasady doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej do wykonywania robót murarskich;
 • Zasady korzystania z dokumentacji projektowej, instrukcji wykonania robót murarskich;
 • Zasady obsługi i konserwacji narzędzi oraz sprzętu, stosowanych podczas wykonania robót murarskich;
 • Zasady doboru i użytkowania rusztowań do robót murarskich;
 • Sposoby wiązania cegieł w murach;
 • Zasady wykonywania murowanych ścianek działowych;
 • Zasady, metody i techniki organizacji pracy pracowników na stanowiskach pomocniczych podczas wykonywania murowanych ścianek działowych;
 • Rodzaje uszkodzeń ścianek murowanych;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu murowanych ścianek działowych;
 • Stosować zasady organizacji stanowiska pracy do wykonywania robót murarskich;
 • Dobierać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do wykonywania robót murarskich;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót murarskich;
 • Dobierać narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania robót murarskich;
 • Posługiwać się narzędziami i obsługiwać sprzęt potrzebny do wykonania robót murarskich;
 • Dobierać i bezpiecznie użytkować rusztowania do robót murarskich;
 • Wyznaczać położenie murowanych ścianek działowych;
 • Organizować pracę pomocników murarza podczas wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • Rozpoznać rodzaje uszkodzeń wykonanych ścianek działowych murowanych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuwania;
 • Oceniać jakość robót związanych z wykonywaniem ścianek działowych murowanych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie tynków i okładzin ściennych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z wykonywaniem tynków i okładzin ściennych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania podłoża pod tynki;
 • Zasady korzystania z dokumentacji projektowej, instrukcji wykonania zapraw tynkarskich;
 • Zasady stosowania spoiw, kruszyw budowlanych, wody zarobowej, domieszek do zapraw tynkarskich;
 • Zasady dozowania składników zapraw tynkarskich;
 • Instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu stosowanego do wykonywania zapraw tynkarskich;
 • Metody wykonywania zapraw tynkarskich;
 • Zasady sprawdzania jakości podłoża pod tynki i okładziny ścienne;
 • Sposoby przygotowania podłoża pod tynki i okładziny ścienne;
 • Rodzaje materiałów do budowy ścian.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania podłoża pod tynki;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania zapraw tynkarskich;
 • Dobierać i przygotowywać składniki zapraw tynkarskich;
 • Dobierać metody dozowania składników zapraw tynkarskich;
 • Dozować składniki zapraw tynkarskich;
 • Dobierać, obsługiwać narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania zapraw tynkarskich;
 • Wykonywać zaprawy tynkarskie zgodnie z określoną recepturą i technologią;
 • Sprawdzać jakość podłoża pod tynki i okładziny ścienne;
 • Dobierać sposoby przygotowania podłoża pod tynki i okładziny ścienne;
 • Rozróżniać rodzaj materiału, którego wykonana jest ściana.

Z5

Wykonywanie tynków suchych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania tynków suchych;
 • Zasady stosowania oznaczeń i symboli w dokumentacji technicznej;
 • Zasady stosowania materiałów do wykonania tynków suchych w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu;
 • Techniki mocowania tynków suchych;
 • Sposoby łączenia płyt kartonowo-gipsowych;
 • Instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu stosowanego do wykonywania tynków suchych;
 • Rodzaje uszkodzeń tynków suchych;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania tynków suchych;
 • Korzystać z dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania tynków suchych;
 • Dobierać odpowiednie materiały do wykonania tynków suchych;
 • Zastosować techniki wykonywania tynków suchych;
 • Przestrzegać zasad przy łączeniu płyt kartonowo-gipsowych;
 • Używać elektronarzędzi i narzędzi pomocniczych do montażu tynków suchych zgodnie ich z przeznaczeniem;
 • Wskazywać wady wykonanych tynków suchych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuwania;
 • Oceniać jakość robót związanych z wykonywaniem tynków suchych.

Z6

Wykonywanie tynków zwykłych i cienkowarstwowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
 • Zasady wykonywania tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
 • Sposoby wykonywania tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
 • Materiały i rodzaje składników, z których wykonuje się zaprawy tynkarskie;
 • Receptury do sporządzenia zaprawy tynkarskiej;
 • Instrukcje obsługi maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu stosowanego do wykonywania tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
 • Zasady, metody i techniki organizacji pracy pracowników na stanowiskach pomocniczych podczas wykonywania tynków zwykłych i cienkowarstwowych.
 • Rodzaje uszkodzeń tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
 • Dobierać sposoby wykonywania tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
 • Dobierać materiały do wykonywania tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
 • Sporządzać zaprawy tynkarskie na podstawie receptur i instrukcji producentów;
 • Nakładać ręcznie lub mechanicznie masę tynkarską na powierzchnię tynkowaną;
 • Dobierać odpowiednie narzędzia i sprzęt do wykonania poszczególnych warstw tynku;
 • Organizować pracę pomocników przy wykonywaniu tynków zwykłych i cienkowarstwowych;
 • Wskazywać wady wykonanych tynków zwykłych i cienkowarstwowych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuwania;
 • Oceniać jakość robót związanych z wykonywaniem tynków zwykłych i cienkowarstwowych.

Z7

Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania okładzin ściennych z różnych materiałów;
 • Techniki montażu okładzin ściennych;
 • Zasady doboru elektronarzędzi i narzędzi pomocniczych do mocowania okładzin ściennych;
 • Zasady doboru narzędzi do wykonywania okładzin;
 • Zasady doboru materiałów do wykonywania okładzin ściennych;
 • Zasady stosowania i korzystania z instrukcji producentów materiałów okładzin ściennych, płytek ceramicznych, płyt i paneli;
 • Zasady wykonywania okładzin i mozaik ściennych;
 • Proces organizacji stanowiska pracy i zarządzania czasem pracy;
 • Zasady, metody i techniki organizacji pracy pracowników na stanowiskach pomocniczych podczas wykonywania okładzin ściennych;
 • Rodzaje uszkodzeń okładzin ściennych;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania okładzin ściennych z różnych materiałów;
 • Dobierać materiały montażowe do wykonania odpowiedniej okładziny;
 • Używać elektronarzędzi i narzędzi pomocniczych do zamontowania okładzin ściennych zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • Dobierać narzędzia do wykonywania okładzin;
 • Stosować według instrukcji producentów materiały ścienne;
 • Ocenić jakość materiałów na okładziny ścienne;
 • Dobierać materiały do wykonywania okładzin ściennych;
 • Montować elementy okładzin ściennych;
 • Organizować pracę pomocników przy wykonywaniu okładzin ściennych z różnych materiałów;
 • Wskazywać wady wykonanych okładzin ściennych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby usunięcia;
 • Oceniać jakość robót związanych z wykonywaniem okładzin ściennych.

Kompetencja zawodowa Kz3: Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z8

Wykonywanie prac przygotowawczych związanych z realizowaniem robót malarskich i tapeciarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy robotach malarskich i tapeciarskich;
 • Zasady korzystania z dokumentacji projektowej, instrukcji producentów materiałów malarskich i tapeciarskich;
 • Zasady stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych stosowanych w robotach malarskich i tapeciarskich;
 • Zasady korzystania z narzędzi, urządzeń i sprzętu stosowanego przy wykonywaniu robót malarskich i tapeciarskich;
 • Zasady doboru barw w obiektach budowlanych;
 • Zasady przedmiarowania robót malarskich i tapeciarskich;
 • Rodzaje sprzętu mierniczego;
 • Zasady wykonywania pomiarów, szacowania ilości i kosztów robót malarskich i tapeciarskich.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas wykonywania robót malarskich i tapeciarskich;
 • Odczytywać z dokumentacji budowlanej informacje przydatne przy wykonywaniu robót malarskich i tapeciarskich;
 • Rozpoznawać oznaczenia, przestrzegać środków ostrożności przy stosowaniu substancji i preparatów niebezpiecznych przy wykonywaniu robót malarskich i tapeciarskich,
 • Dobierać narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonywaniu robót malarskich i tapeciarskich;
 • Dobierać barwy w obiektach budowlanych, stosując zasady kolorystycznego podziału powierzchni;
 • Ustalać zakres robót malarskich i tapeciarskich;
 • Posługiwać się sprzętem pomiarowym stosowanym przy wykonaniu obmiaru robót malarskich i tapeciarskich;
 • Obliczać ilości materiałów potrzebnych do wykonywania robót malarskich i tapeciarskich, szacowania kosztów.

Z9

Przygotowywanie podłoża pod wykonanie powłok malarskich i pod tapetowanie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz wymagania ergonomii przy przygotowaniu podłoży pod wykonanie powłok malarskich i pod tapetowanie;
 • Rodzaje podłoży pod wykonanie robót malarskich i tapeciarskich;
 • Sposoby usuwania starych powłok malarskich i tapet;
 • Sposoby uzupełniania ubytków w tynku;
 • Materiały do przygotowania powierzchni pod malowanie i tapetowanie;
 • Rodzaje narzędzi i sprzętu do przygotowania podłoży pod malowanie i tapetowanie;
 • Rodzaje gruntowników stosowanych w robotach malarskich i tapeciarskich;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas przygotowania podłoży pod wykonywanie powłok malarskich i tapeciarskich;
 • Oceniać jakość podłoża, na którym będą wykonywane roboty malarskie i tapeciarskie;
 • Zbadać alkaliczność i wilgotność podłoża;
 • Usuwać stare powłoki malarskie i tapety;
 • Uzupełniać ubytki, rysy, pęknięcia w powierzchniach tynkowych;
 • Dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do przygotowania podłoża pod malowanie;
 • Dobierać rodzaj gruntownika w zależności od rodzaju i cech podłoża;
 • Wykonywać gruntowanie podłoża pod malowanie i tapetowanie;
 • Oceniać jakość wykonanych robót.

Z10

Wykonywanie powłok malarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu powłok malarskich;
 • Techniki malarskie;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonywaniu robót malarskich;
 • Sposoby przygotowywania farb;
 • Zasady malowania;
 • Malowanie farbami wodnymi i olejnymi różnych rodzajów podłoży budowlanych;
 • Zdobienie powłok malarskich;
 • Rodzaje uszkodzeń powłok malarskich;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska przy wykonywaniu powłok malarskich;
 • Rozróżniać techniki malarskie;
 • Rozróżniać i dobierać narzędzia i sprzęt w zależności od prowadzonych robót malarskich;
 • Dobierać metodę malowania;
 • Planować kolejność czynności przy wykonaniu powłok malarskich;
 • Wykonywać malowanie farbami wapiennymi, klejowymi, cementowymi, emulsyjnymi, krzemianowymi, kazeinowymi;
 • Wykonywać malowanie farbami olejnymi;
 • Wykonywać zdobienie powłok malarskich przy pomocy wzorników, wałków dekoracyjnych itp.;
 • Wskazywać wady wykonanych powłok malarskich i przyczyny ich powstania oraz sposoby usuwania;
 • Oceniać jakość wykonanych robót malarskich.

Z11

Tapetowanie ścian i sufitów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu robót tapeciarskich;
 • Zasady wykonywania robót tapeciarskich;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonywaniu robót tapeciarskich;
 • Rodzaje klejów;
 • Rodzaje tapet;
 • Sposoby przygotowania tapet;
 • Zasady klejenia tapet;
 • Sposoby wykończenia tapetowanych powierzchni;
 • Rodzaje uszkodzeń powstałych przy tapetowaniu;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska w robotach tapeciarskich;
 • Ustalać kolejność prac i poszczególnych czynności w robotach tapeciarskich;
 • Rozróżniać narzędzia i sprzęt do robót tapeciarskich;
 • Dobierać narzędzia i sprzęt w zależności od prowadzonych robót tapeciarskich;
 • Dobierać rodzaj kleju w zależności od tapety;
 • Wykonywać masę klejową o odpowiedniej konsystencji;
 • Wykonywać tapetowanie tapetami zwykłymi, specjalnymi (strukturalnymi, flokowanymi, tekstylnymi, z włókniny szklanej, z korka);
 • Wykonywać tapety natryskowe;
 • Wykończać powierzchnie tapetowane paskami (bordami);
 • Wskazywać wady wykonanych robót tapeciarskich i przyczyny ich powstania oraz sposoby usuwania;
 • Oceniać jakość wykonanych robót tapeciarskich.

Z12

Odbieranie i rozliczanie robót malarskich i tapeciarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu obmiaru robót malarskich i tapeciarskich;
 • Zasady obmiarowania robót malarskich i tapeciarskich;
 • Zasady wykonywania odbioru robót malarskich i tapeciarskich;
 • Zasady rozliczania wykonanych robót;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas wykonywania obmiaru prac związanych z robotami malarskimi i tapeciarskimi;
 • Sporządzać obmiar dla wykonywanych robót malarskich i tapeciarskich;
 • Wykonywać pomiary odbiorcze i sporządzać wycenę wykonanych robót;
 • Sporządzać podstawowe dokumenty związane z zawarciem umowy o roboty budowlane, protokoły odbioru robót itd.;
 • Oceniać jakość wykonanych robót.

Kompetencja zawodowa Kz4: Wykonywanie robót posadzkarskich obejmuje zestaw zadań zawodowych Z13, Z14, Z15, Z16, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z13

Wykonywanie prac pomocniczych związanych z robotami posadzkarskimi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu prac pomocniczych związanych z robotami posadzkarskimi;
 • Zasady wykonywania robót posadzkarskich;
 • Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane w robotach posadzkarskich;
 • Zasady korzystania z narzędzi, urządzeń i sprzętu stosowanego przy wykonywaniu robót posadzkarskich;
 • Zasady przedmiarowania robót posadzkarskich;
 • Zasady stosowania i korzystania z instrukcji producentów materiałów posadzkarskich;
 • Zasady doboru barw posadzek w pomieszczeniach;
 • Rodzaje sprzętu mierniczego.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas wykonywania prac pomocniczych związanych z robotami posadzkarskimi;
 • Organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska;
 • Ustalać zakres robót posadzkarskich;
 • Rozpoznawać oznaczenia materiałów posadzkarskich, cechy techniczne, klasy ścieralności;
 • Przestrzegać środków ostrożności przy stosowaniu substancji i preparatów niebezpiecznych przy wykonywaniu robót posadzkarskich;
 • Dobierać narzędzia i sprzęt potrzebny przy wykonywaniu robót posadzkarskich;
 • Obliczać ilości potrzebnych materiałów w robotach posadzkarskich;
 • Dobierać kolorystykę stosowanych materiałów posadzkarskich;
 • Posługiwać się sprzętem pomiarowym.

Z14

Wykonywanie podkładów i izolacji pod posadzki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu podkładów;
 • Zasady przygotowania podłoży pod wykonanie podkładów;
 • Materiały do wykonywania podkładów i izolacji pod posadzki;
 • Zasady wykonywania podkładów pod różne rodzaje posadzek;
 • Zasady doboru izolacji w robotach podłogowych;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonywaniu podkładów i izolacji;
 • Zasady wykonywania pomiarów i szacowania ilości i kosztów wykonywania podkładów i izolacji;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu podkładów pod posadzki;
 • Oceniać jakość podłoża, na którym wykonywane będą podkłady pod posadzki;
 • Zbadać wilgotność podłoża;
 • Usuwać nierówności, uzupełniać ubytki;
 • Wykonywać podkłady pod posadzki z różnych materiałów;
 • Dobierać materiały do wykonywania podkładów i izolacji pod posadzki;
 • Wykonywać izolacje przeciwwilgociowe, paroszczelne, termiczne, akustyczne;
 • Dobierać narzędzia i sprzęt do wykonywania podkładów i izolacji;
 • Oceniać jakość wykonanych robót.

Z15

Wykonywanie posadzek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu posadzek;
 • Zasady organizacji stanowiska pracy przy wykonywaniu robót posadzkarskich;
 • Zasady doboru materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu stosowanych przy wykonywaniu robót posadzkarskich;
 • Zasady wykonywania robót posadzkarskich;
 • Zasady korzystania z dokumentacji, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, instrukcji producentów przy wykonywaniu robót posadzkarskich;
 • Zasady doboru kolorystyki posadzek w pomieszczeniach;
 • Technologie wykonania posadzek z różnych materiałów;
 • Rodzaje uszkodzeń posadzek;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska przy wykonywaniu posadzek;
 • Organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska;
 • Ustalać zakres robót posadzkarskich;
 • Stosować zasady organizacji pracy przy wykonywaniu robót posadzkarskich;
 • Odczytywać z dokumentacji, instrukcji producentów informacje przydatne przy wykonywaniu posadzek;
 • Oceniać, przygotowywać materiały pomocnicze i posadzkarskie;
 • Dobierać kolorystykę materiałów posadzkarskich;
 • Dobierać narzędzia i sprzęt do wykonania robót posadzkarskich;
 • Wykonywać posadzkę z różnych materiałów;
 • Wykonywać cokoliki i przymocowywać listwy podłogowe;
 • Wskazywać wady w wykonanych posadzkach, przyczyny ich powstania oraz sposoby usuwania;
 • Oceniać jakość wykonanych prac posadzkarskich.

Z16

Odbiór i rozliczenie robót posadzkarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu obmiarów i odbiorach robót posadzkarskich;
 • Zasady obmiarowania robót posadzkarskich;
 • Wymagania przy odbiorze robót posadzkarskich;
 • Rozliczenie wykonanych robót posadzkarskich;
 • Zasady oceny jakości wykonanych robót.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska, podczas wykonywania obmiarów robót posadzkarskich;
 • Wykonywać pomiary i sporządzić obmiar robót posadzkarskich;
 • Sporządzać podstawowe dokumenty związane z zawarciem umowy o roboty budowlane, protokoły odbioru robót itp.;
 • Oceniać jakość wykonanych robót.

Pracownik w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonywanych robót wykończeniowych oraz za powierzone maszyny i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Wykonywania zadań samodzielnie i w ramach pracy zespołowej oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
 • Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem technologicznym.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywanych robót.
 • Oceniania wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w miejscu pracy (na budowie) i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i przepisami obowiązującymi w budownictwie.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę