INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Traser

Kod: 722207

2. Opis zawodu

Traser kreśli na powierzchniach półproduktów poddawanych obróbce ręcznej lub maszynowej linie i punkty, według których będzie wykonywana obróbka.

Opis pracy

Traser nanosi na powierzchnie półproduktów 9 linie traserskie (kresy) za pomocą narzędzi i przyrządów traserskich 11. Półproduktami tymi mogą być np. modele odlewnicze 4, odkuwki 7, korpusy maszyn 1 i urządzeń, elementy z blach przeznaczone do łączenia z innymi elementami. Podstawą do naniesienia linii traserskich jest dokumentacja technologiczna wyrobu, w szczególności rysunek wykonawczy 12 wyrobu.

Traser przygotowuje proces trasowania. Konserwuje i wykonuje naprawy przyrządów traserskich oraz wzorników traserskich 18. Współpracuje z pracownikami wykonującymi obróbkę trasowanych półproduktów w zakresie wyjaśniania warunków poprawnego wykonania obróbki, na podstawie naniesionych linii traserskich 2. Swoją pracę traser wykonuje, przestrzegając standardy jakości oraz stosując zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy.

WAŻNE:

Traser powinien wykonywać swoją pracę z dużą starannością i dokładnością, ponieważ precyzyjne naniesienie linii traserskich na powierzchnie obrabianego półproduktu ma duży wpływ na dokładność obróbki oraz jakość wykonanych wyrobów.

Sposoby wykonywania pracy

Wykonywanie pracy w zawodzie traser polega na:

 • analizowaniu rysunków wykonawczych wyrobów,
 • dobieraniu materiałów, przyrządów i narzędzi wykorzystywanych podczas wykonywania trasowania,
 • przygotowywaniu półproduktów przeznaczonych do trasowania (oczyszczeniu, wyrównaniu, pomalowaniu farbą lub tuszem traserskim 16 powierzchni, na których będą kreślone linie traserskie),
 • nanoszeniu linii traserskich,
 • transportowaniu i składowaniu półproduktów, na których naniesiono linie traserskie,
 • kontrolowaniu przebiegu procesu trasowania.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca trasera odbywa się w halach produkcyjnych lub wydzielonych pomieszczeniach, odizolowanych od wpływu czynników atmosferycznych i dobrze oświetlonych. Praca może być wykonywana w pozycji stojącej lub siedzącej i może odbywać się w warunkach uciążliwych, związanych z oddziaływaniem:

 • hałasu,
 • monotonii pracy,
 • wymuszonej pozycji ciała,
 • przemieszczania dużych i ciężkich przedmiotów,
 • czynników chemicznych z farb i tuszy traserskich,
 • zmianowości wykonywania pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Traser w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • płytę traserską,
 • przyrządy podtrzymujące i ustawiające trasowane półwyroby (podstawki traserskie, traserskie listwy oporowe, uchwyty traserskie, skrzynki traserskie, podzielnice 8),
 • narzędzia traserskie (rysiki, punktaki, cyrkle traserskie, młotki, znaczniki, przenośniki traserskie 10, mace traserskie 3),
 • przyrządy i narzędzia pomiarowe (suwmiarki, mikrometry, wysokościomierze, przyrządy optyczne do określania położenia linii traserskich, poziomice, przymiary uniwersalne, szczelinomierze 13, przenośniki, macki, kątomierze, kątowniki),
 • urządzenia do transportu półfabrykatów (podnośniki, wózki, wciągarki, wielokrążki).

Organizacja pracy

Traser w zależności od wielkości i specyfiki zakładu pracy, może pracować w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w różnych godzinach pracy. Może wykonywać pracę samodzielnie lub w zespole. Praca trasera jest najczęściej nadzorowana.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Podstawowymi zagrożeniami związanymi z wykonywaniem zawodu traser są:

 • wymuszona pozycja ciała,
 • przeciążenie układu ruchu,
 • zapylenie,
 • unoszenie i przemieszczanie ciężkich przedmiotów,
 • ostre krawędzie trasowanych przedmiotów.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód traser ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • czucie dotykowe,
 • spostrzegawczość,
 • wyobraźnia przestrzenna;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • uzdolnienia techniczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • sumienność,
 • dokładność,
 • cierpliwość, wytrwałość,
 • komunikatywność,
 • gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 • gotowość pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Od trasera wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia, sprawność fizyczna, dobry wzrok oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Do przeciwwskazań należy zaliczyć:

 • alergię i uczulenia,
 • choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg, np. reumatyzm,
 • choroby powodujące zaburzenia świadomości,
 • choroby układu kostnego,
 • daltonizm,
 • dysfunkcje narządu słuchu, których nie można skorygować aparatem słuchowym,
 • omdlenia,
 • padaczkę,
 • upośledzenie umysłowe,
 • wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych,
 • zaburzoną percepcję kształtów,
 • zawroty głowy.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie traser preferowane jest wykształcenie zawodowe na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym ślusarz lub rzemieślnicze przygotowanie zawodowe w tym zawodzie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Kwalifikacje w zawodzie traser można uzyskać w następujący sposób:

 • świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w pokrewnym zawodzie rzemieślniczym ślusarz, nadawane w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego – po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w pokrewnym zawodzie szkolnym ślusarz – po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi w zawodzie pokrewnym ślusarz – po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) do ww. dokumentów – na życzenie pracownika,
 • w wyniku przyuczenia do zawodu pracując na stanowisku trasera pod nadzorem doświadczonego pracownika oraz poprzez samokształcenie, a następnie zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w trybie eksternistycznym.

Preferowane dodatkowe uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie traser:

 • uprawnienia do pracy z wykorzystaniem dźwignic z poziomu „0”,
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Traser może:

 • po uzyskaniu tytułu czeladnika rozpocząć pracę jako pracownik wykwalifikowany, a następnie po zdobyciu tytułu mistrza awansować na stanowisko mistrza, majstra lub brygadzisty,
 • po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi w zawodzie pokrewnym ślusarz, uzyskać dyplom (jeśli posiada wykształcenie średnie) potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik, po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 • po zdaniu matury i ukończeniu uczelni wyższej na kierunku np. mechanika i budowa maszyn, awansować na wyższe stanowiska kierownicze,
 • doskonalić własne kompetencje zawodowe w wyniku uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu trasowania, organizowanych przez jednostki uprawnione do prowadzenia tego rodzaju szkoleń,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą np. w zakresie ślusarstwa.

Traser może także nabyć kompetencje kontrolera jakości obróbki ręcznej 6 i obróbki maszynowej 5.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie traser nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

Potwierdzanie kompetencji oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia uzyskanie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym ślusarz. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Istnieje także możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w szkolnym zawodzie pokrewnym ślusarz – w zakresie kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Odrębną drogą potwierdzenia ww. kwalifikacji jest tryb egzaminów eksternistycznych.

Uzyskanie uprawnień do użytkowania urządzeń dźwignicowych 17 potwierdza zaświadczenie (świadectwo) kwalifikacyjne wydane przez właściwą jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie traser może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik mechanikS

311504

ŚlusarzS

722204

Ślusarz galanterii metalowej

722205

Ślusarz narzędziowy

722206

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę