INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Traser

Kod: 722207

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Traser może podjąć pracę w:

 • modelarniach odlewniczych,
 • narzędziowniach,
 • odlewniach,
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • stoczniach budowy jednostek pływających oraz w stoczniach remontowych,
 • wytwórniach konstrukcji metalowych,
 • zakładach obróbki plastycznej,
 • zakładach ślusarskich,
 • zakładach naprawczych karoserii samochodowych,
 • zakładach wydobywczych i przeróbki kopalin.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie traser.

System rzemieślniczego przygotowania zawodowego oferuje kształcenie w zawodzie pokrewnym ślusarz – egzamin potwierdzający kwalifikacje organizują Izby Rzemieślnicze.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu ślusarz narzędziowy można również uzyskać w branżowej szkole I stopnia w zawodzie pokrewnym ślusarz w zakresie kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w zakresie ww. kwalifikacji mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kompetencje właściwe dla ww. kwalifikacji potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również w trybie eksternistycznym).

Szkolenie

Przedsiębiorstwa, w których wykonywane są procesy trasowania, organizują na własne potrzeby szkolenia przeznaczone dla pracowników w zawodzie traser.

Przykładowa tematyka kursów oferowanych na rynku usług szkoleniowych:

 • techniki komputerowe wspomagające trasowanie,
 • użytkowanie urządzeń dźwignicowych,
 • nowoczesne tendencje w procesach wykonywania pomiarów warsztatowych.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie traser zależne jest najczęściej od:

 • posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 • doświadczenia zawodowego,
 • efektywności pracy,
 • zajmowanego stanowiska,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • rodzaju pracodawcy (zakład publiczny, prywatny, duży, mały, korporacja międzynarodowa itp.).

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto trasera w roku 2018 wynosiło około 2800 zł. Pracownicy z niewielkim doświadczeniem mogą liczyć na zarobki od około 2300 zł, natomiast osoby ze znaczącym doświadczeniem w zawodzie mogą liczyć na wynagrodzenia przekraczające 3300 zł brutto.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie traser możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób z następującymi niepełnosprawnościami:

 • upośledzenie narządu ruchu – zawód traser mogą wykonywać osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania, schylania się, klękania i swobodnego poruszania się (05-R),
 • choroby narządu wzroku – mogą pracować osoby z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, która nie ogranicza zakresu pola widzenia oraz nie zaburza percepcji kształtów, a wada może być skorygowana za pomocą okularów (04-O),
 • zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – mogą być zatrudniane osoby słabo słyszące, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich środków technicznych korygujących te zaburzenia oraz właściwego przygotowania stanowiska pracy (03-L).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę