INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Traser

Kod: 722207

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie traser wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie powierzchni półfabrykatów do trasowania.
 • Z2 Ustawianie i mocowanie półfabrykatów w celu wykonania trasowania.
 • Z3 Trasowanie zgodnie z rysunkami wykonawczymi półfabrykatów.
 • Z4 Wykonywanie obsługi codziennej narzędzi i przyrządów traserskich.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie trasowania na płaszczyźnie i trasowania przestrzennego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie powierzchni półfabrykatów do trasowania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska obowiązujące podczas przygotowywania półfabrykatów do wykonania trasowania;
 • Zasady rysunku technicznego maszynowego;
 • Dokumentację technologiczną obróbki półwyrobu;
 • Zakres i metody przygotowania półfabrykatów do trasowania;
 • Materiały, przyrządy i narzędzia niezbędne do przygotowania półfabrykatów do trasowania.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska obowiązujące podczas przygotowywania półfabrykatów do wykonania trasowania;
 • Ustalać na podstawie dokumentacji technologicznej zakres i metodę przygotowania półfabrykatu do trasowania;
 • Dobierać materiały, przyrządy i narzędzia niezbędne do przygotowania półfabrykatów do trasowania;
 • Nanosić farby lub tusz traserski na powierzchnię półfabrykatu, na której będą trasowane linie;
 • Przygotowywać półfabrykaty do trasowania zgodnie z zasadami i procedurami.

Z2

Ustawianie i mocowanie półfabrykatów w celu wykonania trasowania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska obowiązujące podczas ustawiania i mocowania półfabrykatów w celu wykonania trasowania;
 • Zasady ustawiania półfabrykatów do trasowania;
 • Przyrządy i urządzenia wykorzystywane do ustawiania i mocowania półfabrykatów w celu wykonania trasowania;
 • Przyrządy i narzędzia pomiarowe stosowane podczas ustawiania półfabrykatów w celu wykonania trasowania.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska obowiązujące podczas ustawiania i mocowania półfabrykatów w celu wykonania trasowania;
 • Określać sposób ustawienia półfabrykatów do trasowania;
 • Dobierać przyrządy i urządzenia do ustawiania i mocowania półfabrykatów w celu wykonania trasowania;
 • Dobierać przyrządy pomiarowe stosowane podczas ustawiania półfabrykatów w celu wykonania trasowania;
 • Ustawiać półfabrykaty zgodnie wymaganiami procesu trasowania.

Z3

Trasowanie półfabrykatów zgodnie z rysunkami wykonawczymi półfabrykatów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska obowiązujące podczas trasowania na płaszczyźnie 14 i trasowania przestrzennego 15 półfabrykatów;
 • Metody trasowania na płaszczyźnie i trasowania przestrzennego;
 • Narzędzia i przyrządy do trasowania na płaszczyźnie i trasowania przestrzennego;
 • Przyrządy i narzędzia pomiarowe stosowane podczas trasowania na płaszczyźnie i trasowania przestrzennego.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska obowiązujące podczas trasowania na płaszczyźnie i trasowania przestrzennego półfabrykatów;
 • Dobierać metodę trasowania;
 • Odczytywać z rysunku wykonawczego wymiary niezbędne do wykreślenia linii traserskich;
 • Dobierać narzędzia i przyrządy traserskie (w tym przyrządy optyczne) niezbędne do wykonania trasowania;
 • Dobierać narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane podczas wykonywania trasowania;
 • Zaznaczać punkty i linie traserskie na powierzchniach półfabrykatów;
 • Kontrolować poprawność trasowania.

Z4

Wykonywanie obsługi codziennej narzędzi i przyrządów traserskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania obsługi codziennej narzędzi i przyrządów traserskich;
 • Instrukcje obsługi codziennej narzędzi i przyrządów traserskich;
 • Przyrządy, narzędzia i materiały niezbędne do wykonania obsługi narzędzi i przyrządów traserskich;
 • Sposoby przeprowadzania obsługi codziennej narzędzi i przyrządów traserskich.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania obsługi codziennej narzędzi i przyrządów traserskich;
 • Odczytywać z instrukcji zakres obsługi codziennej narzędzi i przyrządów treserskich;
 • Dobierać przyrządy, urządzenia, materiały, niezbędne do wykonania obsługi codziennej narzędzi i przyrządów traserskich;
 • Wykonywać obsługę codzienną narzędzi i przyrządów traserskich zgodnie z zasadami;
 • Konserwować narzędzia i przyrządy stosowane podczas trasowania.

Pracownik w zawodzie traser powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki wykonywanych działań oraz urządzenia, narzędzia i materiały wykorzystywane podczas wykonywania trasowania.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z kulturą i etyką zawodową obowiązującymi na stanowisku pracy trasera.
 • Podejmowania samodzielnego działania i współdziałania w zespole podczas wykonywania zadań zawodowych trasera.
 • Sprawdzania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Planowania i organizowania czasu przeznaczonego na wykonywanie zadań zawodowych trasera.
 • Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych w celu poprawy jakości i efektywności prac traserskich.
 • Dbania o porządek na stanowisku pracy.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu traser.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu traser

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie traser nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę