INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tkacz

Kod: 731809

2. Opis zawodu

Tkacz wytwarza tkaniny za pomocą krosien tkackich. Jest zawodem o charakterze produkcyjnym, polegającym na przetwarzaniu przędzy 16 w różnorodne tkane wyroby włókiennicze 18.

Opis pracy

Celem pracy tkacza jest przetwarzanie przędzy w różnorodne tkaniny. Podczas tego procesu tkacz sprawdza zgodność parametrów półproduktów 14 oraz wytwarzanego wyrobu z dokumentacją technologiczną 1, obserwuje pracę i stan techniczny obsługiwanych maszyn, by wyprodukować wysokiej jakości tkaniny.

Sposoby wykonywania pracy

Tkacz pracuje w następujący sposób:

 • wymienia nawoje wątkowe,
 • likwiduje zrywy osnowy i wątku 19,
 • zapobiega powstawaniu i likwiduje błędy,
 • reguluje urządzenia prowadzących nitki,
 • włącza i wyłącza krosna,
 • wkłada znaki kończących zmianę,
 • sprawdza parametry procesu produkcyjnego z dokumentacją techniczno-technologiczną,
 • obsługuje maszyny oddziału przygotowawczego 12,
 • kontroluje parametry produkowanego wyrobu tkackiego,
 • dokumentuje wykonaną produkcję,
 • segreguje odpady produkcyjne 13.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy tkacza są pomieszczenia produkcyjne tkalni, w których znajdują się różne typy i rodzaje krosien. Jest to praca wykonywana głównie na stojąco.

Stan techniczny i wielkość budynków oraz specyfika procesów produkcyjnych wpływają na warunki pracy i w niektórych przypadkach mogą powodować pewne uciążliwości. W halach produkcyjnych może występować zapylenie (np. podczas procesów przędzalniczych, tkania), hałas, wysoka wilgotność i temperatura.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Tkacz w swojej działalności zawodowej wykorzystuje różnego rodzaju maszyny. Mogą to być:

 • krosna pneumatyczne 8,
 • krosna hydrauliczne 7,
 • krosna rapierowe 9,
 • krosna chwytakowe 5,
 • krosna czółenkowe 6,
 • krosna pasmanteryjne 10.

Tkacz posługuje się narzędziami tj.:

 • płaskownik do przetykania nitek 15 (tzw. haczyk),
 • nożyczki,
 • lupa tkacka 11,
 • śrubokręt,
 • klucze płaskie,
 • klucze imbusowe.

Organizacja pracy

Tkacz w zależności od miejsca pracy i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub zespołowo (wtedy jego praca jest nadzorowana). Osoby w tym zawodzie, w zależności od wielkości i specyfiki przedsiębiorstwa, mogą pracować w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w różnych godzinach pracy. Pracę charakteryzują stałe czynności, jednak ze względu na zmienność wytwarzanego asortymentu i surowca odpowiednio zmieniane są parametry procesu technologicznego.

WAŻNE:

Szczególnie ważne w pracy tkacza jest planowanie i organizowanie procesów technologicznych zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, zgodnie z wymogami BHP określonymi w przepisach zakładów tekstylnych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożenia dla zdrowia w zawodzie tkacza związane są z czynnikami środowiska pracy, takimi jak:

 • hałas,
 • zapylenie,
 • kontakt z alergenami,
 • wibracje,
 • ruchome, obracające się elementy maszyn.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód tkacz ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk i palców;
 • szybki refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność podejmowania szybkich decyzji,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność koncentracji podzielność uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • dbałość o czystość i porządek,
 • gotowość do współdziałania.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Wykonywanie zawodu tkacza wymaga dobrego wzroku. Niezbędna jest sprawność fizyczna pozwalająca na wielogodzinne pozostawanie w pozycji stojącej.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są dysfunkcje kończyn górnych i dolnych oraz wady wzroku niedające się skorygować.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie tkacz preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym operator maszyn w przemyśle włókienniczym lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji AU.07 Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych, przewidzianej dla zawodu operator maszyn w przemyśle włókienniczym.

Możliwe jest również ukończenie rzemieślniczego przygotowania zawodowego umożliwiającego zdobycie tytułów czeladnika i mistrza w zawodzie tkacz.

Pracę w zawodzie tkacz może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie pracy.

W zawodzie mogą pracować także osoby z wykształceniem średnim technicznym, posiadające kwalifikacje w zawodzie technik włókiennik.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu tkacz nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe, jednak pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikację AU.07 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym operator maszyn w przemyśle włókienniczym, uzyskanym po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • świadectwem czeladniczym i dyplomem mistrzowskim w zawodzie tkacz, nadawanym w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego, po zdaniu egzaminu czeladniczego 2 oraz mistrzowskiego 3 organizowanego przez Ośrodki Szkolenia Rzemiosła – Izby Rzemieślnicze,
 • posiadaniem udokumentowanego doświadczenia zawodowego w przemyśle włókienniczym, potwierdzającego umiejętności praktyczne w zakresie obsługi maszyn i narzędzi do wykończania wyrobów włókienniczych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Osoba wykonująca zawód tkacz może:

 • rozpocząć pracę na stanowisku pomocnika tkacza,
 • po stosownym przyuczeniu i ocenie zdolności do samodzielnej pracy, awansować na stanowisko tkacza zmianowego, następnie na stanowisko tkacza przeróbkowego – specjalizującego się w szybkiej zmianie asortymentowej na danym krośnie,
 • w miarę nabywania doświadczenia, umiejętności i wiedzy awansować na wyższe stanowiska w hierarchii przedsiębiorstwa: brygadzistę oraz kierownika liniowego,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn i wyrobów włókienniczych lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych,
 • posiadając wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny, dalej kształcić się na studiach wyższych lub podyplomowych na kierunkach związanych z włókiennictwem, przemysłem mody i wzornictwem.

Dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodzie pokrewnym operator maszyn w przemyśle włókienniczym istnieje możliwość rozwoju zawodowego w ramach kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz w technikum w zawodzie pokrewnym technik włókiennik, z wyodrębnioną kwalifikacją AU.44 Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.

Osoby dorosłe mają możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.07 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych oraz AU.44 Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.

Ucząc się w systemie rzemiosła, po zdobyciu tytułu czeladnika w zawodzie tkacz, pracownik może – po spełnieniu warunków formalnych – zdać egzamin na tytuł mistrza w zawodzie tkacz, przed komisją powołaną przez Ośrodek Szkolenia Rzemiosła – Izbę Rzemieślniczą.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Potwierdzenie kompetencji w zawodzie tkacz oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie tkacz. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Możliwe jest potwierdzenie kompetencji przydatnych dla tego zawodu przez przystąpienie do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, potwierdzającego kwalifikację AU.07 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych, właściwą dla zawodu pokrewnego operator maszyn w przemyśle włókienniczym.

Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie tkacz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Przędzarz

731805

Przygotowywacz włókna

731806

Rękodzielnik wyrobów włókienniczychS

731808

Operator maszyn do przygotowania włókien

815101

Operator przewijarek i skręcarek nitek

815103

Operator maszyn dziewiarskich

815201

Operator maszyn w przemyśle włókienniczymS

815204

Operator maszyn wykańczalniczych wyrobów włókienniczych

815401

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę