INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tkacz

Kod: 731809

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie tkacz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Sprawdzanie parametrów procesu produkcyjnego z dokumentacją techniczno-technologiczną.
 • Z2 Obsługiwanie maszyn tkackich.
 • Z3 Zapobieganie powstawaniu i likwidowanie błędów tkackich.
 • Z4 Kontrolowanie parametrów jakości produkowanego wyrobu.
 • Z5 Dokumentowanie procesu produkcji.
 • Z6 Segregowanie odpadów produkcyjnych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wytwarzanie wyrobów tkackich obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Sprawdzanie parametrów procesu produkcyjnego z dokumentacją techniczno-technologiczną

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawowe zasady i procesy związane z przygotowaniem surowca do tkania;
 • Podstawy nazewnictwa oraz materiałoznawstwa włókienniczego;
 • Zasady tworzenia kart techniczno-technologicznych 4 wyrobów.
 • Określać parametry budowy oraz właściwości użytkowe i przetwórcze surowców;
 • Rozróżniać rodzaje surowców włókienniczych;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczno-technologiczną wyrobów.

Z2

Obsługiwanie maszyn tkackich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy budowy tkanin;
 • Dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów tkackich;
 • Zasady działania i obsługi maszyn tkackich;
 • Rodzaje węzłów tkackich;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska w zakresie organizacji stanowiska pracy;
 • Pojęcia związane z BHP, ochroną ppoż., ochroną środowiska i ergonomią;
 • Zasady udzielenia pierwszej pomocy.
 • Rozróżniać parametry budowy tkanin;
 • Czytać rysunki splotów tkackich;
 • Czytać dokumentację techniczno-technologiczną produkowanego wyrobu;
 • Obsługiwać maszyny tkackie zgodnie z instrukcją wraz z odczytem wskazań paneli sterujących oraz urządzeń kontrolnych;
 • Rozróżniać rodzaje przędz stosowanych do wytwarzania tkanin oraz ich parametry;
 • Wiązać węzły tkackie;
 • Zakładać przędzę osnowową 17, zdejmować wytworzony wyrób włókienniczy z maszyn;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie organizacji stanowiska pracy;
 • Rozróżnić pojęcia związane z BHP, ochroną ppoż., ochroną środowiska i ergonomią;
 • Rozróżnić zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska;
 • Przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywanym zadaniem zawodowym;
 • Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Z3

Zapobieganie powstawaniu i likwidowanie błędów tkackich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje błędów występujących w procesach przygotowawczych do tkania;
 • Rodzaje błędów występujących w wyrobach tkackich;
 • Przyczyny powstawania i sposoby likwidowania błędów tkackich.
 • Identyfikować przyczyny powstawania błędów i zrywów przędzy na etapach przygotowawczych;
 • Usuwać błędy na etapach przygotowawczych do tkania;
 • Rozpoznawać nieprawidłowości przebiegu procesu technologicznego oraz przyczyny powstawania błędów tkania;
 • Likwidować błędy w wytwarzanych wyrobach tkackich.

Z4

Kontrolowanie parametrów jakości produkowanego wyrobu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury i zasady oceny jakościowej wytwarzanych wyrobów tkackich;
 • Dokumentację projektową wyrobów tkackich;
 • Klasyfikację i charakterystykę błędów tkackich produkowanego wyrobu.
 • Prowadzić bieżącą kontrolę jakości wytwarzanego wyrobu na podstawie karty technologicznej;
 • Oznaczać błędy tkackie produkowanego wyrobu;
 • Wykonywać tkaninę zgodnie z projektem.

Z5

Dokumentowanie procesu produkcji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia dokumentacji na potrzeby produkcji;
 • Dokumentację planowania i ewidencji produkcji;
 • Procedury obiegu dokumentów produkcyjnych w firmie.
 • Opracowywać dokumentację produkcyjną;
 • Wypełniać dokumenty dotyczące rozliczenia wykonanej produkcji;
 • Nadzorować obieg dokumentów.

Z6

Segregowanie odpadów produkcyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury i zasady segregowania odpadów produkcyjnych powstających podczas procesów przygotowawczych do tkania;
 • Procedury i zasady segregowania odpadów produkcyjnych powstających przy produkcji wyrobów tkackich;
 • Zasady gospodarowania odpadami produkcyjnymi.
 • Rozróżniać i segregować odpady produkcyjne powstałe podczas procesów przygotowawczych do tkania;
 • Rozróżniać i segregować odpady produkcyjne powstałe przy produkcji wyrobów tkackich;
 • Redukować ilości powstałych odpadów produkcyjnych.

Pracownik w zawodzie tkacz powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem wyrobów tkackich.
 • Wykonywania samodzielnej pracy oraz podejmowania współdziałania podczas realizacji zadań.
 • Dokonywania oceny swoich działań w ramach pracy zespołowej i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
 • Dokonywania racjonalnej oceny zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.
 • Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu tkacz.

4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu tkacz

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie tkacz nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę