INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tokarz w drewnie

Kod: 752310

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie tokarz w drewnie wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Ocenianie jakościowe i ilościowe materiału do toczenia.
 • Z2 Wykonywanie obróbki wstępnej materiału do toczenia.
 • Z3 Wykonywanie za pomocą tokarek obróbki zasadniczej materiału do toczenia.
 • Z4 Ocenianie jakości toczenia.
 • Z5 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i obróbki materiału do toczenia.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i toczenie materiału drzewnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Ocenianie jakościowe i ilościowe materiału do toczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady oceny jakości drewna do toczenia;
 • Cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków drewna: kolor, zapach, usłojenie 29, wilgotność, ciężar właściwy;
 • Wady drewna;
 • Zasady doboru drewna do toczenia;
 • Zasady obliczania ilości drewna do toczenia;
 • Zasady sporządzania szkiców elementów toczonych.
 • Rozróżniać gatunki drewna na podstawie ich cech charakterystycznych: koloru, zapachu, usłojenia, wilgotności, ciężaru właściwego;
 • Rozpoznawać wady drewna;
 • Oceniać jakość drewna do toczenia, uwzględniając wymagania zawarte w normach jakościowych wyrobów toczonych;
 • Dobierać drewno do toczenia, uwzględniając warunki techniczne wykonania wyrobów toczonych;
 • Odczytywać informacje o wyrobie toczonym z rysunków technicznych;
 • Obliczać zapotrzebowanie materiałowe na podstawie projektu i dokumentacji techniczno-technologicznej;
 • Określać zużycie drewna do toczenia;
 • Sporządzać szkice elementów toczonych.

Z2

Wykonywanie obróbki wstępnej materiału do toczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby piłowania materiału na elementy surowe do toczenia;
 • Zasady odczytywania informacji z rysunków technicznych;
 • Sposoby strugania elementu surowego do toczenia;
 • Zasady trasowania 28 stosowane w produkcji elementów toczonych;
 • Metody klejenia drewna.
 • Piłować materiał na elementy surowe do toczenia;
 • Odczytywać informacje o wyrobie toczonym z rysunków technicznych;
 • Strugać elementy surowe do toczenia;
 • Wykonywać trasowanie z użyciem narzędzi traserskich i pomocniczych;
 • Kleić drewno w celu przygotowania klejonek, gdy zachodzi potrzeba toczenia większych (grubszych) kształtów.

Z3

Wykonywanie za pomocą tokarek obróbki zasadniczej materiału do toczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady odczytywania informacji z rysunków technicznych;
 • Rodzaje i budowę obrabiarek do toczenia i obtaczania 14;
 • Zasady przygotowania narzędzi i oprzyrządowania do toczenia;
 • Sposoby mocowania narzędzi do toczenia;
 • Sposoby wprowadzania parametrów toczenia do systemu numerycznego sterowania obrabiarek;
 • Zasady przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych obrabiarek i obtaczarek oraz narzędzi do toczenia;
 • Zasady eksploatacji obrabiarek do toczenia i obtaczania;
 • Zasady konserwowania obrabiarek, obtaczarek i narzędzi do toczenia;
 • Zasady przeprowadzania obróbki na obrabiarkach do toczenia i obtaczania;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska w zakresie przygotowywania i toczenia materiału drzewnego.
 • Odczytywać informacje o wyrobie toczonym z rysunków technicznych;
 • Określać parametry toczenia na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowych obrabiarek, tabel i wykresów;
 • Dobierać obrabiarki do rodzajów wyrobów toczonych;
 • Dobierać narzędzia i oprzyrządowanie do pracy w zależności od parametrów technicznych i jakościowych wyrobu.
 • Przygotowywać narzędzia i oprzyrządowanie do toczenia;
 • Mocować narzędzia do toczenia;
 • Wprowadzać parametry toczenia do systemu numerycznego sterowania obrabiarek;
 • Wykonywać obróbkę na obrabiarkach do toczenia i obtaczania zgodnie z zasadami procesu technologicznego;
 • Konserwować obrabiarki, obtaczarki i narzędzia do toczenia;
 • Stosować zasady eksploatacji obrabiarek i obtaczarek;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ergonomii w zakresie przygotowywania i toczenia materiału drzewnego.

Z4

Ocenianie jakości toczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady bieżącej kontroli jakości wykonywanej pracy;
 • Zasady bieżącej kontroli jakości gotowego elementu;
 • Warunki techniczne i normy jakościowe wyrobów toczonych.
 • Kontrolować na bieżąco jakość wykonywanej pracy zgodnie z warunkami odbioru technicznego;
 • Oceniać jakość gotowego elementu po toczeniu i/lub obtaczaniu zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi;
 • Odczytywać informacje z dokumentacji rysunkowej.

Z5

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i obróbki materiału do toczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady obiegu dokumentacji obowiązujące w danym miejscu pracy;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej przygotowania materiału do toczenia;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej obróbki materiału do toczenia.
 • Przestrzegać zasad obiegu dokumentacji obowiązujących w danym miejscu pracy;
 • Prowadzić dokumentację dotyczącą przygotowania materiału do toczenia;
 • Prowadzić dokumentację dotyczącą obróbki materiału do toczenia.

Pracownik w zawodzie tokarz w drewnie powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Rozwijania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • Wykazywania się kreatywnością i otwartością na zmiany.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za przygotowywanie materiału do toczenia i wykonywanie toczenia.
 • Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy zakładu stolarskiego.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielnie i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy zakładu tokarskiego.
 • Oceniania wpływu swoich działań na efekty pracy zespołowej w zakładzie stolarskim i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu tokarz w drewnie.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu tokarz w drewnie

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie tokarz w drewnie nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę