INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tapicer meblowy

Kod: 753403

2. Opis zawodu

Tapicer meblowy wykonuje tapicerowane części mebla lub meble tapicerowane oraz zajmuje się ich naprawą, renowacją 14 i konserwacją 4.

Opis pracy

Tapicer meblowy wytwarza meble tapicerowane różnego przeznaczenia oraz odnawia i naprawia meble uszkodzone lub zużyte. Wykonuje konstrukcje sprężynowe 6 i bezsprężynowe 5 układów tapicerskich za pomocą różnych technologii i z użyciem odpowiednich materiałów. Łączy wszystkie warstwy tapicerskie zgodnie z technologią.

Tapicer meblowy wykonuje także prace naprawcze i renowacyjne zużytych lub uszkodzonych układów tapicerskich oraz zajmuje się również renowacją mebli zabytkowych.

Sposoby wykonywania pracy

Tapicer meblowy wykonuje pracę polegającą na:

 • organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska,
 • sporządzaniu odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich,
 • dobieraniu materiałów i obliczaniu zapotrzebowania materiałowego na podstawie przedstawionego projektu,
 • przygotowaniu materiałów i półfabrykatów 13 stosowanych w tapicerstwie,
 • dobieraniu narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac oraz organizowaniu składowania i dostarczania materiałów tapicerskich,
 • montowaniu konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi,
 • wykańczaniu wyrobów tapicerskich,
 • ocenianiu jakości wykonanej pracy,
 • obsługiwaniu i konserwowaniu maszyn i urządzeń stosowanych w pracowniach tapicerskich,
 • kalkulowaniu kosztów wykonania wyrobów.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Miejscem pracy tapicera meblowego jest hala produkcyjna w zakładach produkujących meble lub pracownia w zakładzie rzemieślniczym. Praca ma charakter indywidualny, chociaż w większych zakładach współpracuje się w zespole pod nadzorem brygadzisty.

Praca tapicera może różnić się w zależności od miejsca jego zatrudnienia. Pracownicy dużych zakładów tapicerskich i meblowych pracują w dużych przestrzeniach produkcyjnych, wykorzystując liczne urządzenia i maszyny. Tapicerzy pracujący w małych firmach mają do dyspozycji niewielką liczbę narzędzi i maszyn. Praca w małych zakładach jest mniej monotonna, a pracownik częściej zmienia pozycję ciała. Tapicer meblowy może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

W swojej pracy tapicer meblowy wykorzystuje maszyny i narzędzia, m.in. takie jak:

 • narzędzia i przybory tapicerskie,
 • typowe narzędzia stolarskie i ślusarskie,
 • maszyny do szycia i przeszywania,
 • maszyny i urządzenia do rozkroju materiałów tapicerskich,
 • maszyny i urządzenia do montażu półfabrykatów i gotowego wyrobu.

Organizacja pracy

Tapicer meblowy zatrudniony w zakładach produkcyjnych i warsztatach rzemieślniczych pracuje zazwyczaj 8 godzin dziennie, z reguły w stałych godzinach. Praca w większych zakładach może wiązać się z pracą w systemie zmianowym. Tapicer meblowy zatrudniony w małych zakładach rzemieślniczych lub pracujący na własny rachunek może wykonywać swoją pracę w różnych godzinach, uzależnionych od terminu realizacji usługi, liczby przyjętych zleceń itp.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożenia, na które narażony jest tapicer meblowy podczas wykonywania pracy, związane są przede wszystkim z:

 • obsługiwaniem maszyn tapicerskich,
 • podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów,
 • posługiwaniem się ostrymi narzędziami,
 • długotrwałą pracą w pozycji stojącej lub pracą w pozycjach wymuszonych (np. w pozycji schylonej, w przysiadzie, w pozycji klęczącej itp.),
 • pracą w uciążliwym hałasie,
 • przebywaniem w zanieczyszczonym pyłami powietrzu (możliwość wystąpienia alergii i chorób płuc i oskrzeli) oraz kontaktem z substancjami łatwopalnymi (kleje 3, pianki 11),
 • przebywaniem w powietrzu zanieczyszczonym oparami klejów i rozpuszczalników tapicerskich (możliwość uczuleń i zatruć).

Z tych względów szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie procesów technologicznych zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód tapicer meblowy ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność palców,
 • zręczność rąk,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolność współdziałania w zespole,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • uzdolnienia techniczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • zdolność pracy w warunkach monotonnych,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • samokontrola.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie tapicer meblowy wymagana jest ogólna dobra sprawność fizyczna, wysoka zręczność rąk i palców oraz sprawność zmysłu dotyku i rozróżnianie barw.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu tapicer meblowy są wady wzroku niepoddające się korekcji, daltonizm, wszelkie choroby ograniczające sprawność manualną rąk, a także przewlekłe choroby dróg oddechowych i alergie na kleje i kurz oraz przewlekłe choroby płuc i oskrzeli.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie tapicer meblowy preferowane jest (dla młodzieży) wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym tapicer.

Alternatywną ścieżką kształcenia dla tapicera meblowego jest:

 • nauka zawodu w rzemiośle (dla młodocianych pracowników) w zawodzie pokrewnym tapicer,
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla osób dorosłych) w zakresie kwalifikacji AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych, w zawodzie pokrewnym tapicer.

Pracę w zawodzie tapicer może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu tapicer nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe. Jednak pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym tapicer, uzyskanym po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • świadectwem czeladniczym 1, a następnie dyplomem mistrzowskim 9 w zawodzie pokrewnym tapicer, uzyskanymi w ramach kształcenia rzemieślniczego, po spełnianiu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Cenione jest również posiadanie:

 • suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • udokumentowanego doświadczenia zawodowego w dziedzinie stolarstwa, w tym potwierdzającego umiejętności praktyczne w zakresie obsługi maszyn i narzędzi stolarskich.

Zawód tapicer meblowy może wykonywać również osoba z kwalifikacjami w zawodzie stolarz meblowy, znająca zagadnienia tapicerstwa. Pożądana przez pracodawców może być wiedza i doświadczenie z zakresu tapicerowania i konserwacji mebli zabytkowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Tapicer meblowy zatrudniony w zakładzie rzemieślniczym może:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika pod nadzorem czeladnika lub mistrz w zawodzie,
 • następnie wraz z nabyciem doświadczenia i po spełnieniu formalnych warunków (wymaganych w rzemiośle) zostać czeladnikiem i/lub mistrzem w zawodzie.

Tapicer meblowy zatrudniony w dużych zakładach produkcyjnych, po uzyskaniu doświadczenia zawodowego, może awansować na stanowisko brygadzisty.

Tapicer meblowy może ponadto rozwijać się zawodowo poprzez:

 • udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie przez: stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, producentów materiałów tapicerskich, elektronarzędzi 2 i maszyn tapicerskich lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych i warsztatach rzemieślniczych,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych, podejmując kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • uruchomienie własnej działalność gospodarczej, świadcząc usługi tapicerskie.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie tapicer meblowy nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Możliwe jest potwierdzanie kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu tapicer meblowy:

 • przystępując do egzaminu (przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną) potwierdzającego kwalifikację AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) tapicer, także w trybie eksternistycznym,
 • przystępując do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego (przed Izbą Rzemieślniczą) w zawodzie pokrewnym tapicer; do tego egzaminu mogą przystępować zarówno absolwenci nauki zawodu u rzemieślnika, jak również osoby, które kompetencje nabyły poprzez doświadczenie w pracy.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie tapicer meblowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik technologii drewnaS

311922

StolarzS

752205

Stolarz meblowy

752208

TapicerS

753402

Operator maszyn tapicerskich

815902

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę