INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tapicer meblowy

Kod: 753403

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie tapicer meblowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
 • Z2 Kalkulowanie kosztów wykonania wyrobów tapicerowanych.
 • Z3 Sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerowanych.
 • Z4 Przygotowywanie narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie na podstawie projektu wykonawczego.
 • Z5 Montowanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi.
 • Z6 Wykańczanie wyrobów tapicerowanych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie wyrobów tapicerowanych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie przygotowywania materiałów i półfabrykatów do wykonania wyrobu tapicerskiego;
 • Zasady i sposoby utylizacji odpadów wytwarzanych na stanowisku pracy;
 • Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Organizować stanowisko pracy tapicera zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas przygotowywania materiałów i półfabrykatów do wykonania wyrobu tapicerskiego;
 • Dobierać sposób utylizacji odpadów wytwarzanych na stanowisku pracy;
 • Rozpoznawać, oceniać i ustalać zakres prac potrzebnych do wykonania lub naprawy mebli;
 • Przewidywać konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Rozróżniać rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów;
 • Odczytywać znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej oraz sygnały alarmowe;
 • Przygotowywać stanowisko komputerowe do pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii.

Z2

Kalkulowanie kosztów wykonania wyrobów tapicerowanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wykonywania rozliczeń kosztów zużytego materiału;
 • Zasady wykonywania kalkulacji kosztów wykonania wyrobów tapicerowanych;
 • Zasady kalkulacji kosztów robocizny związanej z pracami tapicerskimi.
 • Obliczać zużycie materiałów potrzebnych do wykonania wyrobów tapicerowanych;
 • Obliczać koszty wykonania prac tapicerskich;
 • Wyliczać koszty robocizny związane z wykonanymi pracami;
 • Rozliczać koszty zużytego materiału.

Z3

Sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerowanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i podstawy rysunku technicznego;
 • Kształty i wymiary elementów i wyrobów;
 • Rodzaje mebli tapicerowanych;
 • Zasady czytania rysunków technicznych wyrobów tapicerowanych.
 • Wykonywać proste rysunki i szkice w zakresie tapicerki meblowej;
 • Sporządzać szkice wyrobów tapicerowanych;
 • Odczytywać z rysunku kształty, wymiary i oznaczenia elementów i wyrobów;
 • Sporządzać rysunki techniczne wyrobów tapicerowanych;
 • Klasyfikować meble w zależności od rodzaju konstrukcji i przeznaczenia.

Z4

Przygotowywanie narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie na podstawie projektu wykonawczego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady planowania czynności niezbędnych do wykonania wyrobu;
 • Zasady doboru narzędzi, maszyn i urządzeń do wykonania prac tapicerskich;
 • Zasady użytkowania urządzeń pomiarowych;
 • Zasady i procedury organizowania, składowania i dostarczania materiałów tapicerskich;
 • Rodzaje surowców, materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie;
 • Zasady czynności i operacji technologicznych stosowanych w przemyśle drzewnym;
 • Zasady dobierania materiału do konkretnych działań tapicerskich;
 • Zasady obliczania zapotrzebowania materiałowego na podstawie przedstawionego projektu;
 • Materiały podstawowe, pomocnicze 7 i półfabrykaty stosowane w produkcji wyrobów tapicerowanych;
 • Materiały malarsko-lakiernicze stosowane w tapicerstwie.
 • Planować kolejność czynności niezbędnych do wykonania wyrobu;
 • Dobierać przyrządy pomiarowe do pomiarów bezpośrednich i pośrednich;
 • Dobierać narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania prac tapicerskich;
 • Przechowywać i składować surowce, materiały i półfabrykaty;
 • Rozróżniać materiały i półfabrykaty stosowane w tapicerstwie;
 • Klasyfikować materiały pomocnicze stosowane w produkcji wyrobów tapicerowanych;
 • Oceniać jakość materiału i jego przydatność do konkretnego wyrobu tapicerskiego;
 • Rozpoznawać podstawowe procesy technologiczne stosowane w przemyśle drzewnym;
 • Dobierać materiały i półfabrykaty do określonego typu wyrobu;
 • Obliczać zapotrzebowanie materiałowe;
 • Identyfikować okucia i elementy metalowe w wyrobach tapicerowanych.

Z5

Montowanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Części składowe wyrobów tapicerowanych;
 • Rodzaje uszkodzeń wyrobów tapicerowanych;
 • Zasady naprawy mebli tapicerowanych;
 • Zasady wytwarzania mebli tapicerowanych;
 • Zasady używania narzędzi, urządzeń i maszyn stosowanych do rozkroju materiałów;
 • Rodzaje maszyn do szycia;
 • Zasady przygotowania podłoży;
 • Zasady konstrukcji, funkcjonalności i estetyki wyrobów;
 • Zasady oceny jakości wyrobów tapicerowanych;
 • Zasady, procedury obsługi i konserwacji maszyn stosowanych w tapicerstwie.
 • Wskazywać czynności, operacje i procesy technologiczne stosowane w tapicerstwie;
 • Rozpoznawać elementy, podzespoły i części składowe mebli tapicerowanych;
 • Dobierać materiały i techniki wykonywania napraw i renowacji mebli;
 • Dobierać narzędzia i stosować je zgodnie z instrukcjami i przeznaczeniem;
 • Posługiwać się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
 • Ustawiać parametry pracy maszyn stosowanych w tapicerstwie;
 • Demontować i montować naprawiany wyrób;
 • Rozróżniać konstrukcję różnych podłoży wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi;
 • Dobierać rodzaj podłoża do odpowiedniego szkieletu 17;
 • Rozróżniać rodzaje warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi;
 • Przygotowywać podłoża do rodzaju mebla (przybijać pasy 10, sprężyny faliste 15, płytę pilśniową 12 itp.);
 • Określać i stosować zasady dotyczące konstrukcji, funkcjonalności i estetyki wyrobów;
 • Dobierać materiały wyściółkowe 8;
 • Łączyć materiały i półfabrykaty tapicerskie różnymi technikami (klejenie, przybijanie, szycie itp.);
 • Wykonywać pokrycie mebla (kroić materiały tapicerskie, szyć, mocować do stelaża 16);
 • Obsługiwać i konserwować maszyny i urządzenia stosowane w tapicerniach;
 • Kontrolować jakość pracy.

Z6

Wykańczanie wyrobów tapicerowanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje materiałów wykończeniowych wyrobów tapicerskich;
 • Metody i techniki wykończeniowe wyrobów tapicerskich;
 • Zasady kontroli i oceny wykonanego wyrobu tapicerowanego.
 • Stosować materiały wykończeniowe wyrobów tapicerskich;
 • Stosować metody i techniki wykończeniowe wyrobów tapicerskich;
 • Oceniać poprawność wykonanego wyrobu tapicerowanego.

Pracownik w zawodzie tapicer meblowy powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za przygotowanie materiałów i półfabrykatów do wykonania wyrobu tapicerskiego oraz wykonanie tapicerki meblowej na podstawie rysunków, szkiców, opisów lub ilustracji.
 • Podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy oraz pracy częściowo samodzielnej podczas wykonywania wyrobów tapicerskich.
 • Oceniania wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w zakładzie tapicerskim i ponoszenia odpowiedzialność za ich skutki.
 • Dostosowywania zachowań do zmian w środowisku pracy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu tapicer meblowy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu tapicer meblowy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie tapicer meblowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę