INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tartacznik

Kod: 817211

2. Opis zawodu

Tartacznik dokonuje oceny surowców drzewnych 20 pod kątem optymalnego ich wykorzystania oraz przerabia je na materiały tarte 8, stosując odpowiednie maszyny i urządzenia tartaczne.

Opis pracy

Tartacznik jest zawodem o charakterze produkcyjnym i/lub usługowym. Jego praca obejmuje: przyjęcie oraz racjonalne wykorzystanie surowców drzewnych do przerobu, wykonanie tarcia drewna 23, a także obróbkę materiałów tartych z zachowaniem zasad technologicznych oraz przestrzeganiem norm jakościowych i obowiązków wynikających z przepisów BHP. Uczestniczy w produkcji elementów konstrukcyjnych wyrobów 3 z drewna oraz realizuje procesy suszenia drewna 22 oraz impregnacji 4 drewna i materiałów tartych. Wykonuje operacje związane z pakowaniem i magazynowaniem gotowych wyrobów.

Sposoby wykonywania pracy

Tartacznik wykonuje swoją pracę stosując następujące metody i procedury, związane z:

 • oceną jakości i sortowaniem surowca drzewnego,
 • analizą dokumentacji produkcyjnej 2,
 • doborem i przygotowaniem maszyn, narzędzi, urządzeń,
 • wykonaniem tarcia drewna,
 • obsługą maszyn tartacznych 7,
 • suszeniem i impregnacją materiałów tartych,
 • składowaniem drewna i materiałów tartych,
 • oceną jakości gotowego wyrobu,
 • pakowaniem gotowego wyrobu,
 • planowaniem i organizowaniem procesów technologicznych zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Tartacznik pracuje w zróżnicowanych warunkach pracy, w zależności od rodzaju realizowanych zadań zawodowych. Może pracować:

 • w pomieszczeniach zamkniętych – halach produkcyjnych,
 • na zewnątrz budynków, tj. na wolnym powietrzu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Tartacznik stosuje w swojej pracy m.in.:

 • pilarki 15 do przecierania surowca tartacznego wielkowymiarowego oraz traki taśmowe 24,
 • pilarki do przecierania surowca tartacznego średniowymiarowego przeznaczonego na elementy palet, płyt klejonych i innych elementów,
 • pilarki do przecierania pryzm tartacznych 17,
 • pilarki wielopiłowe 14,
 • obrzynarki 10,
 • suszarnie do drewna 21 (kontenerowe),
 • autoklaw ciśnieniowy 1 do impregnacji drewna,
 • ostrzarki tarczowe 12 (toczak wodny),
 • podajniki 16,
 • piły poprzeczne,
 • strugnice 19,
 • ośniki (korowaczki) 13,
 • osprzęt do maszyn 11: piły tarczowe o różnym zastosowaniu, klucze płaskie, nasadowe, trzpieniowe i nastawne,
 • narzędzia: rozwieraki 18, obracaki 9, piły ręczne, śrubokręty,
 • sprzęt i urządzenia pomiarowe 25: przymiary kreskowe, miary zwijane, kątowniki, cyrkle, suwmiarki, poziomice, wilgotnościomierz drewna,
 • narzędzia do malowania: pistolet natryskowy, pędzle, wałki.

Organizacja pracy

Tartacznik w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub w zespole, najczęściej 2–3-osobowym. Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Tartacznik podczas pracy może być narażony na takie zagrożenia, jak:

 • urazy i skaleczenia związane ze stosowaniem ostrych narzędzi tnących, które ze względu na duże prędkości obrotowe stwarzają zagrożenia wypadkowe,
 • stłuczenia i przygniecenia związane z manipulacją surowcem tartacznym,
 • uciążliwości związane ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi w przypadku pracy na zewnątrz, np. temperatura (niska lub wysoka), wilgotność, opady atmosferyczne, wiatr,
 • hałas, drgania i wibracje generowane przez maszyny tartaczne,
 • praca w środowisku zanieczyszczonym pyłem drzewnym, hałasem pochodzącym od elektronarzędzi oraz oparami klejów, lakierów i innych materiałów chemicznych stosowanych w tartaku,
 • praca w wymuszonej pozycji ciała oraz na wysokości.

Do występujących u tartacznika chorób zawodowych należy zaliczyć m.in.:

 • pylicę,
 • choroby skóry,
 • ostre reakcje alergiczne.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód tartacznik ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 • duża sprawność układu mięśniowego,
 • duża sprawność narządu wzroku,
 • duża sprawność narządu słuchu,
 • duża sprawność zmysłu dotyku,
 • duża sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • brak lęku przed wysokością;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolność do współdziałania,
 • rozumowanie logiczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • dokładność,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu tartacznik są poważne schorzenia narządów ruchu (schorzenia górnych i dolnych kończyn). W tym zawodzie wymagana jest wysoka ogólna sprawność fizyczna, dobry wzrok i słuch oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie tartacznik są m.in.:

 • zaburzenia równowagi,
 • padaczka,
 • choroby skóry,
 • alergie,
 • choroby układu oddechowego,
 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 • choroby ograniczające sprawność ruchową.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Przy zatrudnianiu w zawodzie tartacznik preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu mechanicznym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu tartacznika są:

 • ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji przewidzianych dla pokrewnych zawodów szkolnych, np.: mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, stolarz, cieśla,
 • zdobycie tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie pokrewnym stolarz, w systemie nauki zawodu w rzemiośle,
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie przetwórstwa surowca drzewnego, produkcji wyrobów z drewna,
 • uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych do obróbki drewna i montażu konstrukcji z drewna,
 • uprawnienia operatora suwnic w kategorii IS 5 i IIS 6,
 • uprawnienia do kierowania ciągnikiem kategorii T,
 • uprawnienia operatora wózków widłowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zależności od posiadanych kompetencji, tartacznik z reguły rozpoczyna pracę jako pomocnik w produkcji drzewnej. Kolejno może pracować jako:

 • pomocnik trakowego lub pomocnik manipulanta surowca,
 • trakowy,
 • manipulant surowca (lub materiałów tartych),
 • magazynier składu tarcicy,
 • operator maszyn do produkcji drzewnej.

Po uzyskaniu wykształcenia średniego może awansować na mistrza zmianowego, kierownika wydziału lub tartaku.

Tartacznik może podnosić poziom wykształcenia i uzupełniać kwalifikacje zawodowe następująco:

 • zdobyć dyplom technika technologii drewna i uzyskać wykształcenie średnie,
 • zdobyć tytuł czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym stolarz,
 • po zdobyciu wykształcenia średniego i zdaniu matury może ukończyć studia wyższe na kierunku: technologia drewna, leśnictwo lub inne studia techniczne,
 • doskonalić umiejętności (i uzyskać ich potwierdzenie w formie zaświadczenia/certyfikatu), uczestnicząc w branżowych szkoleniach, warsztatach tematycznych,
 • na kursach kwalifikacyjnych zdobyć dodatkowe uprawnienia z zakresu wykonywania instalacji elektrycznej, które niekiedy mogą być przydatne w tym zawodzie.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie tartacznik nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie tartacznik w zawodach pokrewnych (szkolnych):

 • mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, w ramach kwalifikacji: MG.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego,
 • stolarz, w ramach kwalifikacji: AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich,
 • cieśla, w ramach kwalifikacji: BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie tartacznik oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym stolarz.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie tartacznik może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

CieślaS

711501

Impregnator drewna

752101

Manipulant drewna okrągłego

752102

Parzelniczy drewna

752104

Sortowacz materiałów drzewnych

752105

Suszarniowy drewna

752106

StolarzS

752205

Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy

817202

Pilarz

817210

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnejS

817212

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę