INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Tartacznik

Kod: 817211

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie tartacznik wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przyjmowanie surowca tartacznego.
 • Z2 Kontrolowanie jakości i ilości surowca tartacznego.
 • Z3 Manipulowanie (podział) surowcem tartacznym.
 • Z4 Obsługiwanie maszyn i urządzeń tartacznych oraz prowadzenie przetarcia surowca.
 • Z5 Kontrolowanie jakości procesów przetarcia, ilości i jakości materiałów tartych.
 • Z6 Wykonywanie obróbki wstępnej materiałów tartych.
 • Z7 Składowanie materiałów tartych w zależności od ich przeznaczenia.
 • Z8 Prowadzenie dokumentacji produkcji.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie i przetarcie surowca tartacznego, suszenie i konserwowanie materiałów tartych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przyjmowanie surowca tartacznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska w zakresie przyjmowania surowca tartacznego;
 • Elementy makroskopowej budowy drewna i fizyczne właściwości drewna, takie jak: kora, sęki, kolor, słoje roczne, biel i twardziel, zapach jako cechy rozpoznawcze gatunków drewna;
 • Sposoby obliczania miąższości drewna tartacznego;
 • Zasady określania jakości surowca tartacznego.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie realizacji procesów produkcyjno-technologicznych występujących w tartaku;
 • Rozpoznawać na podstawie cech zewnętrznych poszczególne gatunki drewna;
 • Dokonywać pomiaru drewna tartacznego, w celu określenia ilości przyjętego surowca;
 • Określać miąższość surowca okrągłego, stosując urządzenia elektroniczne, skanery oraz tabele miąższości.

Z2

Kontrolowanie jakości i ilości surowca tartacznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Polskie Normy, warunki techniczne klasyfikacji surowca tartacznego i ewidencję wg klas jakości;
 • Sposoby pomiaru drewna tartacznego i ewidencję wg ilości;
 • Procedury, analizy, zlecenia na określone materiały tarte.
 • Dokonywać klasyfikacji jakościowej i wymiarowej surowca tartacznego;
 • Stosować normy przedmiotowe i odpowiednie warunki techniczne przy klasyfikacji jakościowej;
 • Prowadzić ewidencję przychodu surowca tartacznego.

Z3

Manipulowanie (podział) surowcem tartacznym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podział dłużyc na kłody (manipulacja) kierując się wydajnością materiałową i jakością surowca;
 • Podział dłużyc na kłody z uwzględnieniem określonych zamówień;
 • Budowę maszyn i urządzeń stosowanych przy manipulacji;
 • Klasyfikację kłód tartacznych.
 • Dobierać, stosować i konserwować maszyny, urządzenia i narzędzia do manipulacji surowcem tartacznym;
 • Dokonywać sortowania kłód wg gatunku drewna, średnicy w cieńszym końcu i jakości;
 • Rozpoznawać wady drewna;
 • Stosować normy jakościowo wymiarowe i obowiązujące warunki techniczne;

Z4

Obsługiwanie maszyn i urządzeń tartacznych oraz prowadzenie przetarcia surowca

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska w zakresie obsługiwania maszyn i urządzeń tartacznych oraz prowadzenia przetarcia surowca;
 • Sposoby doboru odpowiedniego sprzęgu pił;
 • Zasady sprawdzania przygotowania pił do pracy;
 • Zasady obsługi traka pionowego;
 • Zasady obsługi traków taśmowych i tarczowych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie obsługi maszyn i urządzeń tartacznych oraz prowadzenia przetarcia surowca;
 • Ustawiać sprzęg pił uwzględniając wielkość rzazu (śladu po przejściu piły) i namiaru na osuszkę;
 • Przygotowywać surowiec do przetarcia zgodnie z zamówieniem;
 • Prowadzić przetarcie zgodnie z zasadami optymalizacji przetarcia w celu uzyskania maksymalnej wydajności
 • Zagospodarowywać odpowiednio powstający materiał boczny;
 • Ostrzyć, konserwować i rozwierać zęby pił.

Z5

Kontrolowanie jakości procesów przetarcia, ilości i jakości materiałów tartych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady ustawiania pił w ramie trakowej;
 • Sposób doboru wielkości posuwu w zależności od jakości kłód;
 • Zasady sprawdzania jakości przetarcia i korygowania ewentualnych błędów po przetarciu kilku pierwszych kłód;
 • Zasady określania wydajności materiałowej w oparciu o ilość przetartych kłód i ilość uzyskanej tarcicy.
 • Oceniać przydatność surowca pod względem jakości i wymiarów do pozyskania określonych materiałów tartych;
 • Dobierać surowiec do pozyskania tarcicy o odpowiednich wymiarach i jakości;
 • Prowadzić ewidencję przetartych kłód.

Z6

Wykonywanie obróbki wstępnej materiałów tartych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę i działanie podstawowych obrabiarek do przecierania surowca;
 • Budowę i działanie narzędzi i urządzeń do wstępnej obróbki materiałów tartych;
 • Zasady wstępnej obróbki materiałów tartych, a zwłaszcza tarcicy bocznej.
 • Wykonywać wstępną obróbkę materiałów tartych w powiązaniu z konkretnym zamówieniem;
 • Wykonywać wstępną obróbkę tarcicy, np. przycinanie, obrzynanie, kierując się uzyskaniem najwyższej wydajności materiałowej;
 • Wykonywać wszystkie operacje związane z obróbką materiałów tartych na wszystkich niezbędnych obrabiarkach, oraz konserwować obrabiarki.

Z7

Składowanie materiałów tartych w zależności od ich przeznaczenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska w zakresie składowania materiałów tartych;
 • Sposób pomiaru tarcicy obrzynanej i nieobrzynanej w celu obliczenia miąższości;
 • Sposoby suszenia i składowania tarcicy suchej;
 • Zasady sztaplowania tarcicy, konserwacji i zabezpieczenia przed grzybami;
 • Sposoby impregnacji.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie składowania materiałów tartych;
 • Klasyfikować materiały tarte wg norm i warunków technicznych;
 • Dokonywać pomiaru tarcicy i obliczać miąższość;
 • Układać stosy tarcicy w sztaplach;
 • Przygotowywać roztwory do impregnacji tarcicy;
 • Prowadzić naturalne i sztuczne suszenie materiałów tartych.

Z8

Prowadzenie dokumentacji produkcji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Warunki odbioru technicznego materiałów tartych;
 • Zasady ewidencjonowania przyjmowanego surowca;
 • Zasady sortowania kłód;
 • Zasady wypełniania dokumentów związanych z przygotowywaniem surowca tartacznego do przetarcia.
 • Prowadzić ewidencję przyjętego surowca w rozbiciu na gatunki drewna i klasy jakości;
 • Prowadzić ewidencję przetartego surowca;
 • Prowadzić ewidencję pozyskanej i zbytej tarcicy w rozbiciu na sortymenty, wymiary i klasy jakości;

Pracownik w zawodzie tartacznik powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za przygotowanie surowców tartacznych do przetarcia, wykonanie przetarcia oraz obróbkę wstępną i magazynowanie materiałów tartych.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone maszyny i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy tartaku.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście nowych trendów i zjawisk w branży drzewnej.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielnej i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy tartaku.
 • Dokonywania oceny wpływu swoich działań w ramach współpracy zespołowej w tartaku i ponoszenia odpowiedzialność za ich skutki.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Dokonywania oceny zagrożeń zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu tartacznik.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu tartacznik

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie tartacznik nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę