INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Taksówkarz

Kod: 832205

2. Opis zawodu

Taksówkarz prowadzi samochody osobowe TAXI. Świadczy usługi przewozu pasażerów i ich bagażu z wytyczonego miejsca (postój TAXI 8, adres domowy, na zawołanie podczas jazdy, inne miejsce wyznaczone przez pasażera zamawiającego taksówkę telefonicznie lub poprzez aplikację) do punktu docelowego jak najkrótszą lub optymalną trasą przejazdu 7.

Opis pracy

Taksówkarz musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym, znać budowę i kontrolować stan techniczny kierowanego samochodu oraz dbać o sprawność wszystkich urządzeń pokładowych typu: klimatyzacja, odbiornik radiowy, nawigacja, kasa itp. Taksówkarz wykonuje przed jazdą podstawowe czynności, mające na celu zapewnienie bezpiecznej jazdy samochodem. Do czynności tych należy sprawdzenie ilości paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego samochodu, warunkującego bezpieczne przewożenie pasażerów.

Taksówkarz dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób oraz innych użytkowników drogi. Uczestnicząc w ruchu drogowym, jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz w nagłych przypadkach klientom. Taksówkarz podczas realizacji usługi może korzystać z urządzeń nawigacyjnych. Prowadzi on również dokumentację jazdy w zakresie świadczonych usług. Zabezpiecza samochód przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane.

WAŻNE:

Niektóre korporacje taksówkowe oferują również przewóz rzeczy taksówkami bagażowymi o załadunku zazwyczaj do 1,5 t. Najczęściej wówczas można zabrać dwóch pasażerów.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie taksówkarz wykonuje pracę polegającą na:

 • znalezieniu optymalnej trasy przejazdu do miejsca wyznaczonego przez klienta,
 • przewożeniu osób i ich bagażu podręcznego w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, przewożonych osób oraz innych użytkowników drogi,
 • utrzymywaniu samochodu w dobrym stanie technicznym poprzez sprawdzenie ilości paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego samochodu w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy,
 • udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • prowadzeniu dokumentacji jazdy w zakresie świadczonych usług, a w szczególności wystawianiu paragonu lub faktury za wykonaną usługę oraz obsługiwaniu kasy fiskalnej 5,
 • zabezpieczaniu samochodu przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane oraz zabezpieczaniu środków pieniężnych przed kradzieżą lub zaborem.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca taksówkarza ma charakter indywidualny. Wykonuje się ją w zmiennych warunkach pogodowych. Taksówkarz sam odpowiada za sprawny i bezpieczny przebieg zadań przewozowych, podejmując decyzje wpływające na los jego i przewożonych osób.

Taksówkarz powinien cechować się kulturą osobistą, schludnym wyglądem, rzetelnością oraz dbałością o czystość i porządek. W jego pracy dominują czynności rutynowe, którym towarzyszą czynności nietypowe, wynikające z sytuacji na drodze.

W pracy taksówkarz narażony jest na ryzyko konfliktów, zwłaszcza w sytuacji awarii samochodu czy zablokowania drogi przejazdu. Istnieje również ryzyko napadów rabunkowych i rozbójniczych podczas wykonywania przewozów oraz ataku ze strony agresywnych bądź nietrzeźwych klientów.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Miejscem pracy taksówkarza jest samochód osobowy TAXI, który posiada maksymalnie 9 miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy. Pojazd ten musi być wyposażony w taksometr 12 z funkcją kasy fiskalnej (pojazd może mieć też osobne urządzenia – taksometr i kasę fiskalną), aktualny plan obszaru prowadzenia działalności przewozowej w formie drukowanej lub elektronicznej. Na szybie tylnych prawych drzwi samochodu musi być umieszczona naklejka z informacją o numerze bocznym (nr licencji). Zasady dotyczące oznaczeń, takich jak naklejka z numerem bocznym, cennik (opłata początkowa 6, taryfy I 1, II 2, III 3 i IV 4 ustalane w zależności od strefy 11) itp. regulują przepisy ustalane przez organ wydający licencję i różnią się od siebie w zależności od danego miasta. Dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe (tymczasowy dowód rejestracyjny) musi zawierać wpis „TAXI”.

Organizacja pracy

Taksówkarz zobowiązany jest do codziennej kontroli czystości zewnętrznej i wewnętrznej auta, a także do upewnienia się, że samochód wyposażony jest w przedmioty niezbędne do podjęcia pracy, czyli bloczek faktur, rolki do kasy fiskalnej, pieczątkę firmową itp. Bagażnik samochodu powinien być przygotowany do przewozu liczby sztuk bagażu, odpowiadającej liczbie przewożonych pasażerów, co jest szczególnie ważne w trakcie kursów na lotniska i dworce.

Taksówkarz oczekuje na zlecenie przewozu w miejscach do tego wyznaczonych – postój TAXI – lub na tzw. postojach komercyjnych. Po otrzymaniu zlecenia taksówkarz podjeżdża pod adres wskazany przez klienta bądź centralę korporacji, dla której pracuje, w celu podjęcia klienta i zrealizowania przejazdu do wyznaczonego przez niego miejsca.

W przypadku pracy w korporacji transportowej taksówkarz podpisuje umowę o współpracy z daną korporacją, która zobowiązuje go do uiszczania miesięcznej opłaty za logo, zlecenia, postoje na wyłączność itp. W każdym przypadku wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. odprowadzanie podatków itp., należą do osoby prowadzącej taką działalność, czyli taksówkarza.

Rozwój technologii, w tym różnego rodzaju aplikacji mobilnych, sprawia, że pojawiają się nowe formy wykonywania zawodu taksówkarz, z czego korzystają szczególnie młodzi kierowcy. Przewagą korporacji wykorzystujących nowe technologie jest sposób rozliczania się za wykonane kursy – kierowca ponosi opłatę uzależnioną od liczby wykonanych zleceń, nie zaś stałą miesięczną opłatę, ustaloną odgórnie przez kierownictwo danej korporacji.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W swojej pracy taksówkarz narażony jest na ryzyko wypadków drogowych, zanieczyszczenia spalinami, hałas i drgania, zaś wykonywanie pracy głównie w pozycji siedzącej może powodować przewlekłe choroby narządu ruchu. Konieczność pracy w dzień i w nocy może doprowadzić do zaburzeń widzenia oraz snu. Podczas wykonywania przewozów taksówkarz narażony jest na ataki ze strony agresywnych bądź nietrzeźwych klientów, a także na ryzyko napadów rabunkowych i rozbójniczych.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód taksówkarz ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe umożliwiające ocenę odległości,
 • widzenie o zmroku,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolności organizacyjne,
 • podzielności uwagi,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • komunikatywność,
 • odporność emocjonalna,
 • empatia,
 • samokontrola,
 • wytrwałość,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • cierpliwość.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie taksówkarz wymagana jest ogólna sprawność fizyczna i dobry wzrok. Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie są:

 • zaburzenia znacznego stopnia narządu wzroku, słuchu, układu nerwowego, oddechowego,
 • daltonizm,
 • padaczka,
 • zaburzenia równowagi,
 • choroby układu krążenia, choroby ograniczające sprawność ruchową kończyn dolnych,
 • znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kończyn, zwłaszcza rąk,
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) w polskim systemie edukacji zawodowej nie kształci się w zawodzie taksówkarz i do podjęcia pracy nie jest wymagane posiadanie określonego formalnego wykształcenia.

Jednak pracodawcy z reguły wymagają od taksówkarzy posiadania wykształcenia minimum na poziomie szkoły podstawowej (dawniej gimnazjum). Wskazana jest również znajomość w stopniu komunikatywnym języków obcych (np. angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego).

Alternatywne wykształcenie można zdobyć:

 • na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym kierowca mechanik,
 • kończąc kwalifikacyjny kurs zawodowy w tym zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Od osób wykonujących zawód taksówkarz pracodawcy z reguły oczekują:

 • prawa jazdy minimum kategorii B,
 • znajomości przepisów ruchu drogowego,
 • licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (jeśli w danym mieście obowiązują egzaminy, to do zatrudnienia na podstawie licencji innego przedsiębiorcy również wymagany jest zdany egzamin. Istnieją dwie możliwości zdobycia licencji: najprostszą drogą jest założenie działalności i odbiór własnej licencji po spełnieniu warunków określanych przez urząd gminy, gdzie prowadzona będzie działalność lub zatrudnienie się u przedsiębiorcy posiadającego licencję, na przykład w korporacji TAXI),
 • zdanego egzaminu z topografii obszaru prowadzenia działalności przewozowej, jeśli wymaga tego urząd danej gminy
 • aktualnych badań lekarskich oraz psychotechnicznych,
 • uczestnictwa w szkoleniach oraz kursach organizowanych w korporacjach przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe,
 • znajomości języka obcego w zakresie umożliwiającym komunikację z klientem zagranicznym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Taksówkarz może podejmować pracę w korporacjach transportowych bądź pozostać niezależnym, samodzielnym przedsiębiorcą. Znaczna część osób pracujących w zawodzie taksówkarz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Ponadto osoba taka może być zatrudniona w sektorze transportowym w zawodach pokrewnych, takich jak: kierowca samochodu osobowego, kierowca samochodu dostawczego lub dyspozytor radiotaxi.

Taksówkarz może:

 • dalej kształcić się (jeśli jest absolwentem szkoły branżowej I stopnia) w szkole średniej w zawodzie technik transportu drogowego i awansować np. na stanowisko dyspozytora,
 • po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej I stopnia na kierunku o profilu np. transportu samochodowego awansować na stanowisko kierownicze,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych przez pracodawców.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) potwierdzanie kompetencji zawodowych w zawodzie taksówkarz pozostaje w gestii organów miast i gmin, wydających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką na swoim terenie. W niektórych miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania samochodami osobowymi i stanu zdrowia, wymagane jest zdanie egzaminu z topografii miasta oraz odbycie szkolenia i zdanie egzaminu z zagadnień transportu drogowego taksówką.

Kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodu taksówkarz można uzyskać również w zawodach pokrewnych (szkolnych), takich jak:

 • kierowca mechanik (kwalifikacja: AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego),
 • technik mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja: MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych),
 • technik transportu drogowego (kwalifikacja: AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego oraz AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego).

Kompetencje w tych zawodach potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie taksówkarz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik pojazdów samochodowychS

311513

Technik transportu drogowegoS

311927

Dyspozytor radiotaxi

432301

Kierowca mechanikS

832201

Kierowca samochodu dostawczego

832202

Kierowca samochodu osobowego

832203

Przewoźnik osób

832204

Kierowca autobusu

833101

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę