INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Taksówkarz

Kod: 832205

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Osoba, która zamierza podjąć pracę w zawodzie taksówkarz powinna założyć działalność gospodarczą, wykupić licencję, wyposażyć auto w niezbędne urządzenia (taksometr, kasę fiskalną5, „kogut TAXI”) oraz posiadać aktualne wymagane przepisami prawa badania lekarskie.

Samochód, który służy do wykonywania pracy, musi mieć aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC. Kierowca musi mieć ukończone 18 lub 21 lat (w zależności od regionu, gdzie prowadzona jest działalność) oraz orzeczenie o niekaralności. Dodatkowo niektóre miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców mogą nałożyć na taksówkarza obowiązek odbycia szkolenia oraz zdania egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką. Po spełnieniu powyższych wymogów taksówkarz może starać się o przyjęcie do korporacji lub wykonywać zawód samodzielnie.

Dane statystyczne z urzędów miast wskazują, że sytuacja na rynku pracy w tym zawodzie jest dynamiczna i zależy od miejsca jego wykonywania. Na przykład liczba licencji na rynku warszawskim wzrosła od roku 2012 o około 3 tysiące i wynosi obecnie (2018 r.) około 12 tysięcy aktywnych licencji, przewyższając liczbę licencji np. w Berlinie. Podobnie kształtuje się sytuacja w większości dużych polskich aglomeracji miejskich, co oznacza, iż mimo coraz mniej atrakcyjnych zarobków, liczba taksówek rośnie. Wyjątkiem wśród dużych miast jest Poznań, gdzie liczba aktywnych licencji w ostatnich latach nieznacznie spadła.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce nie kształci się w zawodzie taksówkarz.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu taksówkarz można uzyskać, podejmując naukę w zawodach pokrewnych:

 • w szkołach branżowych I stopnia (np. w zawodzie kierowca mechanik) oraz technikach (np. w zawodach: technik mechanik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego); kompetencje w tych zawodach potwierdzają, po spełnieniu wymogów formalnych i zdaniu egzaminu, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • w systemie nauki zawodu w rzemiośle (u pracodawcy rzemieślnika) w zawodzie kierowca mechanik; kompetencje w tym zawodzie potwierdzają, po spełnieniu wymogów formalnych i zdaniu egzaminu, Izby Rzemieślnicze.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla osób dorosłych) w wyżej wymienionych zawodach szkolnych mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Szkolenie

Taksówkarz musi posiadać prawo jazdy kat. B, które można uzyskać po odbyciu kursu w dowolnie wybranej szkole nauki jazdy. W niektórych miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców może istnieć obowiązek odbycia szkolenia w zakresie transportu drogowego oraz zdania egzaminu z topografii miasta. Zasady szkolenia i egzaminów znaleźć można w uchwałach Rad Miejskich oraz na stronach internetowych urzędów miast.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) taksówkarz może liczyć na całkowite wynagrodzenie w przedziale 2500–4000 zł brutto. Najniżej wynagradzani taksówkarze zarabiają poniżej 2500 zł brutto. Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód taksówkarza uzależniony jest od:

 • liczby przepracowanych godzin,
 • wielkości i rodzaju firmy, w której pracuje,
 • regionu zatrudnienia (wyższe zarobki uzyskują kierowcy wykonujący pracę w dużych aglomeracjach, miastach z dużą liczbą przedsiębiorstw, szczególnie z kapitałem zagranicznym oraz – w sezonie – w miastach typowo turystycznych),
 • rodzaju zleceń (usługi nietypowe przynoszą wyższy dochód, np. zakupy, przewóz zwierząt czy odprowadzanie aut, obsługa klientów hotelowych i gości zagranicznych),
 • rodzaju auta i znajomości języków obcych,
 • koniunktury na rynku przewozów osobowych (w związku z rozwojem tak zwanych przewozów okazjonalnych 9 oraz coraz większą dostępnością „aut na minuty” zawód taksówkarza staje się coraz mniej atrakcyjny finansowo).

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie taksówkarz możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym do określenia możliwości dopuszczenia do pracy w zawodzie taksówkarza jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • z wadą słuchu (03-L), pod warunkiem zapewnienia odpowiednich pomocy technicznych – aparatów słuchowych, które skorygują tę niepełnosprawność w stopniu umożliwiającym kierowanie pojazdem oraz komunikację werbalną.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę