INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Taksówkarz

Kod: 832205

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie taksówkarz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie samochodu TAXI do jazdy oraz kompletowanie i zabezpieczenie dokumentów.
 • Z2 Planowanie optymalnej trasy przejazdu.
 • Z3 Kierowanie samochodem TAXI oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi, a także przewożonych osób i bagażu.
 • Z4 Prowadzenie dokumentacji taksometru oraz dokumentacji technicznej samochodu TAXI.
 • Z5 Udzielanie pierwszej pomocy klientom w razie nagłych wypadków, a także ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku).
 • Z6 Zabezpieczanie samochodu przed uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane.
 • Z7 Wykonywanie czynności obsługowych oraz usuwanie drobnych usterek samochodu TAXI.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie samochodu TAXI i świadczenie usług przewozowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie samochodu TAXI do jazdy oraz kompletowanie i zabezpieczenie dokumentów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych;
 • Zasady przewozu osób;
 • Zasady przewozu dzieci 10.
 • Stosować zasady ergonomii na stanowisku pracy;
 • Stosować się do wymogów i instrukcji BHP i ochrony ppoż. oraz przestrzegać przepisów ochrony środowiska;
 • Kompletować i zabezpieczać dokumenty samochodu oraz gotówkę;
 • Uzupełniać brakujące w samochodzie płyny, oleje (płyny eksploatacyjne) itp.

Z2

Planowanie optymalnej trasy przejazdu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia działalności przewozowej;
 • Techniki jazdy samochodem w różnych warunkach;
 • Przepisy regulujące przewóz osób oraz bagażu samochodem TAXI (w tym przewóz określonych grup pasażerów), ustawę o transporcie drogowym.
 • Ustalać cel przewozu;
 • Analizować i weryfikować najdogodniejszą trasę przejazdu, posługując się własną wiedzą, nawigacją GPS lub mapami;
 • Dostosowywać jazdę pojazdem do zmieniających się warunków atmosferycznych.

Z3

Kierowanie samochodem TAXI oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi, a także przewożonych osób i bagażu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy o ruchu drogowym (znaki i sygnały drogowe, wyposażenie pojazdu używanego jako taksówka osobowa);
 • Przepisy regulujące przewóz osób oraz bagażu samochodem TAXI (w tym przewóz określonych grup pasażerów), ustawę o transporcie drogowym;
 • Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami;
 • Warunki techniczne i urządzenia bezpieczeństwa w pojazdach TAXI.
 • Kompletować i sprawdzać dokumenty potrzebne do przewozu pasażerów;
 • Sprawdzać zabezpieczenie osób pasami bezpieczeństwa oraz zabezpieczać bagaż przed przemieszczeniem się w czasie jazdy;
 • Kierować samochodem TAXI zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz warunkami drogowymi;
 • Nadzorować prawidłowość rozmieszczenia osób i bagażu w pojeździe lub dokonywać czynności załadunku i rozładunku bagażu pasażerów.

Z4

Prowadzenie dokumentacji taksometru oraz dokumentacji technicznej samochodu TAXI

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady obsługi taksometru;
 • Przepisy prawa miejscowego;
 • Ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe).
 • Pobierać stosowne opłaty za przejazd;
 • Wystawiać na podstawie taksometru rachunki za świadczoną usługę przewozową;
 • Kompletować dokumentację związaną prowadzeniem rachunkowości.

Z5

Udzielanie pierwszej pomocy klientom w razie nagłych wypadków, a także ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku)

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby zabezpieczania miejsca wypadku, kolizji, zdarzenia;
 • Procedury postępowania w przypadku zaistnienia kolizji lub wypadku drogowego;
 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej ofiarom zdarzeń drogowych.
 • Udzielać w nagłych przypadkach pierwszej pomocy pasażerom/klientom;
 • Zabezpieczać miejsce wypadku, kolizji, zdarzenia;
 • Podejmować działania w celu zminimalizowania skutków i rozmiarów powstałych strat oraz uczestniczyć w udokumentowaniu przyczyn ich powstania;
 • Określać precyzyjnie położenie miejsca wypadku, skutki wypadku, liczbę poszkodowanych i stan ich zdrowia.

Z6

Zabezpieczanie samochodu przed uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady zabezpieczania dokumentów i powierzonych pieniędzy;
 • Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w danej firmie transportowej;
 • Procedury postępowania w razie napadu i kradzieży.
 • Uruchamiać odpowiednie procedury w przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do samochodu;
 • Zabezpieczać i przechowywać dokumenty samochodu oraz gotówkę;
 • Stosować dostępne na wyposażeniu pojazdu zabezpieczenia antynapadowe oraz uniemożliwiające uruchomienie samochodu.

Z7

Wykonywanie czynności obsługowych oraz usuwanie drobnych usterek samochodu TAXI

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby kontroli parametrów samochodu podczas pracy pojazdu;
 • Wyposażenie techniczne samochodu TAXI;
 • Układy bezpieczeństwa jazdy (ABS, ASR, ESP).
 • Oceniać prawidłowość działania układów bezpieczeństwa jazdy oraz sprawdzać na bieżąco parametry pracy samochodu na wskaźnikach i kontrolkach;
 • Identyfikować rodzaj usterki i oceniać możliwości i trudność naprawy;
 • Usuwać drobne awarie samochodu.

Pracownik w zawodzie taksówkarz powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych taksówką.
 • Dostosowywania zachowania do okoliczności związanych z realizacją przewozu pasażerów.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielnej i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach wynikających z realizacji przewozu pasażerów.
 • Oceniania swojego działania realizowanego w ramach współpracy w przewozie taksówką oraz ponoszenia odpowiedzialność za jego skutki.
 • Dbania o stan i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny pojazdu.
 • Przestrzegania zasad kultury osobistej i kultury ruchu drogowego.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu taksówkarz.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu taksówkarz

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie taksówkarz nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę