INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zarządca nieruchomości

Kod: 244003

2. Opis zawodu

Zarządca nieruchomości zajmuje się działaniami polegającymi na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością 6. Utrzymuje nieruchomość w dobrym stanie technicznym, zapewnia obsługę formalnoprawną oraz ekonomiczno-finansową nieruchomości, realizuje plany zarządzania nieruchomością oraz wykonuje audyty nieruchomości. Zajmuje się doradztwem i reorganizacją procesów zachodzących w nieruchomościach.

Opis pracy

Zarządca nieruchomości wykonuje pracę polegającą na zapewnianiu prawidłowej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowania, właściwą eksploatację i gospodarkę energetyczną oraz nadzoruje bieżące administrowanie nieruchomością. Ponadto zarządca utrzymuje nieruchomość w stanie niepogorszonym. Ze względu na rodzaj nieruchomości zakres działań może się zmieniać. W nieruchomościach komercyjnych do działań zarządcy dochodzą czynności zarządzania najmem, marketing nieruchomości itp.

WAŻNE:

Wszystkie czynności realizowane przez zarządcę nieruchomości mogą być realizowane na podstawie umów zawartych w formie pisemnej z uprawnionym podmiotem. Plany dotyczące nieruchomości i czynności bieżące przekraczające czynności zwykłego zarządu mogą być podejmowane i realizowane na podstawie uchwał i innych dokumentów. Główne czynności zarządzania nieruchomościami zostały określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Sposoby wykonywania pracy

Zarządca nieruchomości wykonuje pracę polegającą na:

 • tworzeniu planów zarządzania nieruchomością,
 • nadzorowaniu nieruchomości i osób z nią związanych, tj.: administratorów, serwisantów, pracowników technicznych, księgowych oraz użytkowników,
 • prowadzeniu dokumentacji nieruchomości,
 • utrzymywaniu relacji z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z administracją publiczną,
 • zapewnianiu właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej i gospodarki energetycznej,
 • określaniu stanu nieruchomości i diagnozowaniu oczekiwań podmiotu zlecającego zarządzanie,
 • prowadzeniu inwentaryzowania nieruchomości, w tym szacowaniu kosztów eksploatacyjnych oraz remontowych czy inwestycyjnych,
 • kontrolowaniu przepływów finansowych,
 • utrzymywaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym.

WAŻNE:

Zarządca nieruchomości wykonuje swoją pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dlatego w sposób ciągły musi aktualizować swoją wiedzę w tym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy zarządcy nieruchomości jest biuro oraz teren zarządzanych nieruchomości. Praca wykonywana jest w budynkach i na wolnym powietrzu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Zarządca nieruchomości w działalności zawodowej może wykorzystywać różne maszyny i narzędzia:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • kserokopiarkę,
 • telefon z funkcją nagrywania i robienia zdjęć,
 • skaner,
 • urządzenia pomiarowe,
 • dyktafon,
 • aparat fotograficzny,
 • samochód,
 • oprogramowanie wspierające zarządzanie,
 • technologie ICT 5.

Organizacja pracy

Praca zarządcy nieruchomości wykonywana jest zwykle w systemie jedno- lub dwuzmianowym w stałych godzinach lub na zasadach zadaniowego lub/i nienormowanego czasu pracy. Organizacja pracy zarządcy nieruchomości zależy od zakresu obowiązków i wielkości zarządzanych nieruchomości. Zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność indywidualną, choć najczęściej pracuje zespołowo.

Zarządca nieruchomości, który prowadzi własną działalność gospodarczą, sam określa godziny i zakres pracy, w zależności od ilości zleceń.

WAŻNE:

Zarządca nieruchomości realizuje swoje zadania zawodowe tylko w ramach zakresu obowiązków lub zatwierdzonego planu. Na wszystkie inne działania musi uzyskać zgodę w formie prawnej, uzależnionej od rodzaju własności w nieruchomości. W związku z awariami występującymi na terenie nieruchomości, czasu pracy nie można szczegółowo zaplanować. Jest to praca w różnych godzinach w ciągu dnia, a także w święta i dni wolne od pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zarządca nieruchomości narażony jest na:

 • przeciążenia układu kostno-stawowego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas pracy przy komputerze, tj. dolegliwości kręgosłupa i pleców,
 • przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną i długotrwałą pracą przy komputerze,
 • obciążenia nerwowo-psychiczne, tj. nerwica, depresja, stres związane z zagrożeniem katastrofą budowlaną, wypadkami, zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego, zagrożeniem bezpieczeństwa mienia, konfliktami międzyludzkimi i odpowiedzialnością za cudze postępowanie, np. brak płynności finansowej, szkody wyrządzone przez podmioty trzecie na nieruchomości, odpowiedzialność cywilna 7 i odpowiedzialność karna 8.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód zarządcy nieruchomości ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu równowagi,
 • sprawność narządu wzroku i słuchu,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • spostrzegawczość,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • zręczność rąk i palców,
 • czucie dotykowe,
 • powonienie,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • uzdolnienia rachunkowe,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • zdolność przekonywania,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie;

w kategorii cech osobowościowych

 • niezależność,
 • samokontrola,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • gotowość do pracy w nieprzyjaznych warunkach atmosferycznych,
 • komunikatywność,
 • zdolność do podejmowania decyzji,
 • zdolność do właściwego postępowania z ludźmi,
 • odporność emocjonalna,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • zdolność współdziałania,
 • dokładność i rzetelność,
 • wysoka samodyscyplina.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie zarządca nieruchomości wymagana jest: sprawność umysłowa, ogólna sprawność fizyczna i dobry wzrok, umożliwiające pracę przy komputerze oraz na terenie nieruchomości. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu mogą być: poważna wada wzroku, niepełnosprawność kończyn dolnych uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się oraz niektóre choroby psychiczne.

WAŻNE

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy w zawodzie zarządca nieruchomości preferowani są:

 • absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem, zarządzaniem organizacjami gospodarczymi, nieruchomościami, a także kierunkach technicznych, zwłaszcza związanych z budownictwem,
 • absolwenci studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • absolwenci szkół średnich o profilu ekonomicznym lub ogólnokształcącym, którzy ukończyli szkolenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowym atutem przy zatrudnianiu w zawodzie zarządca nieruchomości jest posiadanie:

 • certyfikatów i świadectw potwierdzających ukończenie odpowiednich kursów zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, organizowanych przez federacje i stowarzyszenia branżowe,
 • certyfikatów i świadectw potwierdzających kompetencje językowe,
 • prawa jazdy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Zarządca nieruchomości może:

 • awansować w strukturze wewnętrznej organizacji w ramach zwiększenia liczby zarządzanych nieruchomości lub ich statusu,
 • po zdobyciu kilkuletniego doświadczenia zawodowego awansować na koordynatora zespołu zarządców,
 • doskonalić umiejętności i aktualizować wiedzę wraz z rozwojem kariery zawodowej w miejscu pracy oraz przez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach tematycznie związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 • rozwijać kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych, np. pośrednik w obrocie nieruchomościami i/lub rzeczoznawca majątkowy.

WAŻNE

Obecnie (2018 r.) federacje i stowarzyszenia branżowe prowadzą rejestry zarządców i nadają licencje zawodowe. Jest to działalność prawnie nieregulowana. Prowadzą również szkolenia oraz kształcenie ustawiczne w zakresie zarządzania nieruchomościami, organizowania i prowadzenia zebrań we wspólnotach mieszkaniowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie zarządca nieruchomości kompetencje mogą potwierdzać (zgodnie z oferowanym programem szkoleń) właściwe stowarzyszenia i organizacje branżowe.

Innymi formami potwierdzania kompetencji zarządcy nieruchomości mogą być:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe nabyte w miejscu pracy (np. w formie referencji pracodawcy),
 • certyfikaty lub zaświadczenia odbycia szkoleń branżowych np. z zakresu ochrony danych w pracy zarządcy nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, organizowania zebrań we wspólnotach mieszkaniowych itp.,
 • certyfikaty ukończonych kursów zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, np.: Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, Polską Federację Rynku Nieruchomości, Polską Federację Zarządców Nieruchomości lub podmioty specjalizujące się w wąskich dziedzinach w zakresie instalacji czy urządzeń,
 • certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu w zakresie zarządzania nieruchomościami i/lub certyfikat potwierdzający kompetencje zarządcy nieruchomości, wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie zarządca nieruchomości może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Zarządca energią

214933

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

244001

Rzeczoznawca majątkowy

244002

Technik budownictwaS

311204

Administrator nieruchomości

333403

Doradca do spraw rynku nieruchomości

333404

Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń

711101

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę