INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zarządca nieruchomości

Kod: 244003

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie zarządca nieruchomości wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Weryfikowanie stanu nieruchomości.
 • Z2 Tworzenie koncepcji funkcjonowania nieruchomości.
 • Z3 Przejmowanie i/lub przekazywanie nieruchomości.
 • Z4 Przygotowywanie planów zarządzania nieruchomością.
 • Z5 Prowadzenie i kontrolowanie operacji finansowo-księgowych nieruchomości.
 • Z6 Nadzorowanie realizacji zasad ochrony danych osobowych 12 dla informacji przetwarzanych w nieruchomości.
 • Z7 Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej nieruchomości.
 • Z8 Organizowanie usług utrzymania właściwej eksploatacji nieruchomości.
 • Z9 Prowadzenie obsługi właścicieli/użytkowników nieruchomości.

Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie procesów zarządzania nieruchomością obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Weryfikowanie stanu nieruchomości

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady ustalania stanu prawnego nieruchomości;
 • Zasady ustalania kondycji finansowej nieruchomości;
 • Zasady ustalania stanu technicznego nieruchomości;
 • Zasady ustalania pozycji rynkowej nieruchomości: szanse i zagrożenia wynikające z jej otoczenia oraz potencjał i braki;
 • Zasady analizy techniczno-budowlanej nieruchomości;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie niezbędnym do weryfikowania stanu nieruchomości.
 • Sporządzać analizę przy wykorzystaniu zasobów: księgi wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, KRS itp.;
 • Weryfikować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Sporządzać listę historycznych i bieżących dokumentów i konfrontować ją z zawartymi umowami w celu zmniejszania kosztów lub udowodnienia niegospodarności;
 • Sporządzać listę ryzyk;
 • Ustalać listę koniecznych prac remontowych, modernizacyjnych;
 • Oceniać poprawność prowadzonej kontroli obiektu i konserwacji urządzeń;
 • Przeprowadzać analizę SWOT 2 ;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie niezbędnym do weryfikowania stanu nieruchomości.

Z2

Tworzenie koncepcji funkcjonowania nieruchomości

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje przychodów i kosztów;
 • Ryzyka związane z najmem i podnajmem;
 • Przesłanki do podejmowania decyzji ze względu na koniunkturę, uwarunkowania zewnętrzne np. podatki, sytuacja prawna, finansowanie zewnętrzne;
 • Zasady zmiany sposobu zagospodarowywania nieruchomości;
 • Przepisy wymagane przy najmie powierzchni na antenę, automaty vendingowe 3, automaty do gier itp.;
 • Służebności i ograniczenia w najmie;
 • Zasady uzgadniania części wspólnych nieruchomości.
 • Sporządzać plany uzyskiwania przychodów z uwzględnieniem pojęć: powierzchnia brutto, użytkowa i najmu, powierzchnia wspólna 4, czynsz procentowy, indeksacja płatności;
 • Analizować oferty funkcjonujące na rynku;
 • Szacować koszty i nakłady konieczne do dostosowania powierzchni pod najem;
 • Prognozować i interpretować trendy rynkowe;
 • Sporządzać plany marketingowe;
 • Przygotowywać prezentacje;
 • Szacować nakłady finansowe pod określone funkcjonalności nieruchomości.

Z3

Przejmowanie i/lub przekazywanie nieruchomości

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Etapy procesu przejmowania i/lub przekazywania nieruchomości: planowanie, budowanie procedur i wdrożenie;
 • Zasady prowadzenia procesu dokumentowania w nieruchomościach;
 • Zasady funkcjonowania nieruchomości ze względu na funkcje i rodzaje;
 • Zasady wyceny usług zarządzania w nieruchomościach;
 • Podstawy prawne i zasady zawierania umów o zarządzanie nieruchomościami;
 • Procesy aktualizowania i weryfikowania stanów prawnych nieruchomości;
 • Zasady współpracy z osobami, którym przysługują prawa do nieruchomości;
 • Skutki decyzji administracyjnych dla nowych właścicieli.
 • Sporządzać protokół zdawczo-odbiorczy;
 • Sporządzać harmonogram procesu przejmowania i/lub przekazywania nieruchomości;
 • Obsługiwać urządzenia wspomagające dokumentowanie cyfrowe stanu nieruchomości;
 • Diagnozować stan dokumentacji technicznej i finansowej;
 • Sporządzać spis z natury;
 • Sporządzać listę braków;
 • Wyszukiwać informacje z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów, budynków i innych zasobów;
 • Szacować koszty niezbędne do odtworzenia dokumentacji nieruchomości.

Z4

Przygotowywanie planów zarządzania nieruchomością

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metodykę tworzenia planu zarządzania;
 • Fazy i etapy przygotowania planu zarządzania;
 • Strukturę planu zarządzania;
 • Zakres informacji w planie zarządzania;
 • Różnice w planach zarządzania wynikające z funkcjonalności nieruchomości.
 • Sporządzać dokument stanowiący uzgodnienie oczekiwań właścicielskich;
 • Wyszukiwać i gromadzić informacje o nieruchomości;
 • Wykonywać analizę finansową;
 • Wykonywać analizę strategiczną;
 • Oceniać efektywność proponowanych wariantów;
 • Sporządzać zalecany sposób postępowania dla właścicieli – plan działania;
 • Sporządzać plan nieruchomości.

Kompetencja zawodowa Kz2: Zarządzanie bieżące nieruchomością obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, Z8 i Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Prowadzenie i kontrola operacji finansowo-księgowych nieruchomości

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku komputerowym w zakresie prowadzenia i kontroli operacji finansowo-księgowych nieruchomości;
 • Plany kont nieruchomości;
 • Zasady prowadzenia kartotek;
 • Zasady prowadzenia racjonalnej polityki rachunkowej;
 • Zasady windykacji należności;
 • Zasady rozliczeń w zasobach mieszkaniowych TBS, w zasobach spółdzielczych, w zasobach komunalnych, nieruchomościach Skarbu Państwa i jednostek samorządów terytorialnych;
 • Sprawozdawczość finansową i sprawozdawczość podatkową;
 • Konsekwencje powstawania zaległości;
 • Zasady rozliczeń mediów;
 • Zasady rozliczeń za wyrządzone szkody.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowisku komputerowym w zakresie prowadzenia i kontroli operacji finansowo-księgowych nieruchomości;
 • Prowadzić rozliczenia;
 • Kontrolować należności;
 • Regulować płatności terminowo;
 • Określać skutki podatkowe dla czynności;
 • Interpretować i omawiać sprawozdania finansowe, np. roczne;
 • Sporządzać projekty funduszu remontowego i ustalać wysokość zaliczek;
 • Sporządzać inwentaryzację budynku na potrzeby zawarcia polisy ubezpieczeniowej.

Z6

Nadzorowanie realizacji zasad ochrony danych osobowych dla informacji przetwarzanych w nieruchomości

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przechowywania dokumentacji;
 • Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Technologie informacyjne w zakresie pozyskiwania, weryfikacji i przechowywania informacji;
 • Technologie informacyjne w zakresie obsługi informacyjnej użytkowników;
 • Prawa użytkowników nieruchomości;
 • Zadania administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji;
 • Zasady prywatności w przypadku rejestrowania dźwięku i obrazu.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przechowywania dokumentacji;
 • Sporządzać inwentaryzację danych na potrzeby polityki danych osobowych;
 • Wymieniać dane wrażliwe wymagające wyraźnej zgody;
 • Wdrażać procesy prawidłowego przetwarzania danych;
 • Sporządzać instrukcję na okoliczność niszczenia danych osobowych;
 • Sporządzać oświadczenia w zakresie odpowiedzialności za dane osobowe dla pracowników, firm współpracujących.

Z7

Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej nieruchomości

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady rozliczeń mediów;
 • Przepisy prawa, w szczególności ustawę Prawo energetyczne;
 • Układy pomiarowo-rozliczeniowe;
 • Metody rozliczeń;
 • Zasady energooszczędnych zachowań, prawidłowej eksploatacji w zakresie temperatury i wentylacji;
 • Zasady postępowania z użytkownikami w przypadku utrudnień w odczytach i uszkodzeń urządzeń pomiarowych.
 • Sporządzać regulamin rozliczeń energii cieplnej i innych mediów;
 • Negocjować warunki zakupu mediów;
 • Odczytywać dokumentację techniczną obiektu;
 • Zlecać wykonanie audytu w przypadku przekroczenia norm lub poszukiwania oszczędności;
 • Dobierać optymalne do warunków panujących w nieruchomościach metody ogrzewania, dostarczania energii elektrycznej, także z wykorzystaniem energii odnawialnej;
 • Sporządzać plany audytów efektywności energetycznej 1.

Z8

Organizowanie usług utrzymania właściwej eksploatacji nieruchomości

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘT NOŚCI – potrafi:

 • Przepisy ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • Przepisy Prawa budowlanego i przepisy regulujące prawidłową eksploatację;
 • Zakresy uprawnień specjalistów niezbędnych do wykonywania określonych usług w nieruchomościach;
 • Zasady funkcjonowania usług ochroniarskich i monitorowania w zakresie ochrony zwykłej, imprez masowych oraz ochrony budynków o podwyższonym ryzyku;
 • Przepisy sanitarno-epidemiologiczne;
 • Przepisy o ruchu drogowym;
 • Przepisy związane z utrzymaniem czystości;
 • Przepisy związane z utrzymaniem w sezonie zimowym bezpieczeństwa nawierzchni, dachów, daszków i innych elementów;
 • Rozwiązania i technologie instalacji domofonowych, systemów zamykania;
 • Zasady inwentaryzowania zagrożeń i ryzyk w nieruchomości;
 • Zasady eksploatacji elementów architektury ogrodowej i obszarów zewnętrznych, w tym dachów zielonych;
 • Różnice między remontem, modernizacją i inwestycją;
 • Procedury administracyjne utrzymania właściwej eksploatacji nieruchomości;
 • Technologie stosowane w budownictwie do realizacji procesów remontowych, modernizacyjnych czy inwestycyjnych;
 • Zasady bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji budowlanych, znaczenie przeglądów technicznych i remontów budynków;
 • Zasady zmiany sposobu użytkowania i zmiany funkcji nieruchomości;
 • Pojęcia gwarancja, rękojmia, wada projektowa, itp. oraz skutki prawne dla nieruchomości – wada ukryta 11;
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w kontrolingu;
 • Zasady ubezpieczania nieruchomości.
 • Prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego;
 • Uczestniczyć aktywnie w kontrolach jednostek zewnętrznych;
 • Sporządzać porozumienie koordynatora BHP dla pracodawców wykonujących pracę na terenie jednej nieruchomości;
 • Przeprowadzać ewakuację budynku;
 • Sporządzać kalendarium obowiązkowych przeglądów budowlanych 10;
 • Redagować Opis Przedmiotu Zamówienia na usługi ochrony, monitoringu, sprzątania, prace ogrodnicze, odśnieżanie;
 • Stosować się do lokalnych zaleceń w zakresie dezynfekcji i dezynsekcji;
 • Sporządzać regulamin funkcjonowania parkingów strzeżonych 9 i dozorowanych oraz strefy dla pojazdów mechanicznych;
 • Sporządzać biznesplan dla parkingów;
 • Sporządzać opis zadań dla poszczególnych stanowisk pracy;
 • Zarządzać systemami dostępu do nieruchomości;
 • Sporządzać harmonogramy roczne konserwacji urządzeń i instalacji;
 • Planować zakres obowiązków administracyjnych i prawnych na przeprowadzenie procesów remontowo-inwestycyjnych;
 • Sporządzać plan remontowy;
 • Proponować finansowanie ze środków zewnętrznych;
 • Rozliczać media zużyte przez firmy realizujące usługi;
 • Zabezpieczać nieruchomość i użytkowników;
 • Sporządzać listę ryzyk związanych z realizacją inwestycji czy remontów;
 • Sporządzać protokoły odbiorów z wykonywanych usług/przyjętych dostaw towarów, urządzeń i instalacji;
 • Naliczać kary umowny i inne sankcje za niedotrzymanie zapisów umów;
 • Delegować zadania na inne jednostki i podmioty.

Z9

Prowadzenie obsługi właścicieli/użytkowników nieruchomości

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy regulujące prawa i obowiązki wynikające z różnych form własności i praw do użytkowania;
 • Zakresy uprawnień specjalistów niezbędnych do wykonywania określonych usług w nieruchomościach;
 • Zasady precyzyjnego opisywania podejmowanych ustaleń, np. realizowania obowiązkowych czynności, zakupu produktów;
 • Zasady raportowania;
 • Zasady podejmowania decyzji zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd;
 • Zasady negocjacji niezbędne do obsługi właścicieli/użytkowników nieruchomości;
 • Zasady i przepisy dotyczące ochrony danych.
 • Sporządzać regulamin nieruchomości;
 • Wskazywać istotę skutecznego powiadamiania/doręczania korespondencji np. propozycji uchwał;
 • Redagować uchwały;
 • Przeprowadzać głosowania;
 • Sporządzać i przekazywać informację trudną;
 • Rozwiązywać konflikty w oparciu o podstawy prawne;
 • Komunikować się w sposób przyjazny; wykorzystując preferowane przez właścicieli /użytkowników kanały komunikacji;
 • Formułować pełnomocnictwa do określonych czynności;
 • Sporządzać harmonogramy kontroli;
 • Stosować zasady i przepisy dotyczące ochrony danych.

Pracownik w zawodzie zarządca nieruchomości powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, bezpieczeństwo mienia).
 • Podejmowania działania i współdziałania podczas procesu zarządzania nieruchomościami.
 • Samooceniania i weryfikowania działań własnych i oceniania osób, którymi kieruje w zakresie zadań zawodowych właściwych dla zarządzania nieruchomościami.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych własnych i podległego zespołu w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych, właściwych dla zarządzania nieruchomościami.
 • Dbania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami oraz klientami.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia i życia oraz podejmowania działań dotyczących nieruchomości, adekwatnych do stopnia zagrożenia.
 • Podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu zarządca nieruchomości.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu zarządca nieruchomości

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie zarządca nieruchomości nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę