INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zoofizjoterapeuta

Kod: 516406

2. Opis zawodu

Zoofizjoterapeuta jest zawodem z zakresu rehabilitacji zwierząt o charakterze usługowym 3. Wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne 6, które mają na celu poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej zwierzęcia.

Opis pracy

Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii 7, kinezyterapii 11 oraz innych technik manualnych (masaż, akupunktura 1, chiropraktyka 4). Głównym celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych.

Sposoby wykonywania pracy

 • przeprowadzanie wywiadu z opiekunem zwierzęcia,
 • przeprowadzanie testów czynnościowych określających sprawność ruchową zwierząt,
 • badanie pacjenta weterynaryjnego,
 • zapoznanie się z historią leczenia pacjenta na podstawie dotychczasowej dokumentacji leczenia,
 • zlecanie i ocena badań dodatkowych,
 • przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego,
 • opracowywanie indywidualnego programu rehabilitacji dostosowanego do jednostki chorobowej, zaleceń lekarza weterynarii i stanu pacjenta weterynaryjnego,
 • współpraca z lekarzem weterynarii w zakresie rehabilitacji pacjenta,
 • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjenta weterynaryjnego,
 • wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych u pacjenta weterynaryjnego,
 • wykonywanie technik manualnych u pacjenta weterynaryjnego,
 • prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych oraz ocena ich wpływu na wydolność i sprawność ruchową zwierząt,
 • przekazywanie zaleceń opiekunowi zwierzęcia i przeprowadzanie instruktażu dotyczącego postępowania ze zwierzęciem w domu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Zoofizjoterapeuta może pracować:

 • jako specjalista na umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych,
 • jako osoba prowadząca własny ośrodek rehabilitacji dla zwierząt towarzyszących lub samodzielną praktykę, prowadząc własną działalność gospodarczą,
 • jako kierownik oddziału rehabilitacji w klinice weterynaryjnej.

Praca zoofizjoterapeuty może być wykonywana w specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeniach (salach do fizjoterapii), szpitalach weterynaryjnych lub na świeżym powietrzu (wybiegach, torach przeszkód). Pracę można wykonywać również w miejscu przebywania pacjenta weterynaryjnego (np. domu, stadninie). Zoofizjoterapeuta zatrudniony w praktyce weterynaryjnej jest nadzorowany przez kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Podczas pracy zoofizjoterapeuta wykorzystuje urządzenia do fizykoterapii m.in.:

 • termoterapii 16,
 • światłolecznictwa 15,
 • laseroterapii 12,
 • magnetoterapii 14,
 • ultrasonoterapii 17,
 • elektroterapii,
 • jonoforezy 9,
 • hydroterapii 8,
 • emisji fali uderzeniowej.

Użytkuje sprzęt do kinezyterapii taki jak np.:

 • bieżnie suche,
 • bieżnie wodne,
 • karuzele dla koni,
 • cavaletti 2,
 • lonże dla koni 13,
 • akcesoria rehabilitacyjne (piłki rehabilitacyjne, uprzęże, szelki, poduszki sensoryczne, równoważnie),
 • kinesiotaping 10.

Organizacja pracy

Zoofizjoterapeuta najczęściej pracuje indywidualnie ze swoim pacjentem, według ustalonego wcześniej planu terapii. W zależności od miejsca pracy i wykonywanych zadań zawodowych osoby w tym zawodzie zazwyczaj pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy. Świadcząc usługi dojazdowe do klienta, decydują się najczęściej na pracę wielozmianową o nienormowanym czasie pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zoofizjoterapeuta może być narażony na promieniowanie laserowe, oddziaływanie pola magnetycznego i elektromagnetycznego, pokąsanie, podrapanie, kopnięcie lub spowodowanie innego uszczerbku na zdrowiu przez zwierzę. W przypadku pracy z dużymi zwierzętami (koń) może dojść do trwałego kalectwa lub śmierci w wyniku przygniecenia lub kopnięcia. Pracownik narażony jest również na zarażenie się chorobami odzwierzęcymi takimi jak np. grzybica, bruceloza, toxokaroza, toxoplazmoza, gruźlica itp.

W związku z dużym wydatkiem energetycznym praca zaliczana jest do ciężkiej. Związana jest niejednokrotnie z dużym wysiłkiem, a jej nieumiejętne wykonywanie może doprowadzić do kontuzji takich jak np.: wypadnięcia krążka międzykręgowego, powstania przepukliny, zwichnięcia stawu.

Ważne jest przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn wykorzystywanych do pracy w zawodzie oraz zasad BHP. W przeciwnym wypadku emitowane przez te urządzenia czynniki fizyczne mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód zoofizjoterapeuty ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno - stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • zręczność rąk;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra pamięć,
 • samodzielność,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność współdziałania;

w kategorii cech osobowościowych

 • rzetelność oraz dokładność,
 • cierpliwość,
 • empatia,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność,
 • podzielność uwagi.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Przeciwskazaniami do wykonywania zawodu zoofizjoterapeuta są:

 • choroby skóry,
 • schorzenia układu kostno- stawowego,
 • choroby narządu wzroku,
 • choroby narządu słuchu,
 • schorzenia alergiczne,
 • zaburzenia zmysłu dotyku.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty preferowane jest wykształcenie średnie np. w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik weterynarii lub ukończenie studiów (I lub II stopnia lub studiów podyplomowych) na kierunku zoofizjoterapia, weterynaria, fizjoterapia, specjalności profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni lub pokrewnych kierunkach i specjalnościach.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie zoofizjoterapeuta preferowane są osoby posiadające tytuł technika weterynarii.

Szanse na zatrudnienie ułatwia również ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego,
 • RL.06. Jeździectwo i trening koni.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Zoofizjoterapeuci mogą rozwijać się poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach dotyczących wprowadzenia na rynek nowych urządzeń oraz technik wykorzystywanych w fizjoterapii zwierząt. Formą zdobywania doświadczenia jest odbycie bezpłatnych staży lub praktyk pod okiem praktykujących zoofizjoterapeutów. Jednak sam zawód nie zapewnia możliwości awansu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzenie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) nie istnieje formalny system potwierdzania kompetencji w zawodzie zoofizjoterapeuta.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Lekarz weterynarii

225101

Technik weterynariis

324002

Trener koni wyścigowych

516404

Treser psów

516405

Zoopsycholog

516407

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę