INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zoofizjoterapeuta

Kod: 516406

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Literatura branżowa:

 • Bockstahler B., Levine D., Millis D.: Fizjoterapia psów i kotów. Rehabilitacja i zwalczanie bólu. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2016.
 • Bromiley M.: Urazy u koni, ich leczenie i rehabilitacja. Wydawnictwo SIMA WLW, Warszawa 2009.
 • Bauer A., Wiecheć M.: Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych. Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja S.C., 2012.
 • Fox S.M.: Terapia multimodalna choroby zwyrodnieniowej stawów u psów. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź.
 • Higgins G.: Anatomia i fizjologia w treningu konia. Wydawnictwo Akademia Jeździecka, 2014.
 • Kinkade A., Język cudów. Wydawnictwo Biały Wiatr, 2016.
 • Krysiak K.: Anatomia zwierząt domowych. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998.
 • Levine D., Millis D., Taylor R.A., Bieżyńs J.: Rehabilitacja psów. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, 2007.
 • Masterson J., Reinhold S., Metoda Mastersona, Terapia manualna koni.
 • Montesinos Gemma del P.: Fizjoterapia i rehabilitacja w weterynarii. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, 2017.
 • Palmer S.: Masaż koni. Wydawca Świadome Jeździectwo, 2014.
 • Popesko P.: Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych. Wydawnictwo PWRiL, Warszawa 1979.
 • Puchała P.: Masaż konia receptą na zdrowie. Wydawnictwo Happy Horse, 2014.
 • Robertson J., Mead A.: Fizjoterapia i masaż psów. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2017.
 • Sheldrake R., Niezwykłe zdolności naszych zwierząt, Książka i Wiedza, Bydgoszcz 2004.
 • Śliwiński Z., Krajczyk M.: Dynamiczne plastrowanie. Wydawnictwo Arkmed Rehabilitacja S.C., 2014.

Czasopisma:

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę