INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zoofizjoterapeuta

Kod: 516406

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie zoofizjoterapeuta wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przeprowadzanie wywiadu z opiekunem zwierzęcia.
 • Z2 Badanie pacjenta weterynaryjnego.
 • Z3 Opracowywanie indywidualnego programu usprawniania dostosowanego do jednostki chorobowej i stanu pacjenta weterynaryjnego.
 • Z4 Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjenta weterynaryjnego.
 • Z5 Wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych i technik manualnych u pacjenta weterynaryjnego.
 • Z6 Przeprowadzanie ewaluacji programu usprawniania pacjenta weterynaryjnego.
 • Z7 Przekazywanie zaleceń opiekunowi zwierzęcia i przeprowadzanie instruktażu dotyczącego postępowania ze zwierzęciem w domu.

Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie zabiegów fizjoterapeutycznych dla pacjenta weterynaryjnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przeprowadzanie wywiadu z opiekunem zwierzęcia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia wywiadu i badania klinicznego;
 • Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • Zasady prowadzenia rozmowy z opiekunem zwierzęcia z użyciem specjalistycznej terminologii.
 • Przeprowadzać wywiad i badanie kliniczne;
 • Komunikować się z opiekunem zwierzęcia;
 • Analizować informacje pochodzące z wywiadu i badania klinicznego.

Z2

Badanie pacjenta weterynaryjnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie badania pacjenta weterynaryjnego;
 • Budowę i funkcjonowanie narządu ruchu oraz rodzaje i charakterystykę przebiegu jednostek chorobowych wpływających na jego funkcjonowanie.
 • Sposoby i zasady badania rehabilitacyjnego (ortopedyczno-neurologicznego).
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie badania pacjenta weterynaryjnego;
 • Potrafi scharakteryzować jednostki chorobotwórcze.
 • Wykonać badanie rehabilitacyjne pacjenta.

Z3

Opracowanie indywidualnego programu usprawniania dostosowanego do jednostki chorobowej i stanu pacjenta weterynaryjnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie planowania zabiegów zoofizjoterapeutycznych;
 • Sposoby planowania długoterminowego leczenia pacjenta;
 • Zasady działania i doboru poszczególnych form fizjoterapii, (fizyko-, kinezyterapii oraz technik manualnych) do określonych jednostek chorobowych pacjentów;
 • Skutki uboczne stosowanych metod fizjoterapii;
 • Działanie urządzeń wykorzystywanych w fizjoterapii;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie planowania zabiegów zoofizjoterapeutycznych;
 • Planować długoterminowe leczenie pacjenta;
 • Dobierać procedury fizjoterapeutyczne w zależności od jednostki chorobowej i stanu pacjenta;
 • Przewidzieć możliwe skutki uboczne wynikające z zastosowania poszczególnych metod fizjoterapii;
 • Wykorzystać sprzęt fizjoterapeutyczny do rehabilitacji pacjenta.

Z6

Przeprowadzenie ewaluacji programu usprawniania pacjenta weterynaryjnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby planowania długoterminowego leczenia pacjenta;
 • Zasady działania i doboru poszczególnych form fizjoterapii, (fizyko-, kinezyterapii oraz technik manualnych) do określonych jednostek chorobowych pacjentów;
 • Skutki uboczne stosowanych metod fizjoterapii;
 • Działanie maszyn wykorzystywanych w fizjoterapii;
 • Możliwości klienta oraz jego ograniczenia w stosunku do prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w domu.
 • Planować długoterminowe leczenie pacjenta;
 • Zastosować poznane metody fizjoterapii do leczenia określonych jednostek chorobowych pacjentów;
 • Przewidzieć możliwe skutki uboczne wynikające z zastosowania poszczególnych metod fizjoterapii;
 • Wykorzystać sprzęt fizjoterapeutyczny do rehabilitacji pacjenta;
 • Zalecać rehabilitację w warunkach domowych adekwatnie do możliwości i umiejętności właściciela zwierzęca.

Z7

Przekazywanie zaleceń opiekunowi zwierzęcia i przeprowadzanie instruktażu dotyczącego postępowania ze zwierzęciem w domu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia rozmowy z opiekunem zwierzęcia z użyciem specjalistycznej terminologii;
 • Możliwości klienta oraz jego ograniczenia w stosunku do prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w domu;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji klinicznej.
 • Komunikować się z opiekunem zwierzęcia;
 • Zalecać rehabilitację w warunkach domowych adekwatnie do możliwości i umiejętności właściciela zwierzęcia.
 • Prowadzić dokumentację kliniczną pacjenta.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjenta weterynaryjnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjenta weterynaryjnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady doboru poszczególnych metod fizykoterapeutycznych do jednostek chorobowych;
 • Instrukcje obsługi i przeznaczenie urządzeń oraz akcesoriów wykorzystywanych w fizykoterapii;
 • Przeciwwskazania do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych dotyczące zwierzęcia i jego opiekuna;
 • Zasady prowadzenia zabiegów zoofizjoterapeutycznych;
 • Sposoby oceny postępów po zabiegach zoofizjoterapeutycznych u pacjenta;
 • Dobierać procedury fizykoterapeutyczne w zależności od jednostki chorobowej i stanu pacjenta;
 • Obsługiwać urządzenia do fizykoterapii: termoterapii, światłolecznictwa, laseroterapii, magnetoterapii i magnetostymulacji, elektrostymulacji 5 , elektroterapii, terapii pozaustrojową falą uderzeniową;
 • Przygotowywać pacjenta do zabiegów zoofizjoterapeutycznych, określić ewentualne przeciwskazania do zabiegów;
 • Oceniać postępy po zabiegach zoofizjoterapeutycznych u pacjenta;

Z5 Wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych i technik manualnych u pacjenta weterynaryjnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady doboru poszczególnych metod kinezyterapeutycznych do jednostek chorobowych;
 • Zabiegi kinezyterapeutyczne i ich wpływ na funkcjonowanie narządu ruchu i samopoczucie pacjenta;
 • Instrukcje obsługi i przeznaczenie urządzeń oraz akcesoriów wykorzystywanych w kinezyterapii;
 • Przeciwwskazania do wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych dotyczące zwierzęcia i jego opiekuna;
 • Zasady prowadzenia zabiegów zoofizjoterapeutycznych;
 • Sposoby oceny postępów po zabiegach zoofizjoterapeutycznych u pacjenta;
 • Podstawy psychologii zwierząt.
 • Budowę i funkcjonowanie narządu ruchu oraz rodzaje i charakterystykę przebiegu jednostek chorobowych wpływających na jego funkcjonowanie;
 • Zasady doboru poszczególnych metod technik manualnych do jednostek chorobowych;
 • Wpływ technik manualnych na funkcjonowanie narządu ruchu i samopoczucie pacjenta.
 • Dobierać procedury kinezyterapeutyczne w zależności od jednostki chorobowej i stanu pacjenta;
 • Wykorzystać i obsługiwać bieżnie wodne, suche, karuzele dla koni, cavaletti, akcesoria terapeutyczne do kinezyterapii zwierząt;
 • Używać i kontrolować sprawność urządzeń wykorzystywanych w zoofizjoterapii;
 • Przygotowywać pacjenta do zabiegów zoofizjoterapeutycznych;
 • Dobierać procedury kinezyterapeutyczne w zależności od istniejących przeciwwskazań;
 • Wykonywać zabiegi zoofizjoterapeutyczne;
 • Oceniać postępy po zabiegach zoofizjoterapeutycznych u pacjenta;
 • Komunikować się ze zwierzęciem.
 • Dobierać rodzaje technik manualnych w zależności od jednostki chorobowej i stanu pacjenta;
 • Wykonywać masaż (leczniczy, sportowy, relaksacyjny);
 • Dobierać rodzaj technik manualnych w zależności od istniejących przeciwwskazań.

Pracownik w zawodzie zoofizjoterapeuta powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (odpowiedzialność za życie i zdrowie rehabilitowanych zwierząt) oraz za powierzone urządzenia i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Podejmowania działania i współdziałania podczas wykonywania zadań zawodowych właściwych dla zawodu zoofizjoterapeuta.
 • Oceniania jakości działania własnego i osób, którymi kieruje w zakresie realizacji zadań zawodowych właściwych dla zawodu zoofizjoterapeuta.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla zawodu zoofizjoterapeuta.
 • Wykonywania pracy zarówno w warunkach stacjonarnych jak i w terenie.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu zoofizjoterapeuta.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu zoofizjoterapeuta

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

 • oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie zoofizjoterapeuta nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę