INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zgrzewacz

Kod: 721209

2. Opis zawodu

Zgrzewacz wykonuje procesy zgrzewania materiałów 6 lub elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali, metali nieżelaznych i ich stopów oraz tworzyw sztucznych na maszynach zwanych zgrzewarkami 11 lub na liniach zautomatyzowanych do zgrzewania 1.

Opis pracy

Zgrzewacz wykonuje połączenia zgrzewane 5 materiałów lub elementów konstrukcyjnych za pomocą zgrzewarek, nastawia parametry zgrzewania oraz wykonuje i dozoruje procesy zgrzewania. Przygotowuje materiały i elementy do wykonania procesu zgrzewania, składuje wyroby po wykonaniu zgrzewania. Zgrzewacz kontroluje przebieg procesu zgrzewania, w przypadku pojawienia się nieprawidłowości podejmuje działania w celu ich wyeliminowania. Wykonuje obsługę bieżącą urządzeń 2 i maszyn do zgrzewania. Po odpowiednim przeszkoleniu może wykonywać naprawę urządzeń zgrzewających oraz urządzeń pomocniczych.

Sposoby wykonywania pracy

Praca zgrzewacza polega m.in. na:

 • analizie instrukcji technologicznych wykonywanych procesów zgrzewania,
 • organizacji stanowiska pracy,
 • przygotowywaniu oraz mocowaniu zgrzewanych materiałów (elementów) na urządzeniach zgrzewających,
 • nastawianiu wartości parametrów pracy 4 zgrzewarek,
 • dozorowaniu pracy urządzeń wykonujących proces zgrzewania,
 • utrzymywaniu w czystości zgrzewarek oraz ich konserwacji i regulacji,
 • kontroli przebiegu procesu zgrzewania oraz jakości wykonanych zgrzein 10 i połączeń zgrzewanych,
 • określaniu przyczyn nieprawidłowości przebiegu procesu zgrzewania oraz podejmowaniu działań w celu ich wyeliminowania,
 • wykonywaniu obsługi bieżącej zgrzewarek oraz linii zautomatyzowanych do zgrzewania.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Zgrzewacz wykonuje pracę najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych z naturalnym lub sztucznym oświetleniem oraz niekiedy na wolnym powietrzu. Praca może odbywać się w warunkach uciążliwych wynikających z hałasu, dymu, wymuszonej pozycji ciała podczas pracy, silnego pola elektromagnetycznego, wirowania przedmiotów, olśnienia 3, konieczności unoszenia i przemieszczania ciężkich przedmiotów.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Zgrzewacz w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • zgrzewarki,
 • Iinie zautomatyzowane do zgrzewania,
 • narzędzia ślusarskie (np. młotki, pilniki, szczotki druciane, szlifierki),
 • narzędzia i przyrządy do pomiarów warsztatowych (np. suwmiarki, mikrometry, przymiary),
 • przyrządy do kontroli parametrów pracy zgrzewarek oraz linii zautomatyzowanych do zgrzewania,
 • przyrządy i urządzenia do kontroli jakości wykonanych zgrzein,
 • urządzenia do transportu ręcznego (np. pojemniki, wózki, podnośniki).

Organizacja pracy

Zgrzewacz, w zależności od wielkości i specyfiki przedsiębiorstwa, może pracować w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w różnych godzinach pracy. Może wykonywać czynności samodzielnie lub w zespole, w podstawowym 8-godzinnym wymiarze czasu pracy. Pracownik kontaktuje się w sposób werbalny lub pisemny z przełożonymi oraz innymi pracownikami zaangażowanymi w proces zgrzewania. Praca zgrzewacza jest rutynowa, niewymagająca rozwiązywania trudnych problemów i nadzorowana przez bezpośrednich przełożonych. Wyjazdy służbowe występują sporadycznie.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Podczas wykonywania pracy w zawodzie zgrzewacz występują następujące zagrożenia:

 • ruchome części maszyn i oprzyrządowania technologicznego, niewłaściwe użytkowanie zgrzewarek i oprzyrządowania, mogące prowadzić do urazów mechanicznych, oparzeń i skaleczeń,
 • śliskie, nierówne podłoże, mogące prowadzić do poślizgnięć, upadków i kontuzji,
 • ostre krawędzie zgrzewanych elementów, mogące powodować skaleczenia dłoni i palców,
 • niewłaściwe posługiwanie się narzędziami, przyrządami i uchwytami, mogące powodować skaleczenia,
 • unoszenie ciężkich przedmiotów oraz wymuszona pozycja ciała, mogące prowadzić do urazów kręgosłupa i rąk,
 • występowanie zjawiska olśnienia, mogące powodować uczucie przykrości i niewygody widzenia oraz obniżać zdolność rozpoznawania kształtów i szczegółów na zgrzewanych przedmiotach,
 • występujące zanieczyszczenie powietrza (zadymienie wynikające z procesu zgrzewania), mogące prowadzić do chorób układu oddechowego, chorób narządu wzroku oraz alergii,
 • silne pola elektromagnetyczne, mogące powodować pobudzenie tkanki nerwowej lub mięśniowej oraz zakłócać naturalne procesy elektrofizjologiczne w komórkach nerwowych lub mięśniowych,
 • podwyższona temperatura i gorące powierzchnie zgrzewanych elementów, mogące prowadzić do oparzeń.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód zgrzewacz ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność narządu równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • czucie dotykowe,
 • widzenie o zmroku,
 • ostrość słuchu,
 • powonienie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 • zmysł równowagi,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • koncentracja uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • podzielność uwagi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • wyobraźnia przestrzenna;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • dokładność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność,
 • odporność emocjonalna,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • systematyczność.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne, 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie zgrzewacz wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok, a także sprawność zmysłu dotyku oraz węchu. Pod względem wydatku energetycznego praca jest określana jako lekko lub średnio ciężka, z umiarkowanym obciążeniem umysłowym.

Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w tym zawodzie można zaliczyć: znaczne wady wzroku i słuchu, przewlekłe choroby płuc, wady serca, alergie, zaburzenia równowagi, choroby układów mięśniowego i kostno-stawowego.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie zgrzewacz preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) np. w zawodzie pokrewnym ślusarz lub operator zgrzewarek.

Alternatywne wykształcenie można uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego w zawodzie pokrewnym ślusarz.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Kwalifikacje przydatne do wykonywania zawodu zgrzewacz można uzyskać w następujący sposób:

 • po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia (dawniej zasadniczej szkoły zawodowej) w zawodzie ślusarz i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz uzyskaniu świadectwa/dyplomu,
 • po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ślusarz w zakresie kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz uzyskaniu świadectwa/dyplomu,
 • w zawodzie pokrewnym ślusarz w ramach kształcenia rzemieślniczego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • w wyniku przyuczenia do zawodu podczas pracy na stanowisku zgrzewacza pod nadzorem doświadczonego pracownika oraz samokształcenia i potwierdzenia kwalifikacji.

Preferowane dodatkowe uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie:

 • uprawnienia do cięcia gazowego i sczepiania elektrycznego,
 • uprawnienia do pracy z wykorzystaniem urządzeń elektroenergetycznych (urządzenia do 1 kV oraz elektrotermiczne), urządzeń cieplnych, pieców przemysłowych o mocy powyżej 50 kW obejmujących również aparaturę kontrolno-pomiarową,
 • certyfikaty w zakresie badań wizualnych (VT) złączy spawanych i zgrzewanych,
 • certyfikaty z zakresu spawania,
 • certyfikaty z zakresu zgrzewania,
 • uprawnienia do pracy z wykorzystaniem urządzeń dźwignicowych 9 z poziomu „0” oraz wózków widłowych.

WAŻNE:

Osoby, które po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminów uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje wyodrębnione w ww. zawodach, mają możliwość otrzymania również suplementu Europass do tego dokumentu (w języku polskim i angielskim), co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Zgrzewacz może pracować jako kontroler jakości połączeń zgrzewanych lub po nabyciu doświadczenia awansować na stanowisko brygadzisty, mistrza.

Zgrzewacz może podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe poprzez:

 • podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych,
 • uzyskanie średniego wykształcenia i zdobycie tytułu technika (np. technika mechanika), a następnie zdanie egzaminu dojrzałości i ukończenie szkoły wyższej (kierunki: mechaniczno-technologiczny, budowa maszyn),
 • doskonalenie własnych kompetencji zawodowych w wyniku uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu zgrzewania tworzyw sztucznych, metali i ich stopów oraz użytkowania urządzeń do zgrzewania organizowanych przez jednostki uprawnione do prowadzenia tego rodzaju szkoleń.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie zgrzewacz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

Kompetencje w zawodzie zgrzewacz można potwierdzać poprzez:

 • uzyskanie świadectw i dyplomów wydanych przez uprawnione instytucje (poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach organizowanych przez zakłady pracy lub wyspecjalizowane instytucje szkolące),
 • uzyskanie świadectw i dyplomów wydawanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną potwierdzających kompetencje w zawodach pokrewnych,
 • uzyskanie świadectwa czeladniczego i/lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie pokrewnym ślusarz, nadawanych w ramach kształcenia rzemieślniczego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • zdobywanie uprawnień do użytkowania urządzeń dźwignicowych, potwierdzonych zaświadczeniem (świadectwem) kwalifikacyjnym wydanym przez właściwą jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Wojskowego Dozoru Technicznego,
 • uzyskanie uprawnień do pracy z wykorzystaniem urządzeń elektroenergetycznych oraz cieplnych, potwierdzonych świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków – komisję powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie zgrzewacz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik mechanikS

311504

Lutowacz

721201

Operator robotów spawalniczych

721202

Operator zgrzewarek

721203

Spawacz

721204

ŚlusarzS

722204

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę