INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zgrzewacz

Kod: 721209

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie zgrzewacz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie zgrzewarek do pracy.
 • Z2 Wykonywanie obsługi bieżącej zgrzewarek.
 • Z3 Przygotowywanie materiałów i elementów konstrukcyjnych do procesu zgrzewania.
 • Z4 Mocowanie, zgrzewanie i odbieranie produktów procesu zgrzewania.
 • Z5 Nadzorowanie pracy użytkowanych zgrzewarek.
 • Z6 Kontrolowanie jakości wykonanych połączeń zgrzewanych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie procesu zgrzewania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie zgrzewarek do pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Instrukcje technologiczne wykonywania procesów zgrzewania;
 • Budowę i zasady działania zgrzewarek;
 • Zasady użytkowania zgrzewarek;
 • Sposób nastawiania wartości parametrów pracy zgrzewarek;
 • Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy zgrzewarek i zasady ich wymiany;
 • Instrukcje przygotowania zgrzewarek do pracy;
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska obowiązujące podczas przygotowywania zgrzewarek do pracy.
 • Przestrzegać zapisów instrukcji technologicznych wykonywania procesów zgrzewania;
 • Rozpoznawać zespoły i podzespoły zgrzewarek;
 • Stosować zasady użytkowania zgrzewarek;
 • Dobierać i ustawiać wartości parametrów pracy zgrzewarek;
 • Dobierać, uzupełniać i wymieniać materiały eksploatacyjne w zgrzewarkach;
 • Stosować instrukcje przygotowania zgrzewarek do pracy;
 • Przygotowywać zgrzewarki do pracy zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Z2

Wykonywanie obsługi bieżącej zgrzewarek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Instrukcje obsługi bieżącej zgrzewarek;
 • Urządzenia, przyrządy oraz narzędzia monterskie niezbędne do wykonania obsługi bieżącej zgrzewarek;
 • Przyrządy pomiarowe niezbędne do wykonania obsługi bieżącej zgrzewarek;
 • Zasady doboru materiałów stosowanych podczas wykonywania obsługi bieżącej zgrzewarek;
 • Zasady obsługi bieżącej zgrzewarek;
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska obowiązujące podczas wykonywania obsługi bieżącej zgrzewarek.
 • Odczytywać z instrukcji zakres obsługi bieżącej zgrzewarek;
 • Dobierać urządzenia, przyrządy oraz narzędzia monterskie niezbędne do wykonania obsługi bieżącej zgrzewarek;
 • Dobierać przyrządy pomiarowe niezbędne do wykonania obsługi bieżącej zgrzewarek;
 • Dobierać materiały stosowane podczas wykonywania obsługi bieżącej zgrzewarek;
 • Wykonywać obsługę bieżącą zgrzewarek z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Z3

Przygotowywanie materiałów i elementów konstrukcyjnych do procesu zgrzewania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady rysunku technicznego maszynowego;
 • Instrukcje technologiczne, rysunki wykonawcze określające sposób przygotowania materiału i elementów konstrukcyjnych do procesu zgrzewania;
 • Zasady doboru urządzeń, przyrządów oraz narzędzi obróbczych niezbędnych do przygotowania materiału (elementów konstrukcyjnych) do procesu zgrzewania;
 • Zasady doboru przyrządów oraz narzędzi pomiarowych niezbędnych do przygotowania materiału (elementów konstrukcyjnych) do procesu zgrzewania;
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska obowiązujące podczas przygotowywania materiału (elementów konstrukcyjnych) do wykonania procesu zgrzewania.
 • Czytać rysunek techniczny maszynowy;
 • Korzystać z instrukcji technologicznych i rysunków wykonawczych podczas przygotowywania materiałów i elementów konstrukcyjnych do zgrzewania;
 • Dobierać urządzenia, przyrządy oraz narzędzia obróbcze niezbędne do przygotowania materiału (elementów konstrukcyjnych) do zgrzewania;
 • Dobierać przyrządy oraz narzędzia pomiarowe niezbędne do przygotowania materiału (elementów konstrukcyjnych) do zgrzewania;
 • Przygotowywać materiały (elementy konstrukcyjne) do zgrzewania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie i kontrolowanie jakości procesu zgrzewania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Mocowanie, zgrzewanie i odbieranie produktów procesu zgrzewania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Proces i technologie zgrzewania materiałów (elementów konstrukcyjnych) różnymi metodami;
 • Zasady doboru urządzeń i przyrządów do mocowania zgrzewanych materiałów (elementów konstrukcyjnych);
 • Zasady mocowania zgrzewanych materiałów (elementów konstrukcyjnych) w urządzeniach zgrzewających zgrzewarek;
 • Zasady odbierania i składowania materiałów (elementów konstrukcyjnych) po wykonaniu procesu zgrzewania;
 • Zasady transportu zgrzewanych materiałów (elementów konstrukcyjnych);
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska obowiązujące podczas mocowania, zgrzewania i odbierania zgrzewanych materiałów (elementów konstrukcyjnych).
 • Dokonywać analizy przyjętego procesu technologicznego zgrzewania materiałów (elementów konstrukcyjnych);
 • Zgrzewać materiały (elementy konstrukcyjne) różnymi metodami;
 • Mocować zgrzewane materiały (elementy konstrukcyjne) w urządzeniach zgrzewających zgrzewarek;
 • Transportować i składować zgrzewane materiały (elementy konstrukcyjne);
 • Odbierać materiały (elementy konstrukcyjne) po wykonaniu zgrzewania;
 • Dobierać urządzenia i przyrządy do mocowania zgrzewanych materiałów (elementów konstrukcyjnych);
 • Wykonywać czynności mocowania, zgrzewania i odbierania zgrzewanych materiałów (elementów konstrukcyjnych) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Z5

Nadzorowanie pracy użytkowanych zgrzewarek

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Instrukcje użytkowania zgrzewarek;
 • Zakres kontroli parametrów pracy zgrzewarek podczas realizacji procesu zgrzewania;
 • Symptomy nieprawidłowej pracy zgrzewarek i nieprawidłowego przebiegu procesu zgrzewania;
 • Powody i sposoby wyłączania awaryjnego zgrzewarek;
 • Zasady i sposoby korekty oraz regulacji parametrów pracy zgrzewarek podczas wykonywania procesu zgrzewania;
 • Środki ochrony indywidualnej 7 i środki ochrony zbiorowej 8 stosowane podczas nadzorowania pracy użytkowanych zgrzewarek;
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska obowiązujące podczas nadzorowania pracy zgrzewarek w trakcie wykonywania procesu zgrzewania.
 • Stosować instrukcje użytkowania zgrzewarek;
 • Kontrolować parametry pracy zgrzewarek podczas realizacji procesu zgrzewania;
 • Rozpoznawać stany i symptomy nieprawidłowej pracy zgrzewarek oraz nieprawidłowego przebiegu procesu zgrzewania;
 • Wyłączać zgrzewarki w trybie awaryjnym;
 • Reagować na stany nieprawidłowej pracy zgrzewarki oraz objawy nieprawidłowego przebiegu procesu zgrzewania w celu ich wyeliminowania;
 • Korygować oraz regulować wartości parametrów pracy zgrzewarki podczas pracy;
 • Stosować środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej podczas nadzorowania pracy użytkowanych zgrzewarek;
 • Nadzorować pracę użytkowanych zgrzewarek z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Z6

Kontrolowanie jakości wykonanych połączeń zgrzewanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Typowe nieprawidłowości wykonanych zgrzein i połączeń zgrzewanych oraz przyczyny ich powstawania;
 • Zasady doboru urządzeń, przyrządów i narzędzi pomiarowych stosowanych podczas kontroli zgrzein i połączeń zgrzewanych;
 • Zasady doboru przyrządów i narzędzi obróbczych stosowanych podczas wykonywania kontroli zgrzein i połączeń zgrzewanych;
 • Zasady organizacji stanowiska do oceny jakości i dokonania kontroli wykonanych zgrzein i połączeń zgrzewanych;
 • Procedury kontroli jakości zgrzein i połączeń zgrzewanych;
 • Środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej stosowane podczas kontrolowania jakości wykonanych zgrzein i połączeń zgrzewanych;
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska obowiązujące podczas kontrolowania jakości wykonanych zgrzein i połączeń zgrzewanych.
 • Wskazywać i charakteryzować typowe wady zgrzein i połączeń zgrzewanych oraz określać przyczyny ich powstawania;
 • Dobierać urządzenia, przyrządy i narzędzia pomiarowe oraz obróbcze stosowane podczas kontroli zgrzein i połączeń zgrzewanych;
 • Organizować stanowisko pracy do kontroli jakości zgrzein i połączeń zgrzewanych;
 • Wykonywać kontrolę jakości zgrzein i połączeń zgrzewanych zgodnie z procedurami;
 • Stosować środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej podczas kontrolowania jakości wykonanych zgrzein i połączeń zgrzewanych;
 • Kontrolować jakość wykonanych połączeń zgrzewanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Pracownik w zawodzie zgrzewacz powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Kierowania się zasadami zgodnymi z kulturą i etyką oraz normami obowiązującymi w zawodzie zgrzewacza.
 • Podejmowania działania i współdziałania w zespole podczas wykonywania zadań zawodowych zgrzewacza.
 • Podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej, nabywania nowych kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania procesów zgrzewania.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki wykonywanych działań oraz za maszyny, urządzenia, narzędzia i materiały wykorzystywane podczas wykonywania procesów zgrzewania.
 • Sprawdzania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Korygowania własnych działań.
 • Dbania o porządek na stanowisku pracy.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu zgrzewacz.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu zgrzewacz

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie zgrzewacz nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę