INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zdobnik ceramiki

Kod: 731609

2. Opis zawodu

Zdobnik ceramiki wykonuje prace związane z podwyższeniem wartości estetycznej wyrobów ceramicznych poprzez ich zdobienie technikami ręcznymi lub mechanicznymi.

Opis pracy

Zdobnik ceramiki jest zawodem o charakterze artystyczno-usługowym.

Celem pracy zdobnika ceramiki jest ozdabianie wyrobów użytkowych i ozdobnych wykonanych z różnych materiałów, np.: porcelany 12, porcelitu 13, fajansu 4, kamionki 8 gospodarczej czy majoliki 11.

Zdobienie ceramiki jest jednym z etapów produkcji wyrobów użytkowych i ozdobnych.

Zdobnik ceramiki dekoruje powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, a także krawędzie wyrobów surowych wypalonych bez szkliwa 17 i ze szkliwem. W przypadku wyrobów wypalanych bez szkliwa wykonywane są dekoracje podszkliwne, natomiast ze szkliwem – dekoracje naszkliwne i wszkliwne.

W zawodzie zdobnik ceramiki można wyróżnić wąskie specjalizacje, wynikające z rodzaju zdobionej ceramiki oraz stosowanych technik zdobienia. W efekcie zdobnik ceramiki, który chce zmienić rodzaj zdobionego materiału, zobligowany jest do przeszkolenia się i zapoznania z nową techniką.

Wśród zdobników ceramiki wyróżnia się:

 • malarzy ręcznych, którzy, jak sama nazwa wskazuje, ręcznie wykonują zdobienie ceramiki poprzez m.in. natryskiwanie, obwódkowanie, stemplowanie,
 • operatorów maszyn do zdobienia ceramiki, w szczególności maszyn do sitodruku 16, którzy obsługują automaty lub półautomaty do zdobienia ceramiki,
 • zdobników kalkomanią 7 (kalkarzy 6), których praca polega na przenoszeniu gotowego wzoru dekoracji z podłoża papierowego na powierzchnię wyrobu ceramicznego.

Sposoby wykonywania pracy

Zdobnik ceramiki w ramach określonej specjalizacji wykonuje prace ręcznie lub z zastosowaniem maszyn i urządzeń zdobniczych. Jego praca polega m.in. na:

 • ręcznym malowaniu ceramiki, w szczególności:
  • zarabianiu farby proszkowej wodą (malowanie podszkliwne) lub zaprawiaczem organicznym (malowanie naszkliwne),
  • ujednorodnianiu i rozcieńczaniu pasty na szklanej płycie za pomocą narzędzi (np. szpachli),
  • ustawianiu wyrobu na stanowisku lub toczku malarskim 19,
  • nanoszeniu konturu dekoracji ołówkiem, węglem lub akwarelą,
  • pokrywaniu wzoru farbą z zastosowaniem różnych technik nakładania,
 • nanoszeniu na powierzchnię wyrobu ceramicznego wielobarwnych malowideł artystycznych o unikatowym charakterze,
 • grawerowaniu wzorów,
 • zdobieniu powierzchni wyrobu ceramicznego złotem lub innymi metalami szlachetnymi,
 • obsługiwaniu maszyn do zdobienia ceramiki, w szczególności maszyn sitodrukowych, w tym przygotowywaniu farby,
 • wykonywaniu zdobienia techniką kalkomanii, czyli przenoszeniu gotowego wzoru dekoracyjnego z papierowego materiału na powierzchnię wyrobu ceramicznego,
 • przygotowywaniu wyrobu ceramicznego do dekorowania poprzez oczyszczanie powierzchni.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Zdobnik ceramiki wykonuje pracę w zamkniętych pomieszczeniach w pracowniach ceramicznych i zakładach rzemieślniczych lub w wydzielonych pomieszczeniach, wkomponowanych w linię produkcyjną, w zakładach produkujących np. zdobione wyroby ceramiczne.

Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz obowiązkowo, ze względu na wykonywane prace, instalację wentylacyjną. Mogą dodatkowo być wyposażone także w instalację klimatyzacyjną.

Czynności zawodowe związane z ręcznym zdobieniem pracownik wykonuje przeważnie w pozycji siedzącej. Warunkiem koniecznym do wykonywania pracy jest dobre oświetlenie na stanowisku pracy, umożliwiające precyzyjne wykonywanie operacji ręcznego nakładania farb na powierzchnię ozdabianego przedmiotu.

Praca operatorów maszyn do zdobienia ceramiki jest wykonywana w pozycjach stojącej i chodzącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Zdobnik ceramiki w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • narzędzia ręczne (zestaw pędzli, stemple, rylce, rylce, pieczątki, cykliny 3, kawalet 9),
 • urządzenia i maszyny (toczek malarski, aerograf 1, kabina i pistolet natryskowy, maszyna sitodrukowa, laser grawerujący 10).

Organizacja pracy

Zdobnik ceramiki, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, może pracować indywidualnie lub zespołowo.

W zakładach przemysłu ceramicznego pracownicy najczęściej dobierani są w zespoły lub brygady składające się z kilku osób odpowiedzialnych za różne techniki zdobienia wyrobu. Członkowie zespołu porozumiewają się między sobą i współpracują, a przy tym są nadzorowani przez brygadzistę, mistrza lub kierownika zmiany, który kontroluje przebieg ich pracy. Konkretne zadania na swoich stanowiskach pracownicy wykonują samodzielnie.

W mniejszych zakładach rzemieślniczych praca ma charakter bardziej indywidualny – poszczególni pracownicy są odpowiedzialni za całość procesu.

Zdobnik ceramiki zatrudniony w zakładach, w których znajdują się urządzenia działające w ruchu ciągłym, może pracować w systemie kilkuzmianowym przez osiem godzin dziennie. Osoby zatrudnione w mniejszych przedsiębiorstwach, warsztatach rzemieślniczych, mogą pracować w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach pracy.

W przypadku prowadzenia własnej działalności zdobnik ceramiki często kontaktuje się z klientami, negocjuje ceny i omawia powierzone zlecenie.

Prace wykonywane w zawodzie zdobnik ceramiki są na ogół powtarzalne, a ich wykonywanie wymaga wiedzy i zmysłu artystycznego oraz doświadczenia.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zdobnik ceramiki może być narażony na zagrożenia wynikające z warunków panujących w zakładzie pracy, takich jak np.:

 • hałas pracujących maszyn i urządzeń,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • pyły oraz opary szkodliwych i silnie pachnących substancji (terpentyna 18, olejki eteryczne, żywice itp.).

Wśród możliwych skutków dla zdrowia, związanych z wykonywaniem zawodu zdobnik ceramiki, znajdują się m.in.:

 • choroby kręgosłupa (wynikające z konieczności wielogodzinnego wykonywania obowiązków w wymuszonej pozycji ciała),
 • zwyrodnienia układu kostnego, zwłaszcza nadgarstków,
 • choroby oczu spowodowane dość intensywnym oświetleniem stanowiska pracy czy też kontaktem z substancjami takimi, jak: terpentyna, żywice, różnego rodzaju farby,
 • reakcje alergiczne,
 • urazy i skaleczenia,
 • choroby układu oddechowego (szczególnie pylica).

W związku z ryzykiem wystąpienia wymienionych zagrożeń szczególnie ważne jest przestrzeganie i stosowanie zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

W przypadku zdobnika ceramiki wykonującego swoje obowiązki przez wiele godzin w pozycji obciążającej kręgosłup, istotna jest również odpowiednia organizacja stanowiska pracy, uwzględniająca wymagania ergonomii.

Podczas pracy zdobnik ceramik powinien być ponadto zaopatrzony w ochronne ubranie robocze, a w trakcie rozpylania farb korzystać z maseczki przeciwpyłowej.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód zdobnik ceramiki ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • brak lęku przed wysokością,
 • zmysł równowagi,
 • widzenie stereoskopowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia artystyczne (twórcze),
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów;

w kategorii cech osobowościowych

 • kreatywność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • samokontrola,
 • sumienność,
 • samodzielność,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • zamiłowanie do ładu i porządku,
 • zainteresowania artystyczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie zdobnik ceramiki pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich/średnio ciężkich.

Osoba podejmująca pracę w tym zawodzie powinna charakteryzować się dobrym stanem zdrowia, w szczególności:

 • dobrym wzrokiem (może występować korekcja wad wzroku okularami),
 • zdolnościami do porównywania lub odróżniania kolorów pod względem odcieni, nasycenia i jasności,
 • sprawnością rąk i palców oraz zdolnościami manualnymi.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu zdobnik ceramiki są m.in.:

 • choroby ograniczające ruch rąk, np. choroby reumatyczne,
 • choroby układu oddechowego, w tym m.in. przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 • alergie, uczulenia.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie zdobnik ceramiki preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadniczej szkoły zawodowej) w zawodach z obszaru kształcenia administracyjno-usługowego.

Dodatkowym atutem może być wykształcenie średnie artystyczne uzyskane w wyniku ukończenia np. liceum plastycznego w zawodzie plastyk, w ramach specjalności formy rzeźbiarskie i specjalizacji ceramika artystyczna.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie zdobnik ceramiki może wykonywać również osoba, która:

 • posiada uzdolnienia artystyczne i została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania prac w zawodzie,
 • odbyła szkolenie w zakresie zdobienia wyrobów ceramicznych w określonej technice.

Podjęcie pracy w zawodzie zdobnik ceramiki ułatwiają:

 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie zdobnik ceramiki, nadawane w ramach kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym operator urządzeń przemysłu ceramicznego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego, w pokrewnym zawodzie szkolnym operator urządzeń przemysłu ceramicznego,
 • dyplom ukończenia szkoły artystycznej i uzyskanie tytułu plastyka w ramach specjalności formy rzeźbiarskie i specjalizacji ceramika artystyczna.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie zdobnik ceramiki są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające nabycie umiejętności wykonywania zdobienia ceramiki różnymi technikami,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w dekorowaniu wyrobów ceramicznych, potwierdzające nabycie umiejętności praktycznych w zakresie zdobienia wyrobów różnymi technikami i/lub obsługi urządzeń i narzędzi przemysłu ceramicznego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie zdobnik ceramiki może m.in.:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko (posiadając tytuł czeladnika),
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi – zdobyć tytuł mistrza w zawodzie i nadzorować pracę małego zespołu pracowników,
 • posiadając uprawnienia pedagogiczne i tytuł mistrza w zawodzie, prowadzić szkolenia przyszłych czeladników i mistrzów w zawodzie,
 • posiadając wykształcenie zawodowe w zawodzie pokrewnym operator urządzeń przemysłu ceramicznego, dalej kształcić się w  branżowej szkole II stopnia (w zawodzie technik ceramik) lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a następnie po zdaniu egzaminu maturalnego i ewentualnym ukończeniu studiów I oraz II stopnia (np. na kierunku ceramika itp.),
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych, np. uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych przez pracodawców,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i zdobienia wyrobów ceramicznych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie zdobnik ceramiki istnieje możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie zdobnik ceramiki. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Alternatywnie Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie zdobnik ceramiki, wchodzących w skład zawodu (pokrewnego) operator urządzeń przemysłu ceramicznego, w zakresie kwalifikacji AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego.

Państwowe Komisje Egzaminacyjne powołane przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego potwierdzają tytuł plastyka w określonej specjalności i specjalizacji. Natomiast dyrektor szkoły wydaje dyplom ukończenia szkoły artystycznej. Dyplom potwierdza uzyskanie tytułu plastyka w ramach specjalności formy rzeźbiarskie i specjalizacji ceramika artystyczna.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie zdobnik ceramiki może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik ceramikS

311944

PlastykS

343204

Formowacz wyrobów ceramicznych

731404

Szkliwierz ceramiki

731409

Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

731601

Pozłotnik

731606

Szyldziarz

731608

Grawer

731611

Operator urządzeń przemysłu ceramicznegoS

818115

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę