INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zdobnik ceramiki

Kod: 731609

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie zdobnik ceramiki wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie prac pomocniczych przed zdobieniem wyrobów ceramicznych.
 • Z2 Wykonywanie ręcznego zdobienia wyrobów ceramicznych.
 • Z3 Obsługiwanie maszyn, urządzeń i linii technologicznej do mechanicznego zdobienia wyrobów ceramicznych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie zdobień wyrobów ceramicznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie prac pomocniczych przed zdobieniem wyrobów ceramicznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac pomocniczych przed zdobieniem wyrobów ceramicznych;
 • Zasady projektowania wzorów zdobniczych;
 • Sposoby wykonywania prostych narzędzi do zdobienia powierzchni ceramicznych;
 • Zasady organizacji i planowania prac pomocniczych przed zdobieniem wyrobów ceramicznych;
 • Sposoby wyliczania ilości niezbędnych surowców i materiałów potrzebnych do wykonywania zdobienia;
 • Metody sprawdzania stanów magazynowych surowców wykorzystywanych do zdobienia;
 • Procedury dokonywania zakupu niezbędnych surowców, narzędzi;
 • Kryteria oceny ilościowej i jakościowej zakupionych materiałów zdobniczych i narządzi;
 • Zasady magazynowania materiałów i narzędzi zdobniczych;
 • Metody utrzymywania ładu i porządku na stanowisku pracy;.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac pomocniczych przed zdobieniem wyrobów ceramicznych;
 • Wykonywać projekty graficzne nowych wzorów, którymi będą zdobione wyroby ceramiczne i użytkowe;
 • Sporządzać rysunki techniczne, projekty kolorystyczne ozdabianych elementów i całych wyrobów ceramicznych;
 • Wykonywać proste narzędzia do zdobienia ceramiki;
 • Dobierać metodę zdobienia oraz ustalać zakres prac i kolejność wykonywania poszczególnych czynności;
 • Ustalać ilości niezbędnych surowców i materiałów potrzebnych do wykonywania zdobienia;
 • Sprawdzać stany magazynowe surowców wykorzystywanych do zdobienia oraz dokonywać ich zakupu;
 • Oceniać ilość i jakość zakupionych materiałów zdobniczych;
 • Magazynować materiały, narzędzia zdobnicze;
 • Utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

Z2

Wykonywanie ręcznego zdobienia wyrobów ceramicznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas wykonywania ręcznego zdobienia wyrobów ceramicznych;
 • Dobierać narzędzia i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia ręcznego zdobienia wyrobów ceramicznych;
 • Podstawy materiałoznawstwa w zdobnictwie ceramiki;
 • Technologie przygotowywania materiałów do ręcznego zdobienia ceramiki różnymi metodami (malowanie naszkliwne, podszkliwne, angobami 2, farbami majolikowymi, przez nanoszenie kalkomanii, technikami reliefu 14, proszkami i płatkami metali szlachetnych i inne);
 • Procedury pobierania wyrobów do zdobienia i oceniania jakości stanu ich powierzchni;
 • Procedury brakowania wyrobów ceramicznych przeznaczonych do zdobienia;
 • Metody ustawiania wyrobu na stanowisku lub toczku malarskim;
 • Techniki ręcznego zdobienia powierzchni wyrobu ceramicznego (malowanie naszkliwne, podszkliwne, angobami, farbami majolikowymi, przez nanoszenie kalkomanii, technikami reliefu, proszkami i płatkami metali szlachetnych i inne);
 • Technikę rytowania 15 liter i wzorów;
 • Zasady oceniania jakości wykonywanych zdobień;
 • Techniki ręcznego nanoszenia poprawek w celu usunięcia popełnionych błędów;
 • Procedury przygotowywania szkliwa;
 • Metody nakładania szkliwa na pomalowane powierzchnie oraz wypalania wyrobu.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas wykonywania ręcznego zdobienia wyrobów ceramicznych;
 • Dobierać narzędzia i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia ręcznego zdobienia wyrobów ceramicznych;
 • Dobierać (zgodnie z projektem) farby ceramiczne (uniwersalne, naszkliwne, podszkliwne, majolikowe, angoby), pigmenty, kredki podszkliwne, granulaty szklane, płatki złota i inne;
 • Pobierać wyroby do zdobienia;
 • Zarabiać farbę proszkową wodą (malowanie podszkliwne);
 • Zarabiać farbę proszkową zaprawiaczem organicznym (malowanie naszkliwne);
 • Ujednorodniać pasty poprzez ich utarcie na szklanej płycie ucierakami i szpachlami lub ewentualnie je rozcieńczać;
 • Ustawiać wyrób na stanowisku lub toczku malarskim;
 • Oceniać jakość powierzchni wyrobów ceramicznych przed wykonywaniem zdobienia;
 • Odrzucać wyroby posiadające defekty;
 • Nanosić (zgodnie z projektem) na powierzchni wyrobu kontury wykonywanych dekoracji ołówkiem, węglem lub akwarelą;
 • Pokrywać wzory farbą ceramiczną rozprowadzaną za pomocą pędzli lub poprzez rozpylanie pistoletem natryskowym, aerozolem, z użyciem szablonu lub bez czy też poprzez przykładanie do powierzchni stempli;
 • Zdobić wyroby angobami;
 • Zdobić wyroby farbami majolikowymi;
 • Oceniać stopień wyschnięcia nałożonej warstwy farby ceramicznej;
 • Nanosić kolejne warstwy farby po wyschnięciu poprzedniej;
 • Wykonywać wielobarwne malowidła o unikatowym charakterze (bardzo doświadczeni zdobnicy ceramiki);
 • Zdobić wyroby przez nanoszenie kalkomanii;
 • Zdobić wyroby techniką reliefu;
 • Zdobić wyroby proszkiem oraz cienkimi płatkami złota lub innego metalu szlachetnego;
 • Rytować litery i wzory;
 • Oceniać jakość wykonywanych zdobień;
 • Wprowadzać poprawki na wykonanej ręcznie dekoracji;
 • Przygotowywać i sporządzać szkliwa;
 • Spryskiwać zdobienia podszkliwne warstwą szkliwa i wypalać;
 • Wypalać przedmioty, na których wykonano zdobienia naszkliwne.

Z3

Obsługiwanie maszyn, urządzeń i linii technologicznej do mechanicznego zdobienia wyrobów ceramicznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas wykonywania maszynowego zdobienia wyrobów ceramicznych;
 • Kryteria dobierania narzędzi, urządzeń i maszyn niezbędnych do przeprowadzenia mechanicznego zdobienia wyrobów ceramicznych;
 • Procedury oceniania stanu technicznego obsługiwanej maszyny, urządzenia przed uruchomieniem;
 • Metody przygotowywania przedmiotów do wykonywania nadruku metodą sitodruku oraz kontroli jakości stanu powierzchni;
 • Sposoby przygotowywania pasty farb o określonym kolorze, składzie i konsystencji;
 • Metodę i technikę wykonywania sitodruku;
 • Metodę i technikę wykonywania fotoceramiki 5;
 • Kryteria oceniania jakości efektów mechanicznego zdobienia wyrobów ceramicznych oraz sposoby wprowadzania ewentualnych poprawek;
 • Metody czyszczenia urządzenia, maszyny po zakończeniu pracy lub wykonaniu zamówionej partii wyrobu;
 • Metody szkliwienia wyrobów ceramicznych, na których wykonano nadruk mechanicznie.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska podczas wykonywania maszynowego zdobienia wyrobów ceramicznych;
 • Dobierać narzędzia, urządzenia i maszyny niezbędne do przeprowadzenia mechanicznego zdobienia wyrobów ceramicznych;
 • Oceniać stan techniczny maszyny, urządzenia lub linii technologicznej przed rozpoczęciem pracy;
 • Przygotowywać przedmioty do wykonywania nadruku metodą sitodruku;
 • Eliminować przedmioty, na powierzchni których są wady wpływające na jakość sitodruku;
 • Przygotowywać pasty farb o określonym kolorze, składzie i konsystencji;
 • Wykonywać szablon nadruku metodą fototechniczną;
 • Umieszczać przedmiot wewnątrz maszyny, bezpośrednio pod siatką;
 • Wykonywać nadruk na powierzchni przedmiotu;
 • Sprawdzać jakość wykonywanych nadruków;
 • Wprowadzać korekty w ustawieniach parametrów pracy urządzenia;
 • Czyścić urządzenie, maszynę po zakończeniu pracy lub wykonaniu zamówionej partii wyrobu;
 • Wykonywać zdobienie wyrobów techniką fotoceramiki z wykorzystaniem aplikacji komputerowych i druku na specjalnej drukarce (dokonywać wyboru kształtu i rozmiaru podłoża z fotoceramiki, wybierać i obrabiać zdjęcie, wykonywać wydruk i oceniać jego jakość);
 • Szkliwić wyroby szkliwami transparentnymi i w zależności od dobranej technologii czy też materiału, wypalać je.

Pracownik w zawodzie zdobnik ceramiki powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt i narzędzia wykorzystywane w pracy w zawodzie zdobnik ceramiki.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania zdobień wyrobów ceramicznych.
 • Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac związanych z wykonywaniem zdobień wyrobów ceramicznych.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania zdobień wyrobów ceramicznych.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywania zdobień wyrobów ceramicznych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami związanymi z wykonywaniem zdobień wyrobów ceramicznych.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu zdobnik ceramiki.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu zdobnik ceramiki

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie zdobnik ceramiki nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę