INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zwrotniczy

Kod: 831211

2. Opis zawodu

Zwrotniczy wykonuje obsługę ręcznie nastawianych zwrotnic 21 rozjazdów kolejowych dla manewrów 5 i jazdy pociągów.

Opis pracy

Celem pracy zwrotniczego jest ustawianie potrzebnego położenia zwrotnic i wykolejnic 16 znajdujących się na drodze przebiegu 2 pociągów oraz jazd manewrowych w rejonie posterunku nastawczego. Zabezpiecza zwrotnice przed zmianą ich położenia w sposób określony regulaminem technicznym 11.

Dokonuje oględzin rozjazdów 6 i konserwacji rozjazdów 4 znajdujących się w jego okręgu nastawczym 7.

Wykonuje również inne czynności określone w regulaminie technicznym stacji 14 lub bocznicy kolejowej 1, a także przepisami i instrukcjami zarządcy kolei 20 w zakresie zagadnień, które są związane bezpośrednio z powierzonymi mu obowiązkami.

Sposoby wykonywania pracy

Zwrotniczy wykonuje prace z wykorzystaniem odpowiednich technik i procedur, polegające m.in. na:

 • przestawianiu zwrotnic rozjazdów i wykolejnic do wymaganego położenia,
 • zabezpieczaniu zwrotnic rozjazdów i wykolejnic w odpowiednim położeniu,
 • obserwowaniu przejeżdżających pojazdów kolejowych 9 i pociągów, pod kątem prawidłowości ich osygnalizowania i ewentualnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego,
 • wykonywaniu oględzin rozjazdów w celu wykrycia ich usterek,
 • przeprowadzaniu konserwacji rozjazdów w celu ich bezawaryjnego działania,
 • prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia ruchu kolejowego.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Większa część pracy zwrotniczego jest wykonywana na zewnątrz w obrębie obsługiwanego okręgu nastawczego i wymaga przemieszczania się. Pozostałą część obowiązków zwrotniczy wykonuje w pomieszczeniu zamkniętym posterunku nastawczego 10 w pozycji siedzącej oraz stojącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Zwrotniczy w pracy zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • spony iglicowe 13,
 • zamki zwrotnicowe 18,
 • klucze do zwrotnic i wykolejnic,
 • tarcze zatrzymania i ostrzegawcze,
 • reflektor zewnętrzny,
 • przybory sygnałowe (latarka, trąbka i chorągiewka),
 • lampy sygnałowe,
 • skrobaczkę do czyszczenia elementów rozjazdu,
 • łopatę stalową,
 • szczotki i miotły do czyszczenia zwrotnic,
 • smar do smarowania zwrotnic,
 • płozy hamulcowe 8 do zabezpieczania pojazdów kolejowych,
 • klucze do przykręcania śrub w rozjazdach.

Organizacja pracy

Zwrotniczy wykonuje swoje obowiązki jednoosobowo. Wypełnia polecenia dyżurnych ruchu, nastawniczych oraz kierujących manewrami, zgodnie z regulaminem technicznym.

Praca zwrotniczego odbywa się w ruchu ciągłym (tzn. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) lub w równoważnym systemie pracy 12.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zwrotniczy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych może być narażony m.in. na:

 • możliwość poślizgnięcia się na nierównej i śliskiej nawierzchni terenu,
 • możliwość potknięcia się na schodach posterunku i torowisku,
 • zranienia narzędziami w czasie wykonywania konserwacji rozjazdów,
 • najechanie przez pojazd kolejowy,
 • porażenie prądem z elektrycznych urządzeń grzewczych rozjazdów oraz sieci trakcyjnej,
 • stres związany z koniecznością zachowania wzmożonej uwagi, odpowiedzialnością za wykonywane zadania i możliwością podjęcia błędnych decyzji,
 • choroby związane z pracą w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • hałas,
 • wibracje.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:

 • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • przewlekłą niewydolność żylną (żylaki),
 • zmiany reumatyczne,
 • przeciążenie mięśni i stawów,
 • choroby narządu słuchu,
 • przeziębienia.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód zwrotniczy ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • sprawność rąk i palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność analizowania sytuacji,
 • zdolność do szybkiego podejmowania decyzji,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów;

w kategorii cech osobowościowych

 • rzetelność i dokładność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • samodzielność,
 • samoocena,
 • dbałość o jakość pracy,
 • gotowość do współdziałania,
 • wysoka samodyscyplina.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie zwrotniczy wymagany jest dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym bardzo dobry wzrok i słuch.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu zwrotniczy są:

 • zaburzenia czynności narządu wzroku (niedostateczna ostrość, upośledzenie widzenia, niezachowanie obuocznego widzenia)
 • niedosłuch,
 • zaburzenia równowagi,
 • przewlekłe zaburzenia mowy,
 • choroby przewlekłe lub niesprawność,
 • przyjmowanie leków, które mogą wpłynąć na osłabienie uwagi lub zmniejszenie zdolności koncentracji,
 • niesprawność narządu ruchu w zakresie kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie zwrotniczy preferowane jest wykształcenie zawodowe, co najmniej branżowa szkoła I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa).

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Nie występują jednolite wymagania w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydatów do pracy w zawodzie zwrotniczy. Warunki, jakie powinien spełniać, sposób szkolenia i egzaminowania określa pracodawca w przepisach wewnętrznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik wykonujący pracę zwrotniczego ma możliwość rozwoju zawodowego poprzez nabywanie dodatkowych kwalifikacji w zawodach pokrewnych lub podczas kursów i szkoleń organizowanych przez pracodawcę.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie zwrotniczego nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w toku edukacji formalnej.

Pracownik wykonujący zawód zwrotniczego ma możliwość potwierdzania kompetencji podczas szkoleń i egzaminów sprawdzających, organizowanych przez pracodawcę.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie zwrotniczy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Dyspozytor ruchu metra

831202

Dyżurny ruchu i stacji metra

831203

Dyżurny ruchu

831204

Manewrowy

831205

Manewrowy metra

831206

Nastawniczy

831207

Operator pociągowy

831208

Rewident taboru

831209

Ustawiacz

831210

Dyspozytor ruchu kolejowego

831212

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę