INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Zwrotniczy

Kod: 831211

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie zwrotniczy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przekładanie zwrotnic rozjazdów kolejowych w celu ułożenia drogi przebiegu dla manewrów i jazdy pociągów.
 • Z2 Zabezpieczanie odpowiedniego położenia zwrotnic rozjazdów kolejowych, taboru i toru kolejowego.
 • Z3 Obserwowanie i zgłaszanie nieprzepisowego osygnalizowania pociągów i pojazdów kolejowych.
 • Z4 Wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości w pociągach i pojazdach kolejowych.
 • Z5 Dokonywanie oględzin torów i rozjazdów w celu zapewnienia ich właściwego działania.
 • Z6 Przeprowadzanie konserwacji rozjazdów w celu zapewnienia ich właściwego działania.

Kompetencja zawodowa Kz1: Układanie drogi przebiegu oraz zapewnianie bezpieczeństwa manewrów i jazdy pociągów w obrębie obsługiwanego posterunku nastawczego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przekładanie zwrotnic rozjazdów kolejowych w celu ułożenia drogi przebiegu dla manewrów i jazdy pociągów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Postanowienia regulaminu technicznego dotyczące obsługiwanego posterunku;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-ruchowej dla manewrów i jazdy pociągów;
 • Zasady układania drogi przebiegu dla prowadzenia manewrów;
 • Sposób układania drogi przebiegu dla jazdy pociągów;
 • Zasady sygnalizacji kolejowej;
 • Rodzaje urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
 • Procesy i procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) 15.
 • Stosować zapisy regulaminu technicznego dotyczące obsługiwanego posterunku;
 • Wypełniać i prowadzić dokumentację techniczno-ruchową dla prowadzonych manewrów i jazdy pociągów;
 • Układać drogę przebiegu dla prowadzonych manewrów i sprawdzać prawidłowość jej ułożenia;
 • Układać i zabezpieczać drogę przebiegu dla jazdy pociągów;
 • Stosować sygnały wizualne i dźwiękowe, tarcze i wskaźniki obowiązujące na sieci kolejowej;
 • Obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności;
 • Stosować procesy i procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Z2

Zabezpieczanie odpowiedniego położenia zwrotnic rozjazdów kolejowych, taboru i toru kolejowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby zabezpieczania odpowiedniego położenia zwrotnic rozjazdów kolejowych;
 • Zasady zabezpieczania zwrotnicy rozjazdu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działaniu;
 • Rodzaje i sposób działania urządzeń zabezpieczających odpowiednie położenie zwrotnic kolejowych;
 • Sposób i zasady zabezpieczania taboru;
 • Sposób i zasady zabezpieczania i osygnalizowania przeszkody lub zamknięcia toru na szlaku kolejowym i na stacji.
 • Zabezpieczać zwrotnicę rozjazdu kolejowego w odpowiednim położeniu;
 • Dobierać odpowiedni sposób zabezpieczenia zwrotnicy w zależności od rodzaju nieprawidłowości działania rozjazdu kolejowego;
 • Zastosować odpowiednie urządzenie zabezpieczające w zależności od sposobu jego działania;
 • Zabezpieczać tabor kolejowy;
 • Osygnalizowywać przeszkodę lub zamknięcie toru kolejowego zgodnie z obowiązującymi przepisami na szlaku kolejowym i na stacji.

Z3

Obserwowanie i zgłaszanie nieprzepisowego osygnalizowania pociągów i pojazdów kolejowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady dokonywania oględzin osygnalizowania przejeżdżającego taboru kolejowego;
 • Sposób osygnalizowania pociągów i pojazdów kolejowych;
 • Zasady zgłaszania nieprzepisowego oznakowania taboru kolejowego.
 • Przeprowadzać oględziny niezbędnych elementów osygnalizowania taboru kolejowego;
 • Oceniać poprawność osygnalizowania pociągów i pojazdów kolejowych;
 • Zgłaszać nieprawidłowości oznakowania taboru kolejowego.

Z4

Wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości w pociągach i pojazdach kolejowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wykrywania nieprawidłowości i usterek przejeżdżającego taboru kolejowego;
 • Rodzaje usterek i nieprawidłowości występujących w taborze kolejowym;
 • Zagadnienia związane z rozszczelnieniem wagonów z towarami niebezpiecznymi;
 • Zasady związane z przewozem przesyłek nadzwyczajnych;
 • Zasady i procedury zgłaszania usterek i nieprawidłowości w taborze kolejowym.
 • Wykrywać nieprawidłowości związane z technicznymi usterkami taboru kolejowego;
 • Stwierdzać stopień zagrożenia dla danej nieprawidłowości lub usterki w taborze kolejowym;
 • Rozpoznawać rozszczelnienie wagonu z substancją niebezpieczną;
 • Rozpoznawać prawidłowość przewozu przesyłki nadzwyczajnej;
 • Zgłaszać usterki i nieprawidłowości w taborze kolejowym.

Z5

Dokonywanie oględzin torów i rozjazdów w celu zapewnienia ich właściwego działania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Postanowienia regulaminu technicznego dotyczące przeprowadzania oględzin rozjazdów w rejonie obsługiwanego posterunku;
 • Zasady przeprowadzenia oględzin rozjazdów;
 • Sposób wzrokowego sprawdzania dolegania iglic 3 i prawidłowości działania zamknięć nastawczych rozjazdu 19;
 • Ogólne zasady budowy torów i rozjazdów;
 • Rodzaje nieprawidłowości i usterek skutkujących wstrzymaniem eksploatacji toru lub rozjazdu;
 • Zasady zgłaszania nieprawidłowości i usterek stwierdzonych w czasie oględzin rozjazdów.
 • Stosować zapisy regulaminu technicznego dotyczące przeprowadzania oględzin rozjazdów w rejonie obsługiwanego posterunku;
 • Przeprowadzać oględziny rozjazdów;
 • Sprawdzać prawidłowość dolegania iglic i prawidłowości działania zamknięć nastawczych rozjazdu;
 • Oceniać stan techniczny elementów toru i rozjazdu kolejowego;
 • Rozpoznawać nieprawidłowości i usterki skutkujące wstrzymaniem eksploatacji toru lub rozjazdu;
 • Zgłaszać nieprawidłowości i usterki stwierdzone w czasie oględzin rozjazdów.

Z6

Przeprowadzanie konserwacji rozjazdów w celu zapewnienia ich właściwego działania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Postanowienia regulaminu technicznego dotyczące przeprowadzania konserwacji rozjazdów w rejonie obsługiwanego posterunku;
 • Sposoby doboru materiałów eksploatacyjnych do rodzaju przeprowadzanych konserwacji rozjazdów;
 • Zasady doboru narzędzi do wykonywania odpowiednich prac konserwacyjnych rozjazdów;
 • Przepisy wskazujące techniczne aspekty przeprowadzania konserwacji rozjazdów.
 • Stosować zapisy regulaminu technicznego dotyczące przeprowadzania konserwacji rozjazdów w rejonie obsługiwanego posterunku;
 • Dobierać odpowiednie materiały eksploatacyjne do przeprowadzenia konserwacji rozjazdów;
 • Dobierać odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia konserwacji rozjazdów;
 • Przeprowadzać konserwację rozjazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pracownik w zawodzie zwrotniczy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe związane z układaniem drogi przebiegu oraz zapewnianiem bezpieczeństwa manewrów i jazdy pociągów.
 • Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach pracy.
 • Podejmowania szybkich decyzji w ramach realizowanych przez siebie działań dotyczących obsługiwania zwrotnic rozjazdów kolejowych.
 • Prawidłowej oceny skutków podejmowanych przez siebie decyzji w zakresie obsługi zwrotnic rozjazdów kolejowych.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu zwrotniczy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu zwrotniczy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie zwrotniczy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę