INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Kod: 222221

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego 222221

WAŻNE:

Obecnie (2018 r.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, nie prowadzi się specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego została zastąpiona specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (z dnia 27.10.2016 r.), specjalizacje te zostały uznane za równoważne.

 • Pielęgniarka.
 • Pielęgniarka internistyczna.
 • Pielęgniarka zachowawcza.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2221 Nursing professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Iwona Pawlak – Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom.
 • Katarzyna Skoczylas – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Edyta Sułkowska – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Urszula Parszewska – NZOZ DUO-MED, Białobrzegi.
 • Agnieszka Pluta – Collegium Medicum, Bydgoszcz.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Justyna Kwiatkowska – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, Radom.
 • Marta Polanowska – Stowarzyszenie Zdrowie przy Medycznym Studium Zawodowym w Brzegu, Brzeg.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę