INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Przewodnik turystyczny terenowy

Kod: 511304

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Przewodnik turystyczny terenowy 511304

 • Przewodnik.
 • Przewodnik terenowy.
 • Przewodnik turystyczny.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 5113 Travel guides.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku i listopadzie 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Arkadiusz Aleksiejew – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Anna Wajda – Frajda Anna Wajda, Gdynia.
 • Dorota Wójcik – Biuro Usług Turystycznych „BUT”, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Anna Będzińska – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Rafał Ryszelewski – Usługi Turystyczne RAFTUR Rafał Ryszelewski, Łódź.
 • Marzena Wanagos – Uniwersytet Morski, Gdynia.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Maria Napiórkowska-Gzula – Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”, Brwinów.
 • Barbara Steblik – Sztuka Komunikacji Sp. z o.o., Gdynia.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę