"Mój cel - zatrudnienie" - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


Aktualności

Rekrutacja do projektu „Mój cel - zatrudnienie”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór do projektu „Mój cel – zatrudnienie" w dniach od 18.02.2019 r. do 21.02.2019  r. w godzinach od 7:30 do 15:30   Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne ...

Informacja o planowanej rekrutacji do projektu „Mój cel - zatrudnienie”

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej rekrutacji do projektu „Mój cel – zatrudnienie" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.   Nabór do II edycji projektu zostanie ogłoszony w dniu 15.02.2019 r. Wraz z ogłoszeniem naboru, na stronie...

"Mój cel - moje zatrudnienie"

Załączniki Regulamin organizacji staży (pdf, 726 KB) Wniosek o zorganizowanie stażu.docx (docx, 81 KB) Lista obecności.doc (doc, 154 KB) ...

Rekrutacja do projektu "Mój cel - Zatrudnienie"

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór do projektu „Mój cel – zatrudnienie" w dniach od 05.11.2018 r. do 21.11.2018 r. w godzinach od 7:30 do 15:30    Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne ...

Informacja dla pracodawców - Staże i refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Mój cel - zatrudnienie”

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku rozpoczyna realizację projektu „Mój cel – zatrudnienie" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, należących co najmniej do jednej z następujących grup społecznych: - kobiety, - osoby...

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej rekrutacji do projektu „Mój cel - zatrudnienie” skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

  Nabór do I edycji projektu zostanie ogłoszony w dniu 02.11.2018 r. Wraz z ogłoszeniem naboru, na stronie internetowej https://lezajsk.praca.gov.pl udostępniony zostanie Formularz zgłoszeniowy do projektu „Mój cel – zatrudnienie" oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. ...

Aktualizacja informacji o planowanej realizacji projektu „Mój cel - zatrudnienie”

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż planowany termin rekrutacji do I edycji projektu „Mój cel – zatrudnienie" ulegnie przesunięciu na miesiąc listopad 2018  r. Spowodowane to jest wydłużeniem zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów przez Wojewódzki...

Planowana realizacja nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel - zatrudnienie”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej realizacji nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel – zatrudnienie" w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety...

"Mój cel - zatrudnienie"

Logo fe, rp, podk, ue, kolor

 
Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe
 
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 31.03.2020 r.

Uczestnicy projektu: Kobiety i mężczyźni zarejestrowani jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, mieszkający na terenie województwa podkarpackiego, którzy mają ukończony 30 rok życia z ustalonym II profilem pomocy, należący co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby, które mają ukończony 50 rok życia;
  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji);
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  • osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe).
Wsparcie w ramach projektu:
Obowiązkowe dla 92 uczestników projektu:
  • Indywidualny Plan Działania (identyfikacja zasobów i potrzeb, wskazanie kierunku rozwoju zawodowego) w trakcie średnio 2 spotkań z doradcą klienta w urzędzie pracy.
  • Grupowe Poradnictwo Zawodowe (zdobycie/uzupełnienie umiejętności poruszania się po rynku pracy), w siedzibie urzędu pracy trwające 4 dni po 4 godz., jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu.
  • Staż (zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych) 3-miesięczne lub 6-miesięczne u pracodawców, jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Dodatkowo 32 uczestników projektu po odbytym stażu będzie mogło podjąć:
  • Zatrudnienie w ramach refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (zdobycie/aktualizacja doświadczenia zawodowego w miejscu pracy) u pracodawców zainteresowanych otrzymaniem refundacji wyposażenia lub doposażenia utworzonego stanowiska pracy dla tych osób.
Ponadto poza projektem można skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

 Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 54 %.

Na realizację projektu Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku pozyskał kwotę dofinansowania w wysokości 1 607 840,00 zł. Wymagany wkład własny w wysokości 142 000,00 zł zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu: 1 749 840,00 zł

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach:
Edycja 1  – rekrutacja listopad 2018 (48 osób)
Edycja 2 – rekrutacja styczeń/marzec 2017 (44 osoby)
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Biuro projektu znajduje się:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,
ul. Mickiewicza 56,
37-310 Leżajsk,
pok. 18
tel. (017) 240 67 26

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę