„Dziś aktywność - jutro zatrudnienie” - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


"Dziś aktywność - jutro zatrudnienie"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 do 31.07.2018 r.

Uczestnicy projektu: bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:
  • wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),
  • zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,
  • pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów przed rejestracją w PUP).
Szczególnie mile widziani są rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.
Wsparcie w ramach projektu:
  • Indywidualny Plan Działania (identyfikacja zasobów i potrzeb, wskazanie kierunku rozwoju zawodowego),
  • Grupowe Poradnictwo Zawodowe (zdobycie/uzupełnienie umiejętności poruszania się po rynku pracy),
  • Indywidualne Szkolenia Zawodowe (zdobycie kwalifikacji zawodowych),
  • Staż (zwiększenia praktycznych umiejętności zawodowych).
Ponadto poza projektem można skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 40 %
Na realizację projektu Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku pozyskał kwotę dofinansowania w wysokości 916 412,50 zł. Wymagany wkład własny w wysokości 81 000,00 zł zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu: 997 412,50 zł.

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach:
Edycja 1 – rekrutacja luty/marzec 2017 (38 osób)
Edycja 2 – rekrutacja sierpień/wrzesień 2017 (32 osoby)

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Biuro projektu znajduje się:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,
ul. Mickiewicza 56,
37-310 Leżajsk,
pok. 18 (I piętro)
 
Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:
Ewa Dąbek lub Kazimiera Trestka, tel. (017) 240 67 26;
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę