„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)” - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)”


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2018 do 30.06.2019 r.
Uczestnicy projektu: kobiety i mężczyźni powyżej 29 roku życia zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, jako bezrobotne należący co najmniej do jednej z następujących grup:
  1. Osoby które mają ukończony 50 rok życia
  2. Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji)
  3. < >Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  4. Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
  5. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).
Pierwszeństwo w skorzystaniu z form wsparcia zaplanowanych w tym projekcie mają osoby bezrobotne, które zgodnie z zaplanowana ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP 2014-2020 (tj. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie) oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4 RPO WP 2014-2020 (tj. Rozwój opieki żłobkowej w regionie) kwalifikujące się do objęcia wsparciem.
W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:
- opracowanie/aktualizacja oraz realizacja Indywidualnego Planu Działania przez uczestnika projektu wspólnie z doradcą klienta (110 osób)
- nabycie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem danego zawodu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu z deklaracją zatrudnienia przez pracodawcę (70 osób)
- Uzyskanie jednorazowej dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (17 osób)
- podjęcie pracy w ramach refundacji pracodawcy kosztów doposażenia lub wyposażenia utworzonego stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (23 osoby)
Ponadto poza projektem można skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
 
 Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ogółem w projekcie na poziomie co najmniej 44%.
 
Na realizację projektu w roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 1 143 038,00 zł. W ramach projektu zaplanowane jest objęcie wsparciem 110 osób w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji działań w projekcie będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.
Szczegółowych informacji o projekcie udziela: Małgorzata Bęben pokój nr 18 tel. (017) 240 67 26; e-mail: m.beben@praca.lezajsk.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę