Projekty własne w trakcie realizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)”

Logo fe, rp, podk, ue, kolor
 
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)"
– projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
(wg stanu na dzień 11.01.2021 r.)
 
Wnioskodawca:                      Powiat Leżajski / Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
Realizator projektu:                Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
Okres realizacji projektu:       od 01.02.2020 do 30.06.2021
 
Cel szczegółowy projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych  powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w PUP Leżajski. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min 40 osób zarejestrowanych w PUP Leżajsk.
 
Uczestnicy projektu:
 • 106 osób powyżej 29 roku życia, bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Leżajsku jako bezrobotnych,  należących co najmniej do jednej z następujących grup:
  1. Kobiety;
  2. Osoby powyżej 50 r.ż.;
  3. Osoby długotrwale bezrobotne;
  4. Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
  5. Osoby niepełnosprawne;
  6. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha zamierzających odejść z rolnictwa na poziomie minimum 5% ogólnej liczby wszystkich uczestników projektu;
  7. Uczestnikami projektu mogą być również bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników od a) do f),
 • 400 osób-pracownicy przedsiębiorstw, osoby samozatrudnione oraz pracownicy organizacji pozarządowych (wsparcie realizowane w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej).
 
Projekt zakłada, że co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowiły osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).
Pierwszeństwo udziału w projekcie przez cały jego okres będą miały osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanym. w ramach Działania 8.2 RPO WP oraz uczestników projektów w ramach Działania 7.4
 
Przewidywane działania:
 1. Staże (58 osób)
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (24 osoby)
 3. Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy (24 osoby)
 4. Instrumenty dofinansowania (400 osób)
 
Okres realizacji projektu: od 01.02.2020 r. do 30.06.2021 r., rekrutacja do projektu do 31.12.2020
 
Całkowita wartość projektu: 3 199 788,91 zł (dofinansowanie 100%).

Aktualności

Wyświetlanie 1 - 25 z 552 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Aktualności

Aktualności

Aktualizacja informacji o planowanej realizacji projektu „Mój cel - zatrudnienie”

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż planowany termin rekrutacji do I edycji projektu „Mój cel – zatrudnienie" ulegnie przesunięciu na miesiąc listopad 2018  r. Spowodowane to jest wydłużeniem zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie projektów przez Wojewódzki...

Planowana realizacja nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel - zatrudnienie”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej realizacji nowego projektu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia „Mój cel – zatrudnienie" w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)"

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2   Celem...

„Dziś aktywność - jutro zatrudnienie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej...

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)"

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   ...

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2   Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej...

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)”

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej...

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)”

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)" Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   Nabór na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę