„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


"Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)"

powyżej 29 roku życia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 30.06.2018 r.

Uczestnicy projektu: kobiety i mężczyźni powyżej 29 roku życia zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, jako bezrobotne należący co najmniej do jednej z następujących grup:
 • Osoby które mają ukończony 50 rok życia
 •  Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji)
 •  Kobiety
 •  Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 •  Osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
 •  Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).

 W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

 • pracowanie/aktualizacja oraz realizacja Indywidualnego Planu Działania przez uczestnika projektu wspólnie z doradcą klienta (113 osób)
 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem danego zawodu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu z deklaracją zatrudnienia przez pracodawcę (70 osoby)
 • Uzyskanie jednorazowej dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (31 osób)
 • podjęcie pracy w ramach refundacji pracodawcy kosztów doposażenia lub wyposażenia utworzonego stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (12 osób)
Ponadto poza projektem można skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
 
Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
 • dla osób powyżej 50 r. ż. – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
 • dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
 • dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%
 • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 38%
 • dla kobiet – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej a39%.
Na realizację projektu w roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 1 250 166,00 zł. W ramach projektu zaplanowane jest objęcie wsparciem 113 osób w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji działań w projekcie będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.
Szczegółowych informacji o projekcie udzielają: Małgorzata Bęben lub Katarzyna Szklanny pokój nr 18 tel. (017) 240 67 26; e-mail: m.beben@praca.lezajsk.pl lub k.szklanny@praca.lezajsk.pl


Druki do pobrania
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę